Norsk-Svensk oversettelse av ustabilitet

Oversettelse av ordet ustabilitet fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ustabilitet på svensk

ustabilitet
allmenn? instabilitet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette er ingen ikkeangrepspakt som vil fjerne truselen om politisk ustabilitet i dette landet, sier juristen Boysie Marolen.
2.De ønsker heller ikke at konflikten skal bli utvidet - USA på grunn av de følger dette kan få for den vestlige verdens økonomi og energiforsyning, SovjetUnionen fordi landet konsekvent søker å unngå uro, ustabilitet og krigshandlinger i sitt nærområde.
3.Den store forekjellen mellom produksjonskostnadene for råolje i de fleste produsentlandene og de priser den selges for er i seg selv en faktor som bidrar til den kortsiktige ustabilitet i markedet.
4.Denne utviklingen er en viktig årsak til den betydelige ustabilitet som preger det internasjonale oljemarkedet.
5.Det er en klar tendens til at unntakslover og politisk ustabilitet øker faren for systematisk tortur og overgrep.
6.Det er åpenbart politisk uro og ustabilitet i landet, men situasjonen er langtfra så alvorlig at det er rett å bruke betegnelsen" krigssone".
7.Dette slår ut i ustabilitet.
8.En misnøye som ikke kommer til uttrykk, skaper overtrykk og eksplosjoner, og nettopp den ustabilitet som Stalin ville unngå ved å sikre seg og sine forbundsfeller full kontroll.
9.General Bartolucci viser til de forandringer som har funnet sted i hele Middelhavsområdet den senere tid, særlig den ustabilitet som preger flere land samt nye og moderne våpensystemer, når han skal forklare årsaken til det nye truselbildet.
10.I brevet forklarer hans venner hvordan systemets ustabilitet er den største trusel mot en tryggere og friere verden.
11.I forordet til rapporten, som har undertitelen" Sammenhenger mellom økologisk forfall, miljømessig fallitt og politisk og militær ustabilitet", heter det at utarming av naturrikdommer og strid om gjenvinnbare naturressurser er årsaken til, eller i det minste en del av forklaringen til, en rekke blodige konflikter.
12.Man skulle vente at endringene førte til parlamentarisk ustabilitet.
13.Når en av våre allierte bidrar til ustabilitet og opprettholdelse av sosial urett, må det være Norges plikt å si ifra, sier Rossbach.
14.Oljekrisen ga sjokkvirkninger i den vestlige økonomi som førte med seg ustabilitet, innskrenkninger, arbeidsløshet og frykt for fremtiden.
15.Om situasjonen i Europa sa Shultz at forsøket på å påtvinge Europa en deling uunngåelig er en kilde til ustabilitet og spenning.
16.Robinson mente at disse markedene kan bidra til å redusere den enkelte markedsdeltagers risiko, men at de samtidig fører til en større grad av ustabilitet for markedet totalt sett.
17.Det var store luftmasser i ustabilitet som førte til uværet som gikk langs Skagerrakkysten, innover det meste av Østlandet og mandag formiddag fortsatte innover Sverige og nordøstover i Norge.
18.Et stort antall stillinger kan vidne om en viss grad av ustabilitet ?
19.Et våpenkappløp vil føre til større ustabilitet.
20.Hvis ikke slike tiltak blir foreslått og vedtatt, må regionen begrense nedbetalingen av den gamle gjelden for å unngå sosial og politisk ustabilitet, som kan snu den demokratiske utviklingen kontinentet idag opplever, heter det videre.
21.Oljeprodusentene utenfor OPEC må være klar over de store farer som følger ustabilitet i oljemarkedet.
22.Dermed er grunnlaget lagt for en ny, vanskelig parlamentarisk situasjon i dette landet, som har lidd under en kronisk politisk ustabilitet helt siden fascistdiktaturet ble styrtet under" Nellikrevolusjonen" i april 1974.
23.Desillusjonerte og valgtrette efter 11 års politisk ustabilitet og en hel sekk med uløste problemer, ville muligens en fjerdedel av de nesten åtte millioner velgere bli hjemmesittere på valgdagen denne gang.
24.En misnøye som ikke kommer til uttrykk, skaper overtrykk og eksplosjoner, og nettopp den ustabilitet som Stalin ville unngå ved å sikre seg og sine forbundsfeller full kontroll.
25.Endelig vil Johan Jørgen Holst, Utenrikspolitisk institutt, ta opp forholdet mellom miljøproblemer i Afrika og borgerkriger, sosial uro og politisk ustabilitet.
26.Jeg synes imidlertid Norman burde nevnt at den ustabilitet og usikkerhet (forholdet til nøkkelpersonell og kunder, men også belastningen for ansatte mer generelt) som oppstår i forbindelse med bedriftsoppkjøp, bør tas med i regnestykket på den negative siden.
27.Jeg vil tro at det psykiske stresset førte til elektrisk ustabilitet i hjertet, og hjerteattakket ble utløst, sa Lown, som til daglig er professor ved Harvard.
28.Kaptein Rune Skaug (ex Lambertseter) scoret tre mål, men klaget efterpå over dårlig 2. divisjonsnivå og ustabilitet hos eget lag.
29.Ledende politikere ga uttrykk for håp om at rettssaken ville gjøre slutt på et halvt århundres politisk ustabilitet i Argentina.
30.Man må også ta i betraktning de muligheter til ustabilitet som finnes.
Dine siste søk