Norsk-Spansk oversettelse av underrette

Oversettelse av ordet underrette fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

underrette på spansk

underrette
informasjonverb informar, notificar, avisar, advertir
Synonymer for underrette
Avledede ord av underrette
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Medlemmer av Kontrollkomiteen og Landsstyret kan ikke ha kontakt med afghanske organisasjoner uten å underrette Landsstyret om det.
2.Hva som er mulig eller ikke mulig rent teknisk, kan vi ikke selv vurdere, men vi regner med at Televerket vil underrette oss om det ikke lar seg gjøre å overholde konsesjonsvilkårene.
3.Som aktiv ungdomspolitiker under Bortenregjeringen, ble det gjort forsøk fra Deres side på å underrette moderpartiet og efterretningstjenesten i Norge om russernes stadige forsøk på å etablere nær kontakt med dere ?
4.Vi har gleden av å underrette Dem om at De har vunnet vår I. gevinst, en enebolig, ferdighus fra Klock & Nord.
5.Arvesen vil underrette myndighetene i Oslo og be dem ta stilling til hva som skal gjøres for at La Prensa skal få sin rettmessige del av papiret.
6.De samme myndigheter har plikt til straks å underrette vedkommende person om hans rettigheter på dette felt.
7.Det heter i paragraf 36 at kompetent myndighet i mottagerstaten, i dette tilfelle Norge, omgående skal underrette senderstatens konsulære stasjon hvis en borger av senderstaten blir arrestert, fengslet eller satt i varetektsarrest, eller tilbakeholdt på annen måte.
8.Det var nok av" spion"kunder som kunne underrette dem.
9.Dette var utgangspunktet for de enorme reaksjoner som kom efter inspektørens uttalelser, og som gjorde at vi fant å måtte underrette departementet om dette.
10.Forbundet mottok jugoslavens brev igår, og foreløbig holder Marit på å underrette toppledelsen i NHF om det som er skjedd.
11.Generalkonsul Bjercke sier til NTB at han fredag kommer til å underrette den tunisiske ambassaden i Stockholm.
12.Han hadde drevet et spill med staten, og hadde ikke bekymret seg om å underrette myndighetene om sitt langvarige fravær skyldtes sykdom eller andre tvingende grunner.
13.Man hadde simpelthen glemt å underrette vedkommende som mønstret på mens han var borte, at det dreide seg om et vikariat.
14.Men hjulene er blitt satt i bevegelse, og assisterende overbibliotekar Jan Erik Røed har elskverdigst lovet å underrette når man har avklaret problemet, idet aktstykkene ikke lenger befinner seg i det rom de opprinnelig var plassert.
15.På bakgrunn av dette har Justisdepartementet i sirkulære av 6 / 4 1982 innskjerpet saksbehandlings rutinene, herunder plikten til å underrette parten og eventuell fullmektig om vedtak som er truffet, samt rutinene ved spørsmål om en klage skal gis oppsettende virkning eller ikke.
16.Saken ble tatt opp påny i finansutvalget, og denne gang fikk kulturrådmannen i oppdrag å underrette skolesjefen, som måtte stige ned fra sin høye hest.
17.Som understreker at en løpende informasjonsstrøm i ungdomsåret vil underrette de forskjellige kommuner om hva som foregår i resten av landet.
18.Vi vil underrette lensmannskontoret i Soknedal om vår avgjørelse i løpet av torsdag.
19.Med hensyn til akvarellene, sa han til meg, - De vil ikke glemme å underrette meg om auksjonen ?
20.Alt en Trine Solberg eller en Bo Breigan må gjøre, er å underrette sin gamle klubb, skriftlig, om at de ønsker å gå til en ny innen utgangen av året.
21.Bild er av kildene i Moskva blitt bedt om å underrette parets barn i USA om Bonners forestående utreise.
22.Da dette ble klart, forsøkte jeg å få tak i Haug og underrette ham om saken.
23.Det vi gjør, er det vi er pålagt i vedtektene, nemlig å underrette eksisterende aksjonærer om deres vedtektsbestemte forkjøpsrett ved salg av aksjer i avisen.
24.Disse kontakter kommer til å underrette Nyborg hvis det er sennepsgass på vei i lasten.
25.Efter hva som blir opplyst i Jerusalem, har den israelske regjering besluttet formelt å underrette de land som deltar i UNIFIL om sin motstand mot planen.
26.Før de sa adjø, lovet politimesteren å holde kommandør KelvinBoyd orientert om alt som måtte angå et eventuelt vrakfunn, slik at han igjen kunne underrette britiske myndigheter.
27.Idag har børsnoterte selskaper plikt til å underrette aksjemarkedet og Oslo Børs om større aksjeerverv i selskapet.
28.Jeg trodde det bare var å underrette mitt postbud, og vips ville jeg få anvisning om hvor kassen skulle stå.
29.Med denne velkjente strofe ønsker Gudrun Braathen i Grenseveien å underrette alle sangglade Osloborgere om at sangkoret" Norrøna" har gjenopptatt øvelser og at de ønsker flere medlemmer, spesielt velklingende mannsstemmer.
30.Mens de amerikanske deltagere i Genevemøtet nå er travelt opptatt med å underrette de europeiske allierte, dro utenriksminister Gromyko onsdag hjem til Moskva.
Dine siste søk