Norsk-Tysk oversettelse av anløpe

Oversettelse av ordet anløpe fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anløpe på tysk

anløpe
metallurgiverb anlassen
  metallerverb stumpf werden, anlaufen
Fler eksempler
1.En sentral instans bør gis klar hjemmel til å forby norske skip å anløpe ømfintlige områder i konkrete situasjoner.
2.Ja, jeg tror Skandinavia generelt sett har ry på seg for å håndheve ITFlovene, og at endel derfor vegrer seg for å anløpe disse landene.
3.Jeg har nettopp fått vite at Strømstad kommune har avslått vår søknad om å få anløpe Torskholmen.
4.Skipet vil imidlertid ikke anløpe noen havn.
5.Advarsler, eller anbefalinger om å unngå å anløpe bestemte områder, er et mindre vidtgående tiltak, men kommer likevel i samme klasse som regulære forbud.
6.Båten skal også anløpe Fornebu, Fagerstrand og Drøbak, og reisetiden mellom Oslo og Fornebu blir f. eks. bare ti minutter.
7.Cruiseskipene har allerede begynt å anløpe Oslo havn, og Bysiden skal presentere endel av skipene utover sommeren.
8.Den får utgangspunkt i Singapore og skal anløpe Malakka i Malysia og Dumai i Indonesia.
9.Der het det at hvis fartøyer som vil anløpe norsk havn ikke oppnår kontakt med losstasjon, eller hvis los ikke kan skaffes, vil fartøyene i streikeperioden kunne seile inn i tillatte leder uten los.
10.Det å nekte norske skip å anløpe bestemte land og havner, vil gi beslutningene en utenrikspolitisk betydning og skape stor usikkerhet m.h.t. hvorvidt man kan stole på norske myndigheter og norsk skipsfart.
11.Et forbud mot å anløpe havner i et land som på denne måten neglisjerer Norge, ville ikke være urimelig.
12.Før krigen handlet vi en del med shipping, men da den brøt ut ble det vanskelig å anløpe sydirakske havner.
13.I den omanske marines kontrollrom på Geiteøya, som holder nøyaktig regnskap med all skipsfart, spurte jeg om trafikken hadde vært noe mindre i det siste på bakgrunn av den økede krigsfaren og efter at forsikringspremiene er steget til det dobbelte eller tredobbelte av det normale, samtidig som de greske sjøfartsmyndigheter offisielt har advart greske skip mot å anløpe de farligste havnene i Gulfen.
14.LOrange bygget tidlig en fjernstyrt modell av skipet, og i strandkanten på sommerstedet laget han en modell av de havnene skipet skal anløpe i Middelhavet i sommer.
15.Luftputebåten skal anløpe Drøbak, Fagerstrand og Fornebu på ruten fra Horten til Oslo.
16.Norsk Sjømannsforbund sier i et brev til Utenriksdepartementet at det må bli mulig å forby norske skip å anløpe ømfintlige områder.
17.Skulle det likevel bli reist slike krav overfor Libya, vil havnemyndighetene i Tripoli be om at skipet, rederiet og befrakteren føres opp på boikottlisten over skip som ikke får anløpe arabiske havner.
18.Under statsminister Kåre Willochs Kinabesøk neste måned vil" Bei Dou" anløpe Shanghai, slik at statsministeren kan komme ombord.
19.Utstillingsfartøyet skal også anløpe Gøteborg, Aberdeen, Esbjerg, Amsterdam og London, der messen avsluttes den 24. mars.
20.Militære fartøyer som kan tenkes å føre atomvåpen må avgi en erklæring om at de ikke har slike våpen ombord før de får tillatelse til å anløpe havn i kommunen".
21.Reis 2", som tilhører Horten Brygge, klarer ikke å ta seg ut til DFDSbåtene, som ikke kan anløpe Horten.
22.Dessuten vil skip med atomvåpen ombord oftere anløpe norske havner, fremholdt Magne Barth.
23.Det er en glede for meg og min besetning å anløpe Oslo som det nordligste punkt på vårt tokt til NordEuropa.
24.Idag er det fritt frem for båter med atomvåpen å anløpe norske havner, sa hun, og fikk støtte av Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse i sitt syn.
25.Ifølge havnelovens paragraf 10 om fri ferdsel har skipet full adgang til å anløpe Oslo og losse sine varer, fremholder Lende.
26.Aksjonen Nei til atomvåpen går i et brev til landsmøtene i de politiske partiene ut med et krav om at alle utenlandske skip som kan tenkes å føre atomvåpen må avgi en erklæring om at de ikke har atomvåpen ombord før de får tillatelse til å anløpe norsk havn.
27.Aksjonen krever derfor at alle utenlandske militære fartøyer må avgi en erklæring om at de ikke har atomvåpen ombord før de får tillatelse til å anløpe norsk havn.
28.At New Zealand har nektet amerikanske fartøyer å anløpe havner i landet dersom muligheten foreligger for at skipet kan ha kjernefysiske stridsladninger ombord, har ført til at USA ikke seiler til New Zealand i det hele tatt.
29.De rente meg ned med bønn om at vi skulle anløpe svensk havn eller at vi skulle gjøre helomvending og gå tilbake til Tyskland, alt var jo likevel tapt.
30.De som arbeider for en total oljeboikott av SydAfrika og forbud mot at norske tankskip skal anløpe sydafrikanke havner, har forlatt alle moralske prinsipper.
Liknende ord

 
 

anløpe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anløpeanløpendeanløpt
Indikativ
1. Presens
jeganløper
duanløper
hananløper
vianløper
dereanløper
deanløper
8. Presens perfektum
jeghar anløpt
duhar anløpt
hanhar anløpt
vihar anløpt
derehar anløpt
dehar anløpt
2. Preteritum (Fortid)
jeganløp
duanløp
hananløp
vianløp
dereanløp
deanløp
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anløpt
duhadde anløpt
hanhadde anløpt
vihadde anløpt
derehadde anløpt
dehadde anløpt
4a. Presens futurum
jegvil/skal anløpe
duvil/skal anløpe
hanvil/skal anløpe
vivil/skal anløpe
derevil/skal anløpe
devil/skal anløpe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anløpt
duvil/skal ha anløpt
hanvil/skal ha anløpt
vivil/skal ha anløpt
derevil/skal ha anløpt
devil/skal ha anløpt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anløpe
duville/skulle anløpe
hanville/skulle anløpe
viville/skulle anløpe
dereville/skulle anløpe
deville/skulle anløpe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anløpt
duville/skulle ha anløpt
hanville/skulle ha anløpt
viville/skulle ha anløpt
dereville/skulle ha anløpt
deville/skulle ha anløpt
Imperativ
Bekreftende
duanløp
viLa oss anløpe
dereanløp
Nektende
duikke anløp! (anløp ikke)
dereikke anløp! (anløp ikke)
Dine siste søk