Norsk-Spansk oversettelse av minke

Oversettelse av ordet minke fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

minke på spansk

minke
allmennverb disminuir
Synonymer for minke
Avledede ord av minke
Fler eksempler
1.Arbeidskraftandelen vil minke, kapitalintensiteten vil øke, sa Stoknes, som henviste til et nylig avsluttet strategiprosjekt.
2.Den tredje mulige mekanisme er at en betydelig større støvmengde i luften vil endre luftens strålingsog mikrofysiske egenskaper, slik at nedbøren vil minke.
3.Det er presset på Sovjet som vil minke med en traktatfestet sone.
4.Dette er en bedre vei til å oppnå personlig frihet, og dermed minke avhengighetsforholdet mellom partene, sier Christensen.
5.Fremdeles er hans popularitet stor, men risikoen for at den skal minke, øker med tiden, og den blir større jo mere det trekker i langdrag med innfrielsen av fjorårets valgløfter.
6.Graving pågår, år efter år, og virksomheten synes snarere å tilta enn å minke.
7.Han er dessuten overbevist om at andre land vil være interessert i å produsere" Mirovur" for derved å minke sitt melkeoverskudd.
8.I Finnmark vil vinden minke til stiv kuling, men snebygene vil fortsette.
9.Men neste år vil avdragene minke med 12,8 prosent - eller fra vel 8,3 milliarder kroner i 1984 til 7,2 milliarder kroner neste år.
10.Meteorologisk institutt melder at vinden vil minke til bris utover fredag i Møre, Romsdal og Trøndelag.
11.Om man fikk midler og helsetjenesten efterhver kunne tilføres flere kunnskaper og mer kjennskap til menneskers angst overfor den store, hvite og autoritære flokk, tror jeg køene ville minke, feilbehandlingen avta, trygdene reduseres og arbeidslivet effektiviseres.
12.Omkring århundreskiftet begynner arbeidsstyrken å minke, mens prisstigningen vil øke som følge av store offentlige utgifter til pensjonsordninger og helsestell.
13.På lang sikt kanskje ungdomsproblemer ville minke.
14.Råkjøring i forskjellige former synes snarere å tilta enn å minke.
15.SVs sikkerhetspolitiske talsmenn og partiorganet Ny Tid har meget tydelig gitt uttrykk for at en ikke tror på NATOs øverstkommanderende, general Rogers påstand om at faren for atomkrig ville minke dersom hver innbygger var villig til å betale ca. 150 kr. mer til Forsvaret hvert år.
16.Som følge av streiken, kommer bokutgivelser til jul til å minke med 20 prosent i forhold til det man tidligere i høst hadde regnet med.
17.Tirsdag møtte mellom 1000 og 1100 mennesker opp for å få hjelp, og det ser ikke ut som om pågangen vil minke med det første.
18.Troen på denne type eiendomsinvesteringer ser ikke ut til å minke, til tross for at stadig nye hoteller eller utvidelser åpner og planer konkretiseres.
19.Tross nyordningen vil Statoils makt øke med selskapets vekst og den politiske kontroll tilsvarende minke.
20.Verdensflåten fortsatte å minke i første halvår, men i noe lavere takt enn de siste par år.
21.Vi tror ikke at sentre som vårt - uavhengig av støtte fra det offentlige - vil føre til noen nedbygging av det offentlige helsetilbudet, men tvert imot bidra til å minke presset som ligger over det.
22.Det ligger an til at arbeidsledigheten vil minke i månedene fremover, fremholder statsråd Arne Rettedal i en kommentar til de samlede ledighetstallene for august.
23.Den har utvilsomt betydelig verdi, en verdi som ikke vil minke når enheten nå efter all sannsynlighet kommer på en hånd.
24.Derfor ble det plutselig stort oppstyr i korridorene i oljedepartementet i Moskva, da det ifjor ble klart at produksjonen ikke bare hadde stagnert, men til og med hadde tatt til å minke.
25.Det ensidige rop om et større pengeforbruk i det eksisterende system vil ikke bedre vilkårene for pasientene, ei heller minke køene vesentlig.
26.Det er ingen grunn til å tro at midlene fra næringslivet skal minke de nærmeste årene.
27.Det kan bli nødvendig med øket gassinnsprøytning for på kort sikt å minke innsynkningshastigheten.
28.Dette vil i så fall innebære at også Veikko Vennamo må bøye seg, og at hans personlige innflytelse vil minke betraktelig.
29.Fra Statens Ernæringsråd anbefales det derfor at vi bør spise mer mel og kornprodukter, helst av de grove, mer frukt, grønnsaker og poteter, samtidig som vi bør minke på fettet og være forsiktig med forbruk av sukker.
30.Fra broen er det til nå blitt registrert ca. 260 hval, de fleste minke og finnhval.
Liknende ord

 
 

minke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) minkeminkendeminket
Indikativ
1. Presens
jegminker
duminker
hanminker
viminker
dereminker
deminker
8. Presens perfektum
jeghar minket
duhar minket
hanhar minket
vihar minket
derehar minket
dehar minket
2. Preteritum (Fortid)
jegminket
duminket
hanminket
viminket
dereminket
deminket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde minket
duhadde minket
hanhadde minket
vihadde minket
derehadde minket
dehadde minket
4a. Presens futurum
jegvil/skal minke
duvil/skal minke
hanvil/skal minke
vivil/skal minke
derevil/skal minke
devil/skal minke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha minket
duvil/skal ha minket
hanvil/skal ha minket
vivil/skal ha minket
derevil/skal ha minket
devil/skal ha minket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle minke
duville/skulle minke
hanville/skulle minke
viville/skulle minke
dereville/skulle minke
deville/skulle minke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha minket
duville/skulle ha minket
hanville/skulle ha minket
viville/skulle ha minket
dereville/skulle ha minket
deville/skulle ha minket
Imperativ
Bekreftende
dumink
viLa oss minke
deremink
Nektende
duikke mink! (mink ikke)
dereikke mink! (mink ikke)
Dine siste søk