Norsk-Spansk oversettelse av relevans

Oversettelse av ordet relevans fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

relevans på spansk

relevans
assosiasjonsubst. pertinencia [f]
  subjektsubst. pertinencia [f]
  vektsubst. pertinencia [f], motivo [m], razón [f]
Avledede ord av relevans
Liknende ord

 
 

Wiki
Relevant (fra latin: relevare - løfte, høyne), noe som er av betydning for en sak eller som betyr noe i en funksjonssammenheng. Noe er relevant hvis det kan fungere som redskap til å løse et problem. Hvis man har skjørbuk, er C-vitamin et relevant legemiddel.

Fler eksempler
1.Oppholdstillatelse som følger skole / studieåret har ingen relevans i forhold til spørsmålet om sommerarbeidstillatelse".
2.Vi anser dette som et viktig pionerarbeide som blant annet kan ha relevans for forståelsen av de geologiske forhold i Barentshavet, sier Lavik.
3.49åringens prosessfullmektig, advokat Jørgen S. Fürst, sier at klagen har relevans til den pågående debatt om forhåndsdømming av straffesaker i massemedier.
4.Bokens intensjon og dens faktiske utformning når det gjaldt emne, nivå og faglig kvalitet i relasjon til disse ; tilgjengelighet og presentasjonsform for den informasjon som fremlegges ; stil i presentasjonen, relevans og kvalitet i illustrasjoner ; kvalitet i registre og indekser ; dekningsgrad og kvalitet i bibliografiske opplysninger og referanser ; aktualitet i stoffvalg ; bokens fysiske utformning og originalitet.
5.DSD hevder regnskapene for denne, ikke subsidierte, ruten ikke har noen relevans til undersøkelsen.
6.DSD skriver i et brev til fergekontoret at" flaggruten er en av flere ikke subsidierte aktiviteter som selskapet driver og har ingen relevans til de administrasjonskostnader fergedriften blir belastet med".
7.De bhutanske kursdeltagerne som Aftenposten snakket med, mente at praksisen i norske skoger hadde stor relevans til forholdene i hjemlandet.
8.Det er synd, for Josef Schumpeters bidrag til innsikt i de faktorer som påvirker den økonomiske utvikling, har kanskje større relevans for vår tid enn de teorier vi forbinder med Marx og Keynes.
9.Det har i det siste vært fokusert sterkt på substansverdier når det gjelder skipsaksjer, og Bergenske og Nordenfjelske er vel blant de få skipsselskaper hvor substansverdibegrepet har relevans for kursutviklingen.
10.Dette skjedde efter at høyesterettsdommer Knut Blom ved et par anledninger hadde avbrutt statsadvokaten med spørsmålet om hans redegjørelse hadde relevans for det saken gjaldt, nemlig anken over lovanvendelsen.
11.En rekke forhold vedrørende vanlig husdyrbruk og helsetilstand hos andre dyr gir verdifull innsikt med relevans til fiskeoppdrett og helsetilstand hos fisk.
12.For han er opptatt av kunstens sosiale relevans.
13.Her skal de forsøke å finne frem til arkeologisk materiale med relevans for Maldivenes historie.
14.Hvilken relevans forbryterens yrke har til forseelsen, kan vanskelig forstås, men hensikten oppnås - legestanden svertes.
15.Ifølge departementet kan det ikke utelukkes at de danske erfaringene også kan ha relevans for norske forhold, slik at den observerte stigning i voldtektssaker kan ha sin forklaring og årsak i at flere tilfeller anmeldes nå enn før.
16.Ingen av de argumenter professor Valen anfører i sitt innlegg, har rimelig relevans overfor en slik valgordning.
17.Karakteren stått / ikke bestått har langt på vei mistet sin relevans eftersom eleven på tross av karakteren 1 eller 0 - hvilket skulle kvalifisere til" ikke bestått" kan fortsette skolegangen.
18.Komiteens innstilling inneholder en bred beskrivelse av de nyeste utviklingstendenser innen medisinskbiologisk forskning med særlig relevans til menneskelig befruktning.
19.Kravet til universitetene om at deres virksomhet skal ha større" relevans" for samfunnet ellers, har de vært konfrontert med i flere tiår nå.
20.Men mens relevanskravet i 1960årene og de tidlige 1970årene kom på vegne av de svakere gruppene i samfunnet, underrepresenterte sosialgrupper, tilbakeliggende geografiske distrikter, kvinner og etniske minoritetsgrupper, stilles krav om relevans nå på vegne av veletablerte grupper i samfunnet.
21.Når det gjelder oppholdstillatelser som følge skole / studieåret, har dette ingen relevans i forhold til spørsmålet om sommerarbeidstillatelse.
22.Tradisjonelle begreper som effektivitet og produktivitet, utviklet innenfor industriell vareproduksjon, har liten relevans i tjenesteydende virksomhet, som efterhvert blir den dominerende formen for økonomisk virksomhet i våre samfunn.
23.Treholt har brev og besøkskontroll ved at hans korrespondanse gjennomgås av en forhørsrettsdommer som luker ut det som måtte ha relevans til saken mot han.
24.Underdirektør Løken i KUDs skoleavdeling sier til Aftenposten fredag 1 / 6 at sitat," karakteren bestått / ikke bestått har langt på vei mistet sin relevans eftersom eleven på tross av karakteren en eller null - hvilket skulle kvalifisere til" ikke bestått - kan forstsette skolegangen," sitat slutt.
25.Vedtaket har relevans for Hundekjørings og Rytterforbundet, og går inn i Idrettsforbundets dopingreglement.
26.Efter mitt syn kan ikke det forhold som er nevnt i brevet ha relevans i denne saken.
27.Arbeidets relevans for forvaltningen kan sikres ved rammeavtaler med brukerne om forventet innsats i årsverk på kompetansefelter som skal ivaretas.
28.Av det samlede materiale som er beslaglagt hjemme hos Treholt, mener han at det bare er 45 av dokumentene som kan ha relevans til tiltalen mot ham.
29.DETTE har efter vår oppfatning relevans i forbindelse med henleggelsen.
30.De er viktige for likestilling mellom menn og kvinner i lønnsarbeide, men de har liten relevans for barnefamiliene.
Dine siste søk