Norsk-Spansk oversettelse av skattebetaler

Oversettelse av ordet skattebetaler fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skattebetaler på spansk

skattebetaler
skatt - mannsubst. contribuyente [m]
  skatt - kvinnesubst. contribuyente [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvis ikke den enkelte skattebetaler selv foretar regulering, vil kanskje ikke ligningskontorene rekke det ?
2.Det er en skattebetaler, med støtte fra Bokreditts Landsforbund, som har stevnet Oslo kommune, og dom vil antagelig falle i løpet av tre uker.
3.For opinionen spiller det også inn at Jahres økonomiske fundament, aksjeselskapet Kosmos, hvor han var hovedeier og som han selv hadde skapt, i en årrekke regelmessig har vært i fremste rekke som regelmessig skattebetaler, ved 1970årskrisens innledning landets mestydende skatteyder.
4.Får en funksjonshemmet et teknisk hjelpemiddel, kan han eller hun ofte gå over fra å være uføretrygdet til å bli lønnsmottager og skattebetaler, og det kan hindre at vedkommende blir institusjonsbeboer, sier AnnMarit Sæbønes.
5.Han sammenlignet beslutningen med den situasjonen en amerikansk skattebetaler kommer i, hvis han nekter å betale inntektsskatt på grunn av uenighet med regjeringen.
6.Hvis det skjer, mister samfunnet samtidig en skattebetaler og inntektskilde.
7.I siste omgang er det den enkelte skattebetaler som dekker utgiftene til underhold av de ledige - uavhengig av om det skjer gjennom tradisjonell trygd, ved like tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak eller midlertidige jobber via Rettedalpakken.
8.Kommer man derimot frem til en gjeldsordning hvor Staten på linje med de øvrige kreditorer gir avkall på en del av sitt tilgodehavende, vil man fortsatt ha en skattebetaler og inntekskilde for fremtiden.
9.Man må ut med et fet sum for å få det legitimasjonsdokumentert enhver har krav på som norsk statsborger og skattebetaler.
10.Nødvendigheten av å stimulere den økonomiske aktivitet på lengre sikt og ønsket om å gjøre livet litt lettere for den vanlige skattebetaler.
11.Og Kosmosselskapet var som nevnt i sin tid landets fremste skattebetaler.
12.Prinsippsaken mellom en skattebetaler og Oslo kommune endte med at den ligningspraksis som har vært benyttet av skattemyndighetene - hvor fradrag for renter ved avbetalingskjøp ikke aksepteres ikke bare savner lovhjemmel, men ifølge Oslo byretts dom er den rett og slett i strid med lovens klare tale.
13.Reaksjonene tyder på at finansministeren har tilfredsstillet industrien mer enn den vanlige skattebetaler.
14.Situasjonen provoserer en tynget skattebetaler til sterkt upedagogiske kommentarer !
15.Synnes setter med andre ord likhetstegn mellom rentefradrag og offentlige tilskudd til den enkelte skattebetaler.
16.Avskrivningene skal således foretas i det svenske datterselskapet, som dermed i mange år fremover vil bli en heller dårlig skattebetaler i Sverige.
17.Den almindelige skattebetaler, som altså betaler" gildet", må ha lov til å undre seg over en praksis som er i åpenbar strid med hevdvunne saklige, økonomiske og moralske prinsipper.
18.Fina er landets nest største skattebetaler, og selskapet har den tredje største oljeproduksjonen på norsk sokkel.
19.For å se hva dette betyr for den enkelte skattebetaler sammenlignet med Regjeringens forslag for 1985, gjengir jeg et eksempel for ektepar med to barn.
20.Nedtegnede notater viser at" den store" Shakespeare nevnes som vanlig borger, skattebetaler, testamentvitne, aksjeeier og partner i teaterselskapet Globe and Blackfriars Theatres.
21.Siden USA dekker omtrent en fjerdedel av FNs budsjett, blir det en ganske pen subsidie fra den amerikanske skattebetaler til KGB.
Dine siste søk