Norsk-Spansk oversettelse av stimulering

Oversettelse av ordet stimulering fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stimulering på spansk

stimulering
allmennsubst. estímulo [m]
  medisinsubst. estímulo [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Barnegrupper med spesielle behov" dekker barnegrupper som har et eller flere barn med behov for særskilt støtte eller stimulering og omsorg uten at de er å betegne som funksjonshemmede.
2.For å hindre prisstigning som følge av en sterk stimulering av økonomien, skal det tas initiativ til et bredt samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene om inntektspolitikken".
3.Det er nødvendig med en sterkere stimulering av bygge og anleggsaktivitetene, mener Byggefagrådet.
4.Det som betyr noe for meg er den moralske stimulering en olympisk gullmedalje er.
5.En langt sterkere offentlig stimulering av innenlandsk efterspørsel er gal medisin for å løse dagens økonomiske problemer i Norge, presiserte Kr.F.formannen.
6.Et problem som derfor ofte kan hemme en stimulering av nye produkter og prosesser i hjørnestensbedriften, er" fjernstyring" fra konsernledelsen.
7.4.9. mars og 18.23. mars er temaene henholdsvis" Musikk som terapeutisk redskap i arbeidet med handicappede barn" og" Tidlig stimulering av 06årige med handicap".
8.Adm. direktør Trond Reinertsen advarer mot massive tiltak til generell stimulering av økonomien.
9.Bankforeningen mener på dette grunnlag at det ikke er rom for noen generell stimulering av norsk økonomi, selv om utenriksøkonomien viser et pent overskudd også for 1984.
10.Barn og unge får mindre stimulering og inspirasjon til å ta til seg kunnskap og utvikle holdninger som de så sårt vil trenge i en voksen, moderne og stadig mer krevende verden.
11.Dere har skjønt at funksjonshemmede ikke bare trenger fysisk, men også psykisk stimulering i et miljø der de kan treffe andre i samme situasjon og se at det nytter.
12.Det betyr stimulering av norsk eksportnæring til ekstra innsats, og reiselivet er tatt med på planleggingen på like fot med industrien, rederinæringen, Eksportrådet og andre.
13.Det er ingen sak raskt å rive ned det vi har oppnådd på dette felt, f.eks. ved å åpne slusene for en langt sterkere offentlig stimulering av innenlandsk efterspørsel.
14.Dette krever blant annet økede muligheter for omstillinger og nyetableringer i industri og næringsliv, stimulering av konkurranse, og fortsatt arbeid for å begrense prisog kostnadsveksten.
15.Dette vil vi som lærere spesielt fremheve, og sterkt understreke den store betydning hun har hatt for utvikling og stimulering av fantasi og fabulering hos norske skolebarn.
16.En politikk som samtidig kan fremme omstillinger, gi lavere kostnadsvekst og sterkere stimulering av efterspørselen.
17.En slik gruppe ville det være ønskelig å få her i landet også, samt en stimulering av et større medieforskningsmiljø innen ulike fag ved universitetet og høyskoler.
18.Endelig - og det er ikke minst viktig vil avvikling av investeringsavgiften stimulere investeringene i næringer som trenger slik stimulering like meget som industrien.
19.For å hindre at en stimulering av økonomien fører til sterkere prisstigning, må det etableres et bredere og mer forpliktende samarbeide mellom myndighetene og organisasjonene om inntektsdannelsen i arbeidslivet.
20.Fra amerikanske forsøk vet man at en nyfødt apeunge som utestenges fra all fysisk og psykisk stimulering, dør efter ganske kort tid.
21.Han refererer til et avsondret miljø med manglende stimulering.
22.Han sier at jeg gir en levende skildring av et sært, avsondret miljø, preget av oversykelighet og manglende stimulering.
23.Hun legger til at guttene også får mye større faglig respons og stimulering enn jentene.
24.HØYST forbausende er det derfor at en anerkjent seriøs institusjon som Statistisk Sentralbyrå anbefaler en mer ekspansiv politikk, en sterkere stimulering av efterspørselen.
25.I mitt perspektiv vil ikke generell stimulering av efterspørselen løse problemene.
26.Medeierskap er ikke dårlig kapital og industripolitikk, men en kilde til frigjøring og stimulering av ressurser - økonomiske såvel som menneskelige.
27.Men en slik stimulering av økonomien kan fort slå ut i ny prisstigning.
28.Mens Norges Bank påpeker farene ved å øke den offentlige sysselsetting, skriver Sentralbyrået at en sterkere stimulering av innenlandsk efterspørsel neppe vil virke særlig prisdrivende, i hvert fall ikke på kort sikt.
29.Nei, rock er dans og underholdning - og litt intellektuell stimulering attåt.
30.Når forslagsstillerne fraråder oppkreving av kjøravgift om natten henvises det til stimulering til bruk av hovedveinettet gjennom byen.
Dine siste søk