Norsk-Spansk oversettelse av relevant

Oversettelse av ordet relevant fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

relevant på spansk

relevant
subjektadjektiv pertinente, relacionado
Synonymer for relevant
Avledede ord av relevant
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den lette tilgangen på relevant energiteknologi og rikelig tilfang av statsstøttede og private eksportkreditter fra Europa og Japan, henviser USA til hovedsakelig en" observatørstatus", skriver han.
2.Det var vanskelig å få en relevant jobb hjemme på Nesna i Helgeland, dessuten hadde jeg lyst til å reise hit.
3.Nei, dette er ikke relevant ; det er snakk om et annet bibelsyn.
4.Nei til atomvåpens daglige leder, Ole Kopreitan, mener spørsmålet om vestlig underlegenhet ikke er relevant.
5.Arbeidsmiljøloven er nemlig ikke relevant i forhold til de problemstillinger han reiser.
6.Begge land mottar sikkert relevant efterretningsmateriale fra USA, men det er sikkert behov for raskere formidling av slik informasjon, samtidig som det alltid er nyttigst med direkte kontakter, og to kilder er alltid bedre enn bare en.
7.Begrunnelsen er blant annet at et slikt påbud vil ha stor trafikksikkerhetseffekt og at antall biler med belter montert originalt eller eftermontert nå er blitt så stort at et påbud er relevant.
8.Budsjettet for Handelshøyskolen er på vel 60 millioner kroner, så en milliard kroner ekstra blir ikke helt relevant å tenke seg.
9.Bygdeutvalget har levert et interessant og relevant bidrag til debatten om hvordan vi skal bruke våre støtteressurser i fremtiden for å nå størst mulig effekt.
10.De spørsmål man naturlig kan stille er om en slik sammensetning av dagligvarekurven er like relevant for alle land.
11.Definisjon av hva som er relevant skolegang / undervisning for ulike elevgrupper.
12.Den" kalkulasjonsrenten" på 7 pst., som ifølge Skånland bør være" relevant" for Grunnlinjen, vil alle uten videre kunne se er fullstendig urealistisk.
13.Den er for dårlig, for lite relevant, og instruktører og censorer er ikke godt nok kvalifisert for oppgaven, er det blitt hevdet.
14.Den perfekte mor, den lykkelige familie, det glade par - ikke noe av dette er relevant for hennes situasjon lenger.
15.Dernest mener vi at akupunktur er et relevant alternativ til eksisterende behandlingsformer.
16.Dersom man imidlertid skulle fjerne bruken av karakterer og eksamen i grunnskolen, blir man kun stående igjen med et system basert på loddtrekning eller alder, eventuelt kombinert med relevant yrkeserfaring.
17.Det er ikke et relevant argument at saken vil få konsekvenser for de statsansatte og Statens Pensjonskasse.
18.Det er trist å måtte konstatere at en relevant problemstilling avfeies på en så lettvint måte.
19.Det er vanskelig å se annet en at dette er et relevant spørsmål".
20.Det hendte imidlertid at vi gjorde unntak, men det var kun når de angjeldende personer hadde tidligere praksis fra Nordsjøen eller annen relevant erfaring, f.eks. fartstid i handelsflåten, sa Lund.
21.Det må være forskning som ikke først og fremst styres av kortsiktige gruppeinteresser i samfunnet ellers, men av forskersamfunnets egen oppfatning av hva som er mest relevant.
22.Det siste er kanskje et mer relevant regnestykke, eftersom uhjelp betales av skattepenger, mens Norges Bank vel selv klarer utgiftene til sitt nybygg.
23.Dette er et relevant spørsmål kanskje av interesse nå foran den forestående valgkamp, hvor hovedtemaene vil bli skatter og arbeidsledighet.
24.Dette er selvfølgelig en relevant problemstilling, men la oss se nærmere på disse to energiressursene og spesielt på noe lengre sikt.
25.Dette er usedvanlig unyansert, og lite relevant i forhold til det flertallet i Bygdeutvalget har foreslått.
26.Dette sikrer at det teoretiske stoffet både er tidsmessig og at det har bakkekontakt og er relevant for yrkets mer praktiske sider.
27.Efterhvert som året har gått og årsrapporter og tertialmeldinger og andre former for økonomisk og ellers relevant informasjon er blitt fremlagt, har oppfatningen om 1984 som et godt år festnet seg.
28.En annen og mer relevant betraktningsmåte er å sammenlikne med jordbruket som har matforsyningsberedskap og distriktsbosetting som sine to hovedargumenter i et land hvor matproduksjonskostnadene er 23 ganger verdensmarkedets priser på viktige matvarer.
29.Et historisk perspektiv er derfor lite fruktbart og lite relevant.
30.For alle disse har et kort møte med engelsk kulturliv i ung og mottagelig alder uten tvil vært relevant og sannsynligvis til nytte.
Dine siste søk