Norsk-Svensk oversettelse av inhabil

Oversettelse av ordet inhabil fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inhabil på svensk

inhabil
rettsvitenskapadjektiv diskvalificerad, obehörig, jävig
Synonymer for inhabil
Antonymer for inhabil
Avledede ord av inhabil
Liknende ord

 
 

Wiki
Inhabilitet (av nektende -in og habil) eller ugildhet (det motsatte av uhildet) betegner det å ha personlige interesser i en sak som skal behandles slik at man etter vanlig skikk ikke kan delta i behandlingen men må fratre sin stilling midlertidig, ihvertfall gi avkall på å utføre handlinger som kan påvirke utfallet av behandlingen. Inhabilitet som et juridisk begrep angir at dommer eller forvaltningsperson utfra sitt forhold til saken eller dens parter anses avskåret fra å delta i behandlingen av den. I en dommers tilfelle vil en settedommer i stedet bli oppnevnt og i tilfelle med en offentlig tjenesteperson en stedfortreder.

Fler eksempler
1.I saker der Luftfartsverket kan være en inhabil undersøkelsesinstans, er reglene klare.
2.Som informasjonssjef i et selskap som norsk idrett har aksjemajoriteten i burde han ha innsett at han i det minste var inhabil slik at han ikke kom med slike uttalelser.
3.Arbeidsretten er inhabil med sin nåværende sammensetning, og anmodet om at det ble utpekt av nye medlemmer.
4.Dessuten er ett av jurymedlemmene klart inhabil i saken.
5.En av de tiltalte, Miodrag Milic, forlangte at rettsformannen måtte erklæres inhabil.
6.Folkereisning Mot Krig vil på det sterkeste protestere mot at politiet i denne saken har bedt en som i høyeste grad må betegnes som inhabil om å opptre som sakkyndig.
7.Først da er det ventet at retten vil ta stilling til ROFs påstand om at den med sin nåværende sammensetning er inhabil til å behandle saken.
8.Juryen må ha vært inhabil.
9.Kommisjonen finner at Olsen var inhabil i de forhold hvor interessene ikke var sammenfallende, og kritiserer styrets øvrige medlemmer fordi de ikke gjorde noe med det.
10.Kommisjonen mener heller ikke at høyesterettsadvokat F. M. Bugge var inhabil som formann i representantskapet, selv om han samtidig var ordfører i representantskapet i de Leif Høeghkontrollerte selskapene Atlantica og Arcadia.
11.Også tidligere direktør Finn Lied ved Forsvarets Forskningsinstitutt er ifølge Bae inhabil som sakkyndig.
12.ROF har reagert med å hevde at arbeidsretten med sin nåværende sammensetning er inhabil.
13.ROFs påstand om at arbeidsretten med sin nåværende sammensetning var inhabil til å behandle saken, ble avvist.
14.Siktedes advokat mener Hamar politikammer er inhabil i saken.
15.Hans Svelland var ikke inhabil i behandlingen av de saker der Furuholmen eller SelmerSande var part eller motpart.
16.Det var først idag efter at jeg hadde sett hendelsesforløpet og hele episoden i leiligheten, at jeg forsto at jeg var inhabil til å dømme i saken.
17.En av de sakkyndige i Treholtsaken, generalmajor Bjørn Egge, er inhabil, hevder advokat Per Aavatsmark i en artikkel i Dagbladet.
18.Hvis det viser seg at politiinspektør Johan Solberg ved Oslo politikammer handlet i saken da den ble efterforsket, må hans hustru som satt som jurymedlem i Hadelandssaken, ansees som absolutt inhabil.
19.Jeg har aldri sagt at dosent Kjell Noreik ved Rikshospitalet er inhabil som psykiatrisk sakkyndig for Ole Kristian Brastad fordi han arbeider sammen med førsteamanuensis Berthold Grünfeld, som er jøde.
20.Politiadjutant Johan Solbergs hustru Aase var ikke inhabil som jurymedlem i Hadelandsaken, mener statsadvokatene i Eidsivating efter å ha foretatt undersøkelser ved Oslo politikammer.
21.Påtalemyndigheten er uenig med at politiadjutant Johan Solbergs hustru var inhabil.
22.Selv om Høyesterett formelt fastslår at det angjeldende jurymedlem ikke er inhabil, ville partene helt opplagt ha sørget for at hun ikke fikk delta hvis de fikk kjennskap til hennes tilknytning til politiet, sier høyesterettsadvokaten.
23.Selvom en av kommunestyrerepresentantene ville være blitt erklært inhabil og vedkommende varamann ville ha stemt annerledes, ville sakens utfall blitt det samme, sa han, og kunne derfor ikke se at det forelå grunn til ny behandling av saken.
24.Å erklær Åse Solberg inhabil vil ha konsekvenser for en lang rekke andre mennesker som er i slektsforhold med andre embedsmenn eller øvrighetspersoner, mente statsadvokat Lyngtveit.
25.Å erklære fru Solberg inhabil på foreliggende grunnlag, er å lage revolusjon innen rettsvesenet, sa statsadvokat Erling O. Lyngtveit.
26.. når en far avviser tilbud om hjemmehjelp, støttekontakt og andre forebyggende tiltak for seg og barnet med den begrunnelse at barnevernet er" inhabil", for det har han lest i avisen.
27.6 pkt. e heter det at en offentlig tjenestemann er ugild / inhabil" når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening eller sparebank som er part i saken".
28.Advokat Hjort prosederte på at dette lagrettsmedlem måtte ansees som inhabil, og at Hadelanddommen derfor må oppheves.
29.Advokat Kjensli mener at politiembedsmannens kone var inhabil fordi mannen hadde det formelle ansvar for politiefterforskningen, og at det derved ble begått en saksbehandlingsfeil.
30.Advokat Kjensli mente at lagrettemedlemmet av denne grunn var inhabil.
Dine siste søk