Norsk-Spansk oversettelse av skattemessig

Oversettelse av ordet skattemessig fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skattemessig på spansk

skattemessig
allmenn? impuestos
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Der det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon, og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og kan ikke trekkes fra på selvangivelsen," sier ekspedisjonssjefen.
2.Der det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon, og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og kan ikke trekkes fra på selvangivelsen, sier ekspedisjonssjef Bjørn Wichstrøm.
3.For det første innen familien og også i skattemessig sammenheng.
4.Når det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og rentene kan ikke trekkes fra på selvangivelsen, uttalte ekspedisjonssjef Bjørn Wichstrøm til Aftenposten igår.
5.Allerede på den kursen hadde Wilhelmsen oppnådd en gevinst på ca. 200 000 kroner, men denne vil trolig skattemessig bli betraktet som ordinær inntekt.
6.Andre årsoppgjørsdisposisjoner omfatter utgiftsføring av tidligere aktiverte letekostnader med 37 millioner kroner, mens det er foretatt skattemessig betingede avskrivninger med 31 millioner kroner.
7.Bygselavgift ansees ikke som rente, og er derfor ikke fradragsberettiget skattemessig.
8.Da kan man komme i den situasjon at det kan være skattemessig gunstig for eier av selskaper at de" go private" for på den måten å bli ligningsmessig verdsatt til 50 prosent av slakteverdien.
9.Dagens ordning innebærer en betydelig skattemessig fordel for samvirkene innen landbruk og fiskeri og forbrukersamvirke (Samvirkelagene).
10.Deling vil skille bedriftsbeskatningen fra personbeskatningen, og formålet er å sikre større reell skattemessig likhet mellom lønnstagere og næringsdrivende.
11.Denne saken har vært en gjenganger i Stortinget i snart 10 år, og Akershus er alltid blitt nektet tilskudd til fylkets veiutgifter, under henvisning til at man ellers er kommet gunstig fra det når det gjelder inntekter og utgifter fra Staten rent skattemessig.
12.Dermed blir de regnet som enslig med barn, hvilket er skattemessig gunstig.
13.Dessuten lønner det seg skattemessig ; arvtager behøver ikke betale skatt om han eller hun ønsker å selge hytten.
14.Det er ellers nødvendig å minne om at de prinsipielle skillelinjer ikke går på hvorvidt samvirkebedrifter skal slippe billigere skattemessig enn andre bedrifter.
15.Det gir en mer ensartet skattemessig behandling av kapitalinntekter og utgifter, og vil måtte antas å ha gunstig virkning på kredittsystemet, mener Norges Bank.
16.Det gjelder også titusener som uten skattemessig gevinst for øyet - har strukket sin økonomi til bristepunktet for å skaffe seg en god bolig.
17.Dette er en sak som har liten skattemessig betydning totalt sett og måtte kunne avgjøres uten å gå den lange veien i utredninger fra skattekommisjonen.
18.Dette er i og for seg en tvilsom skattemessig begrunnelse, men efter at prisutviklingen i de senere år for leiligheter i borettslag tilsluttet boligbyggelag har økt så betydelig som tilfellet er, og har gitt seg utslag i så sterk stigning i pristakstene, er konsekvensene blitt meget betydelige.
19.Dette standpunkt er tuftet på fundamentale prinsipper om skatteutmåling efter evne, rettssikkerhetens krav om likhet for loven og skattemessig likestilling av inntekt ervervet ved arbeid og inntekt ved avkastning av kapital.
20.Efter skattemessig betingede avskrivninger ble underskuddet på 344,2 millioner kroner, mot et underskudd på hele 2,3 milliarder kroner i 1982, fremgår det av selskapets årsmelding.
21.Egentlig vil en skattefrihetsregel innebære en skattemessig subsidiering av denne gruppe skattydere.
22.Ektefeller som ønsker det, bør skattemessig sett kunne dele sine samlede inntekter i to like store deler uten begrensning.
23.Elf Aquitaine Norge hadde et overskudd efter skatter og skattemessig betingede avskrivninger på 716 millioner kroner i 1983 mot 639 millioner kroner året før.
24.Finanskomiteen mener likevel at avsetning efter distriktskatteloven fremdeles representerer en skattemessig fordel.
25.For første gang vil selskapet få et overskudd efter årsoppgjørsdisposisjoner som bl. a. omfatter skattemessig betingede avskrivninger.
26.Forgjeves utesket man av statssekretæren en brukbar definisjon av hva" omsorg" betyr i skattemessig ordbruk.
27.Fremfor skattemessig å stimulere ydelser utover folketrygden, mener jeg det er grunn til å kjempe for og verne om en god folketrygd.
28.Førsund har taushetsplikt, men påpeker likevel at kontrollen med de utenlandske serviceselskaper skattemessig sett er meget vanskelig, og at det stadig vekk skjer omgåelser av de norske skatteregler.
29.Han har også forsøkt å kjøpe den gamle villaen, men en fusjonsavtale med et eiendomsselskap gir større fordeler skattemessig for selgerne.
30.Hva siktes det egentlig til når det hevdes at samvirkelagene er skattemessig favorisert ?
Dine siste søk