Norsk-Svensk oversettelse av idealisme

Oversettelse av ordet idealisme fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

idealisme på svensk

idealisme
allmennsubst. idealism
Synonymer for idealisme
Liknende ord

 
 

Wiki
Idealisme er en retning innenfor filosofien som betegner et av de viktigste filosofiske spørsmål, forholdet mellom tenkning og virkelighet, og i motsetning til materialismen betrakter bevisstheten, ånden. Idealismen betrakter verden som noe som utgår fra ens bevissthet. I vanlig språkbruk og innenfor politikkens retorikk betegner det å være idealistisk at man handler ut ifra visse idealer, det vil si at man ikke bøyer seg for faktiske forhold i verden, men forsøker å omforme verden i henhold til sine idealer.

Fler eksempler
1.Sturm und Drang", frihetsbevegelsen i det 19. århundre med sin kamp mot et autoritært styresett, en bevegelse som teller så forskjellige navn som Schiller og Goethe, Hølderlin, Heine og Schubart (dikteren) og mange, mange andre fra" Das junge Deutschland" eller fra den tyske idealisme.
2.Det var først og fremst idealisme som fikk meg til å reise, sier han, men selv om han føler et engasjement for den afghanske motstandsbevegelsen, innrømmer han at det også var endel eventyrlyst med i spillet.
3.Generelt kan man altså si at selv om omsorgsutøvere gjerne er drevet av idealisme, lar deres teorier seg også utføres i praksis, om de er skikkelig tilrettelagt ?
4.Idealisme til en viss grad, men som oftest penger.
5.Jeg har stor respekt for dem som gjør noe for andre og setter fremdeles idealisme høyt, sier skipsreder Knut Kloster.
6.Men til en viss grad må vi veie idealisme mot lønnsomhet, innrømmer han.
7.På den tid var Kennedy en mann full av idealisme, besluttsomhet, ungdommelig kraft og entusiasme.
8.Avisen siterer anonyme kilder som antyder at politisk idealisme kan ha spilt en rolle for virksomheten, selv om også VG fremhever økonomisk vinning som ett motiv.
9.Bjørn Johannessen understreker likevel at den idealisme som blir lagt for dagen er imponerende, og at pengene er brukt tilfredsstillende, selv om det har vært sen rapportering.
10.Det er så mye idealisme ute og går i denne bransjen at det er godt å være jordnær, sier Dale.
11.Driften kan ikke lenger baseres på idealisme, frivillig arbeide, og det de frivillige kreftene.
12.Drivkraften er idealisme.
13.Et dypt inntrykk gjør det også å se de klare ytre bevis på den idealisme som besjeler Findhornsamfunnets medlemmer.
14.Et sted går imidlertid grensen mellom idealisme og virkelighet.
15.Forfatteren E. L. Doctorow har skrevet manus på bakgrunn av sin roman" Daniels bok" den foreligger forresten på norsk - og beretter ikke bare om jødiske intellektuelle som i 1930årene meldte sin idealisme inn i kommunistpartiet og fant en religion der.
16.Heldigvis er det fremdeles mennesker som ønsker å arbeide med idealisme som drivkraft.
17.Her i landet ble museet til på idealisme og initiativ fra arkitekter.
18.Hvorvidt det er idealisme eller grådighet som eventuelt har drevet senere forrædere, vites ikke.
19.I den første tids idealisme vedtok grunnleggerne av Europarådet - med Norge som medlem - Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
20.Idealisme, teknisk oppfinnsomhet og pågangsmot kan rekke utrolig langt.
21.Idealisme og kulturforpliktelser kommer langt ned på listen, innrømmer Ragnar Aamodt, som er blitt nektet adgang til det gode selskap, Forleggerforeningen.
22.Idealisme og ungdommelig entusiasme er bakgrunnen for en singleutgivelse som skjer denne uken.
23.Ikke alle sjåfører i eftermiddagsrusjet var like forståelsesfulle overfor de unge demonstranters idealisme, og politiet kom raskt til og spredte demonstrantene.
24.Kampen for seriøsitet og idealisme i vår medietid må fortsette, konkluderte Brandrud.
25.Kampen har et element av rasisme, og er preget av et forblindet hat, fanatisme og forfeilet idealisme.
26.Mange museer er blitt grunnlagt av driftige enkeltpersoner som har ofret tid, krefter og økonomi av idealisme og glede over sin kulturarv.
27.Mange unge kjøper den ut fra ren idealisme i en gjennomført livsstil.
28.Markeringsbehov, partiintegritet og idealisme, javel.
29.Men, igjen påpekte han at" amerikansk politikk alltid har vært preget av idealisme, mens eldre samfunn som har hatt mer korrupsjon, tenderer til å bli mindre idealistisk og ofte kyniske".
30.Men andre, så som Pax, beviser at utgivervirksomhet basert på idealisme og ideologi kan trosse regnskapsbøkenes lover om kredit og debet.
Dine siste søk