Norsk-Tysk oversettelse av forfalle

Oversettelse av ordet forfalle fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forfalle på tysk

forfalle
generellverb verfallen
  sivilisasjonverb verfallen
  lisensverb ablaufen, verfallen, ungültig werden
  overenskommelseverb ablaufen, enden, endigen
  bankvirksomhetverb fällig werden, verfallen
  bygning verb vermodern, zerfallen
  personverb sich verschlechtern, bergabwärts gehen, herunterkommen, auf dem absteigenden Ast sein
  forringesverb verschlechtern, bergab gehen, verfallen
Avledede ord av forfalle
Anagram av forfalle
Fler eksempler
1.Disse gårdeierne ønsker at gårdene skal forfalle.
2.Heller enn å slippe til utenlandske kolleger lar de arkeologiske monumenter forfalle eller bli gjenstand for ulovlige utgravinger eller andre former for plyndring.
3.Det er helt utrolig at en kulturhistorisk sal som denne nå i 40 år har fått lov til å forfalle, sier Boye Hansen.
4.Det går inn på meg å se bevaringsverdige hus forfalle rundt på gårdene, sier han.
5.Forfalle ?
6.Alternativet ville vært å la bygningene på gården forfalle, og utdele den dyrkbare jorden og skogen til jordsøkere i nabolaget.
7.Bygninger får lov til å forfalle helt til det ikke finnes noen annen utvei enn å rive.
8.DDR utdanner igjen murere, i et større antall, og setter mange av dem inn i arbeidet med å restaurere verdifulle bygninger og gammel boligmasse som nesten fikk forfalle helt i de første efterkrigstiår.
9.Dersom myndighetene er fullt klar over hvilket dypt alvorlig og katastrofalt tilbakeskritt psykiatrien er på rask vei gjennom, klar over hvilke verdier av humanistisk og sosial natur som er på rask vei ut - og fortsatt med åpne øye lar faget forfalle til det meningsløse, er det lite psykiatere og psykologer kan gjøre.
10.Det er meget kortsynt politikk å la det som står bak ordene nasjon, kirke, kultur, forfalle, hevder historikeren Ladislav v. Reznicek i dagens kronikk.
11.Det er meget kortsynt politikk å la det som står bak ordene nasjon, kirke, kultur, forfalle.
12.Det ville bli kostbare" fordeler" om vi skal la sentrale og nasjonalt viktige industrisektorer forfalle som følge av subsidiekonkurranse fra andre land, skriver MVL.
13.Det ville innebære så sterke restriksjoner at man kunne risikere at Dalen Hotel bare ville bli stående og forfalle, sier hun.
14.En av de beste TVseriene som har vært vist de senere årene, er" Forviklingar", men også den har fått forfalle.
15.Er det klimaet i nord som utvikler en slik skjønnhetssans på hjemmebane, mens vi ofte lar offentlige bygninger forfalle ?
16.Fiskehallen begynte å forfalle, men vi har pusset opp og fått nye, flotte kjølelagre, sier Julian Naustvik.
17.GATER og veier i Oslo fortsetter å forfalle.
18.Han illustrerer hovedstadens truende økonomiske situasjon med at dersom Oslo kommune misligholder ett eneste av sine utenlandslån vil samtlige utenlandslån på over syv milliarder kroner umiddelbart forfalle til betaling.
19.Han mener at Europas evne til å samarbeide om en industriell og økonomisk omlegging vil avgjøre om denne verdensdelen" skal overleve eller om den skal forfalle".
20.Han sier heller ikke noe om at en rekke kommunale bygninger i sterkt forfall vil fortsette å forfalle.
21.Har vi holdt oss i skikkelig, fysisk form - eller har vi i slapp giddeløshet latt kroppen vår forfalle ?
22.Hele indre by er i ferd med å forfalle.
23.I mellomtiden vil de, som en av talerne påpekte, stå i fare for å forfalle fullstendig.
24.Jeg vil, fremholder Reagan, fortelle Gromyko at vi ikke søker noen territoriell utvidelse og ikke forsøker å påtvinge andre vår vilje. men vi vil aldri mer la vårt forsvar forfalle.
25.Lorden har imidlertid ikke antydet hva som vil skje med det indiskinspirerte palass, som er i ferd med å forfalle.
26.Man kan kanskje si at dette er en langsiktig investering, og det er det naturligvis når man har latt tingene forfalle og må bygge dem opp igjen.
27.Materialet har nemlig lettere for å forfalle, fordi hyttene står tomme og ubrukte lange tider av året.
28.Og det er dårlig politikk å la f.eks. skole og veianlegg forfalle.
29.Omlandet og distriktet rundt byene vil forfalle dersom dette kraftsentrum svekkes.
30.Oppkjøperne lar villaene forfalle og søker efter en tid om bruksendring til næringsformål og begrunner blant annet søknaden med at det vil bli for dyrt å istandsette villaene til boligformål.
Liknende ord

 
 

forfalle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forfalleforfallendeforfalt
Indikativ
1. Presens
jegforfaller
duforfaller
hanforfaller
viforfaller
dereforfaller
deforfaller
8. Presens perfektum
jeghar forfalt
duhar forfalt
hanhar forfalt
vihar forfalt
derehar forfalt
dehar forfalt
2. Preteritum (Fortid)
jegforfalt
duforfalt
hanforfalt
viforfalt
dereforfalt
deforfalt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forfalt
duhadde forfalt
hanhadde forfalt
vihadde forfalt
derehadde forfalt
dehadde forfalt
4a. Presens futurum
jegvil/skal forfalle
duvil/skal forfalle
hanvil/skal forfalle
vivil/skal forfalle
derevil/skal forfalle
devil/skal forfalle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forfalt
duvil/skal ha forfalt
hanvil/skal ha forfalt
vivil/skal ha forfalt
derevil/skal ha forfalt
devil/skal ha forfalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forfalle
duville/skulle forfalle
hanville/skulle forfalle
viville/skulle forfalle
dereville/skulle forfalle
deville/skulle forfalle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forfalt
duville/skulle ha forfalt
hanville/skulle ha forfalt
viville/skulle ha forfalt
dereville/skulle ha forfalt
deville/skulle ha forfalt
Imperativ
Bekreftende
duforfall
viLa oss forfalle
dereforfall
Nektende
duikke forfall! (forfall ikke)
dereikke forfall! (forfall ikke)
Dine siste søk