Norsk-Spansk oversettelse av uenighet

Oversettelse av ordet uenighet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

uenighet på spansk

uenighet
allmennsubst. desunión [f]
  meningsubst. disidencia [f], desacuerdo [m], desconformidad [f]
  meningsforskjellsubst. disensión [f], desacuerdo [m], altercado [m], conflicto [m]
Synonymer for uenighet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De 12 bud for bilreparasjoner" tar sikte på å unngå uenighet mellom bileier og verksted efter en reparasjon.
2.Den store politiske uenighet om barnehavens formålsparagraf er neppe helt representativ for folks holdning til spørsmålet om barn bør få møte den kristne tradisjon også i barnehavene.
3.Den uenighet som Statoildirektøren har tilkjennegitt, bidrar til å svekke Norges posisjon i en særdeles viktig fase av saksbehandlingen på britisk regjeringshold.
4.Det sikkerhetspolitiske kompromisset fra i vår var jo i virkeligheten ikke annet enn tynn ferniss over en broget og dyptgående uenighet - ikke minst innerfor Gro Harlem Brundtlands og Einar Førdes parti.
5.Dyp uenighet i virkemidler skiller de to når det gjelder økonomisk politikk, helsepolitikk, og Norges rolle i NATO.
6.Efter sitt mandat skal utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige faktiske bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at man så vidt mulig unngår uenighet mellom partene om faktiske økonomiske forhold.
7.Helhetsløsningen er sammentråklet av kompromisser og uenighet.
8.Hvor det er uenighet, la oss bringe harmoni, hvor det er håpløshet, la oss bringe håp.
9.Jeg mener at vi hittil har hatt en fornuftig beslutningsprosess, der den smule uenighet om enkelte spørsmål ikke har vært større enn den bør være.
10.Komiteen har vært forskånet for intern uenighet nettopp fordi alle parter har konsentrert seg om Afghanistan og latt politiske uenigheter ligge.
11.Når vi senker prisen i et oljemarked / får vi en oppdrift som er lik vekten av OPECs fortrengte uenighet.
12.Regjeringssamarbeidet rystes ikke i sine grunnvoller fordi om en viss uenighet kommer til uttrykk.
13.Av og til har man sett spekulasjoner om uenighet i Kosmosledelsen, mellom Jørgen Jahre jr. og Bjørn Bettum ?
14.De økonomiske konsekvenser av å legge større vekt på den konvensjonelle del av vårt forsvar er en minusfaktor, men det kan ikke avholde oss fra en grundig vurdering av mulighetene, sier Stray.På det punkt kom det ikke til uttrykk noen generell uenighet om målsetningen.
15.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
16.Det er en religiøs uenighet, men jeg mener det er sosiale årsaker til at vi blir diskriminert i Pakistan.
17.Det er ingen uenighet om at bestanden av norskarktisk torsk er svak, og at reguleringstiltak er nødvendig.
18.Det er ingen uenighet om målet, men vi har valgt en annen taktikk enn sosialistgruppen.
19.Det er ingen uenighet om ønskeligheten av et institutt for menneskerettigheter i Norge, men på grunn av den stramme budsjettsituasjonen har Regjeringen hittil ikke kunnet foreslå nødvendige midler til dette, sa utenriksminister Svenn Stray i spørretimen i Stortinget i formiddag.
20.Det finnes en viss uenighet mellom Norge og Spania om hvor mye spanske fiskere kan ta opp i den norske økonomiske sonen rundt Svalbard, men disse meningsforskjellene er ikke større enn at de kan løses gjennom diplomatiske kanaler, sa Moran, som samtidig opplyste at han offisielt hadde invitert utenriksminister Stray til å besøke Spania.
21.Det nytter ikke å gå i skyttergravene når uenighet oppstår.
22.Det var ingen uenighet om tiltakene, men mer om forutsetningene for dem.
23.Enkelte situasjoner krever øyeblikkelig vurdering og handling fra Sikkerhetsrådets side selv om det er politisk uenighet.
24.Er det skattesakene eller uenighet i ledelsen av Kosmos som fører til at du nå trekker deg fra disponentselskapet Anders Jahre og dermed fra den daglige ledelse i Kosmos ?
25.Her er det i realiteten ingen stor uenighet, sa Anders Frivold under henvisning bl.a. til Lærerlagets vedtak om fireårig lærerutdannelse og Lektorlagets vedtak om adjunktkompetanse for å undervise i ungdomsskolen.
26.Hvordan kan denne uenighet bringes til opphør ?
27.Høgetveit ble forferdet da han så innholdet i Stern, og han hadde full rett til gi uttrykk for sin uenighet i at bladet ble brukt i tyskundervisningen for barn mellom 14 og 16 år, sa Hjort og signaliserte at han ville legge ned påstand om full frifinnelse for sin klient.
28.I begynnelsen vil man ofte lukke øynene for uenighet og problemer.
29.Ingen av oss benekter at det hersker en viss uenighet mellom de franske sosialister og Arbeiderpartiet om nedrustningsog sikkerhetsspørsmål i Europa, men den gjelder hvilken taktikk som bør velges.
30.Jeg tror at meget av denne uenighet skyldes bruk av ikkesammenlignbare størrelser på de to sidene av Atlanterhavet.
Dine siste søk