Norsk-Svensk oversettelse av justering

Oversettelse av ordet justering fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

justering på svensk

justering
allmennsubst. justering
Synonymer for justering
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det kan neppe regnes med en samlet justering som gjør at Oslo kommune kommer gunstigere ut i sitt finasielle mellomværende med Staten.
2.Den justering av kumuleringsordningen som fant sted ved siste endring av valgloven, og som begrenset adgangen til å overføre slengere på valglistene, har neppe hatt mye å si for kvinnerepresentasjonen.
3.Den nye erklæringen fører ikke til noen umiddelbar justering av rentene hos oss, sier viseadm. direktør Jarl Whist i Kreditkassen til Aftenposten.
4.Der er belgiske franc nå desidert svakest, og det kan være at man nærmer seg en ny justering innen EMS, slik man opplevde i mars ifjor.
5.Det dreier seg jo bare om en mindre justering, siden den norske kronen bare nedskrives med to prosent.
6.Det er viktig å merke seg at det i Ap.s forslag bare heter at en mindre justering kan være aktuell som ledd i mulige fortetningsalternativer.
7.Det vil derfor være behov for en permanent justering av kapasiteten i flåte og industrien.
8.Gråmarkedet er allerede langt på vei avviklet, og dette er et viktig bidrag til en reduksjon i rentenivået, sa Thomassen, som ellers mente at omleggingen av kredittpolitikken i en mer markedsorientert retning, justering av kredittrammene og den mer indirekte styring peker i retning av fortsatt fall i rentenivået.
9.Justering av oljeprisen ville skape en uro som ville forplante seg.
10.Marka skal ikke nedbygges selv om Høyre går inn for en forsiktig justering av Markagrensen.
11.Med en regelmessig justering av opptakskapasiteten er det ingen grunn til å skremme ungdommer bort fra lærerutdannelse.
12.Senterpartiet er ikke prinsipielt mot en justering av boligbeskatningen, men vi vil reservere oss mot at folks bolig i et nytt skattesystem gjøres til et av de viktigste skatteobjekter, mener Senterpartiets formann, statsråd Johan J. Jakobsen.
13.Vi har vært inne på forskjellige tiltak, blant annet en justering av de tillegg som flyverne får.
14.19 / 9) at Oslo Høyre vil bygge boliger i Marka gjennom det man kaller" en forsiktig justering av Markagrensen".
15.Adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening sier til Aftenposten at det har vært så mange såkalte tekniske justeringer av kronekursen i den senere tid at man må ha lov til å kalle det en virkelig justering.
16.Aftenposten har god grunn til å tro at man på venstrefløyen er særdeles skeptisk til alt som kan minne om en forsiktig justering av standpunkter for å finne frem til komiteens minste felles multiplum.
17.Alle disse budskapene blir til høsten utgitt i bokform i USA, og det er gjennomgangen at brevene som nå fører til en viss justering av historien.
18.Arbeidene skjer i forbindelse med justering av grensene mellom telefonsentralene.
19.Arbeiderpartiet gikk onsdag fra sitt forslag i formannskapet om å åpne for en justering som ledd i en samlet plan.
20.Arbeiderpartiet mener at med en slik justering kommer man frem til en rimelig avveining av hensynet til beboernes miljø og trafikantenes behov for fremkommelighet.
21.Arbeiderpartiets forsikringer om bedre flyt i trafikken og justering av saneringstiltakene på Nordstrand, rokker ikke ved kravene fra den alternative" trafikkaksjonen" på Holmlia / Hauketo om snarlig opphevelse av alle trafikkhindringer i bydelen.
22.Arealene fremkommer ved justering av markagrensen, økt tetthet i indre sone og ved banestasjonene i ytre sone, samt ved en beskjeden utbygging av friarealer i ytre sone.
23.Arealutvalget påpeker at den nåværende Markagrense er trukket nokså tilfeldig og at det derfor er rom for en viss justering for å skaffe ny byggegrunn.
24.Barnetrygden vil gå opp og det blir en justering av fradragsmulighetene for stell og pass av barn.
25.Barnetrygden økes, og det blir en justering i fradragsmulighetene for stell og pass av barn.
26.Begge forslagene innebar en justering av Markagrensen.
27.Besøket innvarsler en liten justering av hennes kurs overfor kommunistlandene.
28.Blant annet foreslås en justering i området mellom Voksenåsen og Maridalen.
29.Blant iakttagere i New Delhi er det en utbredt oppfatning at dersom USA såvel som Pakistan og Kina spiller sine kort riktig i denne situasjon, kan det innvirke på Indias nye leder og gi større muligheter for en justering av Indias rolle i verdenspolitikken enn noensinne siden uavhengigheten.
30.Byggesonen i Oslo må utvides ved en justering av Markagrensen, mener en utredningsgruppe i Oslo Høyre.
Dine siste søk