Norsk-Svensk oversettelse av depot

Oversettelse av ordet depot fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

depot på svensk

depot
handelsubst. depå
Synonymer for depot
Anagram av depot
Liknende ord

 
 

Wiki
Depot eller magasin er et lager der det oppbevares større mengder materiell for senere bruk. Uttrykket brukes oftest om militære lagre, gjerne for uniformer, feltutrustning eller kjøretøy. Et depot for våpen kalles vanligvis et arsenal.

Fler eksempler
1.Vi har bl.a. fått tre brakker fra tidligere Hammersborg fritidsklubb, som efter planen skal rigges opp i skogkanten for å tjene som depot og" varmestue" for våre 40 unge trialkjørere.
2.Beskatning skal så foretas ved uttak fra depot, ved dødsfall eller dersom de deponerte aksjer stilles som sikkerhet.
3.Den løsning man tenker seg er at aksjer man får billig, ut over det som går under 1000 kronerstaket, skal fryses fast i et depot, og at skatteplikten først oppstår når man selger aksjene.
4.For bankens depot og aksjonærserviceavdelinger vil opprettelsen av en verdipapirsentral efter de planer som nå foreligger bety en vesentlig arbeidsbesparelse.
5.Skjer uttak fra depot innen to år efter utgangen av det kalenderår da aksjene ble ervervet, kan den skattepliktige fordel settes lik differansen mellom aksjenes markedsverdi på uttakstidspunktet og den ansattes kostpris.
6.Skjer uttaket fra depot senere enn to år efter utgangen av ervervsåret, settes fordelen lik differansen mellom laveste verdi av aksjenes markedsverdi på enten ervervstidspunktet eller tidspunktet for uttak fra depot og den ansattes kostpris.
7.Den siste rakettdelen som ble heist opp, ble umiddelbart fraktet til luftforsvarets depot i Tammerfors.
8.Regimentet vil også ved senere øvelser bruke lotter i tjeneste på depot, sentralbord, kontor og i transport.
9.Under senere øvelser er det aktuelt å avtale tjeneste på depot, sentralbord, kontor og transport.
Dine siste søk