Norsk-Svensk oversettelse av befatte

Oversettelse av ordet befatte fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

befatte på svensk

befatte
drive medverb oroa
Avledede ord av befatte
Fler eksempler
1.I overskuelig fremtid blir det da også sport vi mest kommer til å befatte oss med.
2.De skal ikke befatte seg med vanlig ligningsarbeide.
3.Det kan også oppfattes som en tillitskrise i forholdet til kommunens øverste administrative sjef, finansrådmannen, at de folkevalgte oppnevner et utvalg som skal befatte seg med oppgaver som egentlig skal utføres av finansrådmannen.
4.Det løpende vesen der ute på landeveien befinner seg i en helt spesiell verden, og meget mulig er den delen av hjernen som bør befatte seg med drømmerier og fantasier i heftig bruk.
5.Det var utelukkende prøver med såkalte kontrollspørsmål Office of Technological Assessment ville befatte seg med i sin gransking av løgndetektoren.
6.Det vil frigjøre enorme ressurser, og forvaltningen kan begynne å befatte seg med konfliktregistrering i stedet for intern kontrollvirksomhet og behandling av saker det likevel er enighet om, fremholdt Svelland.
7.Fysikeren Pjotr Kapitsa, en ledestjerne innen sovjetisk vitenskap (som forøvrig nylig døde) nektet å befatte seg med all forskning som hadde med bomber å gjøre.
8.Ja, i så fall vil altså ligningsvesenet være på god vei til på egen hånd å avskaffe alt som heter rentefradrag uten videre og uten at politikere og lovgivere behøver å befatte seg noe mer med saken.
9.Jeg skal befatte meg med det såkalte toprissystemet eller privatiseringen av legetjenesten.
10.Jeg skal ikke befatte meg med det politiske stoffet og vil la både Hoover og Goldwater ligge uberørte.
11.Kommunalavdelingen skal herefter befatte seg med programarbeide og andre oppgaver som er direkte rettet inn mot fylker og kommuner.
12.MINDRE, vestlige land, som Norge, mangler et apparat og en utenrikspolitisk tradisjon til å befatte seg synderlig med våpenhjelp av denne type.
13.Man kan også si meget om hva et styre skal befatte seg med og hvordan det skal gripe inn i den daglige driften.
14.Selv kaster jeg ut en ny nøtt til hodebry for alle som vil befatte seg med den og utroper navn på tre av dem som har meldt riktig svar på forrige søndags nøtt, forteller Gunnar Haugan.
15.Slik situasjonen er idag, og forsåvidt har vært lenge, har vi ingen mulighet til å ivareta de oppgaver et nasjonalbibliotek skal befatte seg med.
16.Vi skal ikke befatte oss med fagforeningsarbeide.
17.At problemet ble tatt opp nettopp av Larvik politikammer, skyldes at politiet og tollvesen i byen stadig må befatte seg med store mengder alkoholholdige drikkevarer som håpefulle reisende med fergen fra Danmark forsøker å få smuglet i land.
18.Av den grunn har Aquinos familie nektet å befatte seg med såvel undersøkelseskommisjonen som rettssaken.
19.DEN som ønsker å befatte seg med drømmene sine efter at dagen gryr, bør ha god tid.
20.Da han fratrådte efter fem år i sjefsstolen, ble han en dynamisk freelance skribent, som stundom har så meget å befatte seg med at dagene knapt strekker til.
21.Departementets fagmyndighet, Sjøfartsdirektoratet, får nå befatte seg videre med rapporten.
22.Dette vidner om en viss taktikk, som ofte benyttes i propagandaøyemed, hvilket jeg ikke hadde trodd at herr Holst ville befatte seg med i sin stilling.
23.Med hvilken rett overleverer FN vårt land en svarteliste over kunstnere vi ikke får befatte oss med, og tillates å se ?
24.Styringsgruppen ajourfører blant annet hvilke varer og produkter fra SydAfrika og Namibia som importeres til England, og retter henstillinger til næringsliv og forbrukere om ikke å befatte seg med slike varer.
25.Svært mange innser at verden generelt og utviklingslandene spesielt ikke har råd til å la være å befatte seg med kvinners situasjon.
Liknende ord

 
 

befatte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) befattebefattendebefattt
Indikativ
1. Presens
jegbefatter
dubefatter
hanbefatter
vibefatter
derebefatter
debefatter
8. Presens perfektum
jeghar befattt
duhar befattt
hanhar befattt
vihar befattt
derehar befattt
dehar befattt
2. Preteritum (Fortid)
jegbefattte
dubefattte
hanbefattte
vibefattte
derebefattte
debefattte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde befattt
duhadde befattt
hanhadde befattt
vihadde befattt
derehadde befattt
dehadde befattt
4a. Presens futurum
jegvil/skal befatte
duvil/skal befatte
hanvil/skal befatte
vivil/skal befatte
derevil/skal befatte
devil/skal befatte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha befattt
duvil/skal ha befattt
hanvil/skal ha befattt
vivil/skal ha befattt
derevil/skal ha befattt
devil/skal ha befattt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle befatte
duville/skulle befatte
hanville/skulle befatte
viville/skulle befatte
dereville/skulle befatte
deville/skulle befatte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha befattt
duville/skulle ha befattt
hanville/skulle ha befattt
viville/skulle ha befattt
dereville/skulle ha befattt
deville/skulle ha befattt
Imperativ
Bekreftende
dubefatt
viLa oss befatte
derebefatt
Nektende
duikke befatt! (befatt ikke)
dereikke befatt! (befatt ikke)
Dine siste søk