Norsk-Svensk oversettelse av offentlig

Oversettelse av ordet offentlig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

offentlig på svensk

offentlig
allmennsubst. allmänhet
  nyheteradjektiv offentlig
  allmennannet offentligt
Synonymer for offentlig
Avledede ord av offentlig
Liknende ord

 
 

Wiki
Offentlig - det at noe er offentlig - kan brukes i mange, forskjellige sammenhenger og kan ha flere betydninger: - Offentlig, offentlig kjent, offentliggjort og lignende: Det vil si noe som er kjent av allmennheten og av mange personer - i motsetning til bare kjent av én eller få personer. At noe er offentlig kan ha rettslig betydning, bl.a. i forhold til reglene om taushetsplikt, patent- og opphavsrett, ærekrenkelser m.m.

Fler eksempler
1.Aksjon Publikum" - som Astrid Gjertsen lanserte i 1982 - med det siktemål å forbedre offentlig publikumsservice, er nå kommet halvveis.
2.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
3.Alt helsepersonell offentlig ansatt", har eksempelvis LO knesatt som krav".
4.Andropov var verdens mest usynlige mann siden han sist ble sett offentlig i august i fjor.
5.At prisen fra Staten på 50 000 kroner både reelt og i anseelse skal være mer verd for prisvinneren enn en tilsvarende pris på 50 000 fra en fylkeskommune, kan ikke harmonere med grunnleggende prinsipper om desentralisering og demokratisering av offentlig forvaltning.
6.De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
7.De må forstå at disse sakene (refselsene) er laget nettopp for å skape offentlig interesse.
8.Det blir pekt på" en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod" og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
9.Det må være grunn til å spørre om hva formålet med et forbud mot brudd på taushetsplikt kan være hvis det ikke blir reagert i en sak av så stor offentlig interesse som denne, og hvor bruddene også har vært forbundet med grove forvrengninger," skriver Løvold.
10.Drivkrefter og motiver hos voldtektsforbryteren"," Rollen som advokat for voldtektsofferet, og offerets møte med politi og rettsvesen" og" Erfaringer fra aksjoner og organisasjoner mot voldtekt på aktivist og offentlig plan".
11.En av vår tids mest eftertraktede nordiske malere", heter det i katalogen, som ellers gir et overblikk over den unge kunstnerens utførte arbeider i offentlig eie.
12.Enhver offentlig tjeneste vi ber om, skal vi betale for.
13.Erfaringer fra de siste årene har vist at det er vanskelig å få til lærlingeordninger i offentlig virksomhet, selv når det dreier seg om institusjoner som har et utpreget behov for å bevare og utvikle fagkunnskap på området.
14.Etter vår mening er det hverken pengebegjærlige leger eller multinasjonale helsetjenestefirmaer som nå driver fram tanken om alternativer til den offentlig styrte og finansierte helsetjeneste," skriver Trygd og Arbeid.
15.Fondsloven" av 14.12.1956 som gjelder" all offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner i ervervs øyemed" gir hjemmel for å kreve avgift for bruk av jukeboxer, diskotekmusikk, heis og butikkmusikk o.l.
16.Forskriftene for offentlig gjodkjenning av sykepleierskoler" (av 30 / 1080) (Herefter : forskriftene).
17.Han er deres," sa den første britiske" leiemor" som står frem offentlig efter fødselen.
18.Hovedelementet i rapportens konklusjon er økt satsing på offentlig forbruk.
19.I programutkastet nevnes lisens, abonnement og offentlig støtte som andre måter å finansiere de nye kringkastingsformene.
20.Krav om erstatning for et legeinngrep som består i å fjerne en kvinnes ene bryst efter en feilaktig sykdomsanalyse, er i og for seg av stor offentlig interesse.
21.Livsvilkår for personer med psykisk utviklingshemning - et offentlig ansvar" - blir temaet for en stor konferanse som Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) skal arrangere i Oslo 6. og 7. september.
22.Med Israel For Fred" minner om at PLO i nesten 20 år offentlig har påtatt seg ansvaret for utallige terrormord på vergeløse sivile i alle aldre.
23.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst, og kan ikke tas alvorlig.
24.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst og kan ikke tas alvorlig.
25.Nå har imidlertid helsetjenesten aldri vært utelukkende et offentlig anliggende.
26.Og de forskjellige kunstanmeldere ble stadig like forbløffet når Tor Hoffs verker dukket opp på en utstilling, gjerne efter at kunstneren ikke hadde vært representert offentlig på en stund.
27.Privat velstand - offentlig fattigdom", var debatttemaet.
28.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt...
29.Sørensen trakk også frem en annen paragraf der det ble foreslått forbud mot å banke tepper eller sengetøy på eller ut over offentlig sted.
30.Tor Røste Fossen - offentlig huggestabbe - returnert ubrukt.
Dine siste søk