Norsk-Svensk oversettelse av intensivere

Oversettelse av ordet intensivere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

intensivere på svensk

intensivere
allmennverb intensifiera
Synonymer for intensivere
Fler eksempler
1.Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon" skal intensivere sin virksomhet med det første.
2.Bakgrunnen for vår henvendelse til boligetaten, som idag har det administrative kontrollansvaret i slike saker, er ønsket om å intensivere kontrollen med ulovlig bruksendring av bygårder, sier rådmannssekretær Andreas Anmarkrud.
3.Både oljeselskapene og Olje og energidepartementet bør nå intensivere arbeidet med å finne de beste avsetningsstrategier for oljen fra Norge, sa statsråd Kåre Kristiansen.
4.Neste trinn blir å intensivere utdannelsesarbeidet.
5.Alle de frivillige hjelpeorganisasjonene vil i sommer intensivere aktiviteten for å forebygge drukningsulykker.
6.Allerede nå finnes det forøvrig tegn som tyder på at russerne ønsker å intensivere letingen i Barentshavet.
7.Av den grunn vil vi intensivere vårt barne og ungdomstilbud iår.
8.Avisen peker på nødvendigheten av å intensivere overvåkning og ha hyppigere kontroller både av fartsoverskridelser og promillekjøring.
9.Bodøpolitiet har innkalt ekstramannskaper for å intensivere jakten på ildspåsetteren og å skjerpe beredskapen.
10.Både rekefiskere, cruiceredere og oljeselskaper har bedt Sjøkartverket utvide og intensivere kartleggingen.
11.De nordiske miljøvernministre vil intensivere innsatsen mot sur nedbør.
12.De to land kunne intensivere sine anstengelser for å avvikle eksportsubsidier, og han mente Norge hadde noe å lære av Sveriges forbindelser når det gjaldt leveranser av varer og tjenester til FNsystemets forskjellige organer.
13.Det at Sterling får fly med DC8 også på sikt, gjør at vi kan instille oss på den kapasiteten og intensivere vår markedsføring av charterturer til og fra Florida, sier markedsdirektør Unni Olav i Star Tour.
14.Det er Bergens ordfører, Arne Næss, som finner det nødvendig å intensivere arbeidet for å fremme byens interesser.
15.Det må ikke skje, vi står fullt og helt bak det, og vi vil og må intensivere vårt antidopingarbeid.
16.Dette er bekymringsfullt, sier hun og gjør at vi vil intensivere vårt arbeid med rekrutteringen, der" aksjon Sentrum" vil spille en stor rolle i året som kommer.
17.EN PRIVAT VESTTYSK gruppe vil intensivere sine forsøk på å finne ut hvordan det gikk med den svenske diplomaten Raoul Wallenberg da han forsvant for 39 år siden efter å ha reddet tusenvis av jøder fra nazistenes dødsleirer.
18.Fiskebåtredernes forbund har bedt om et møte med Sjøkartverket i oktober, for å be dem intensivere kartleggingen og prioritere områdene reketrålerne benytter.
19.Foreldreforeninger i Danmark, Finland, Norge og Sverige oppfordrer de nordiske regjeringer til å intensivere innsatsen mot stoffmisbruk og øke støtten til foreldreforeningene.
20.Formannen i Stortingets finanskomite, Petter Thomassen (h), understreket at det totale økonomiske opplegg for 1985 ivaretar de sentrale oppgaver med å øke innsatsen innen helse og sosialsektoren, trygge sysselsettingen, intensivere forskningen og legge grunnlaget for en aktiv distriktspolitikk.
21.Fra i år fikk man bevilgninger til åtte nye stilliger for å intensivere kontrollen, men til nå er det ikke ansatt en eneste en, sier en fortvilet Førsund.
22.Han sa at industrialiserte land må intensivere samarbeidet, både bilateralt og i internasjonale fora, for å prøve å løse de mange alvorlige miljøproblemer som truer verden.
23.Henstad forteller at Norsk Folkehjelp til våren vil intensivere arbeidet med å gjøre kapselen kjent, i første rekke blant dem som vil komme i kontakt med fremtidige brukere av SOSkapselen.
24.I Oslo vil 100 medarbeidere fra arbeidsmarkedsetaten i månedsskiftet august / september intensivere bankpåaksjonen for å fremskaffe arbeids og lærlingeplasser.
25.I oppropet, som er stilet til Regjering og Storting, ber barna våre myndigheter om å intensivere arbeidet for å sikre barns rettigheter rundt om i verden gjennom økte midler til barnerettede uhjelpstiltak, og ved å legge mere vekt på arbeidet med å utforme en internasjonal konvensjon om barnerettigheter.
26.I tråd med dette uttaler panelet videre at det nå er nødvendigere enn noen gang å intensivere arbeidet for total avskaffelse av den sydafrikanske raseskillepolitikken, å få slutt på SydAfrikas okkupasjon av Namibia og hindre sydafrikansk destabilisering av sorte nabostater.
27.I uttalelsen heter det videre at organisasjonen har en omfattende kursusvirksomhet av stor betydning for sysselsettingen, og har også vedtatt å intensivere utviklingen av viktige fagområder som EDB, mediateknikk og sprog.
28.KONKLUSJONEN er at man bør søke å intensivere trafikkontrollene.
29.Kina vil intensivere det økonomiske reformprogram i byene.
30.Landsmøtet sa klart nei til listeforbund med andre partier, og vil at Venstre skal utvikle videre sin alternative forsvarspolitikk og intensivere kampen mot atomvåpen.
Liknende ord

 
 

intensivere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) intensivereintensiverendeintensivert
Indikativ
1. Presens
jegintensiverer
duintensiverer
hanintensiverer
viintensiverer
dereintensiverer
deintensiverer
8. Presens perfektum
jeghar intensivert
duhar intensivert
hanhar intensivert
vihar intensivert
derehar intensivert
dehar intensivert
2. Preteritum (Fortid)
jegintensiverte
duintensiverte
hanintensiverte
viintensiverte
dereintensiverte
deintensiverte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde intensivert
duhadde intensivert
hanhadde intensivert
vihadde intensivert
derehadde intensivert
dehadde intensivert
4a. Presens futurum
jegvil/skal intensivere
duvil/skal intensivere
hanvil/skal intensivere
vivil/skal intensivere
derevil/skal intensivere
devil/skal intensivere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha intensivert
duvil/skal ha intensivert
hanvil/skal ha intensivert
vivil/skal ha intensivert
derevil/skal ha intensivert
devil/skal ha intensivert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle intensivere
duville/skulle intensivere
hanville/skulle intensivere
viville/skulle intensivere
dereville/skulle intensivere
deville/skulle intensivere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha intensivert
duville/skulle ha intensivert
hanville/skulle ha intensivert
viville/skulle ha intensivert
dereville/skulle ha intensivert
deville/skulle ha intensivert
Imperativ
Bekreftende
duintensiver
viLa oss intensivere
dereintensiver
Nektende
duikke intensiver! (intensiver ikke)
dereikke intensiver! (intensiver ikke)
Dine siste søk