Norsk-Tysk oversettelse av klargjøre

Oversettelse av ordet klargjøre fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klargjøre på tysk

klargjøre
generellverb verdeutlichen, erklären
  forklareverb erklären, Rechenschaft geben über
  klare oppverb klarstellen, klarlegen, auflösen, klären
  opplyseverb aufklären, erklären
Synonymer for klargjøre
Fler eksempler
1.Arbeidet med å klargjøre veden for utkjøring foregår på Jordal.
2.Dere slåss med hverandre om småpenger istedenfor å klargjøre overfor myndighetene hvorfor vi så sårt trenger tilskudd for å få frem denne type litteratur, avsluttet Lerheim.
3.Det blir nå nødvendig å klargjøre i hvilken utstrekning det er behov for nye regler.
4.For å klargjøre uttalelsen, vil jeg gjerne understreke at selvsagt ikke alle innsatte ville begått straffbare handlinger dersom de slapp ut idag.
5.Først må vi grundig definere problemene, klargjøre posisjoner og muligheter.
6.I mange tilfelle kan det faktisk hjelpe til å klargjøre en situasjon, griper" spåmannen" Arthur inn, som også her gjerne vil avmystifisere begrepet en smule.
7.Myndighetene bør straks sette seg ned og klargjøre bankenes og kredittforetagenes rolle i boligfinansiering.
8.Selv om Venstre er lite, er det partiets ansvar å klargjøre hvor det står i regjeringsspørsmålet og søke støtte blant velgerne for det.
9.Vi har beklageligvis ikke kapasitet til å forfølge dette innsamlingsarbeide, og oversender matrialet til Helsedirektoratet i håp om at de skal klargjøre sykehusenes forskjelsbehandling, sa Asbøll.
10.Vi synes mye er i ferd med å klargjøre seg, både når det gjelder spill og spillere.
11.Vi tok tidlig sikte på å klargjøre båten for høstmarkedet i Gulfen og har arbeidet med oppgradering noen måneder allerede.
12.Vår undersøkelse ble langt på vei en metodisk undersøkelse for å klargjøre hvilke forskjellige faktorer som her spiller inn, sier byråsjef Ljusberg som ikke kan forstå Dagbladets tolkning av undersøkelsen.
13.AF er med i arbeidstidsutvalget som Regjeringen nedsatte i april iår, og vil bl.a. i den forbindelse klargjøre medlemmenes holdninger til de forskjellige problemstillinger i den forbindelse.
14.Aftenposten ber Arbeiderpartiet klargjøre sin skattepolitikk.
15.Av og til får jeg inntrykk av at visse grupper nærmest ikke er villige til å innrømme oss retten til å svare, klargjøre våre argumenter, korrigere direkte feilaktige opplysninger.
16.Avisen mener det er prisverdig og greit at Venstre nå er inne i en prosess hvor man skal klargjøre samarbeidsforholdet ved stortingsvalget i 1985.
17.Barn og unge kan godt ringe og være anonyme overfor den som tar telefonen, mens vi på vår side vil hjelpe til å klargjøre situasjonen som foreligger og orientere om de forskjellige former for hjelp som finnes, forklarer hun.
18.Barneombud Målfrid Grude Flekkøy har nå bedt kirke og undervisningsministeren klargjøre om det går an å bruke arbeidsmiljølovens bestemmelser for elever som gjør arbeidssituasjonen vanskelig for en eller flere lærere.
19.Biskopen ble bedt om å klargjøre hva som er sentrum og periferi i Kirkens lære og om Kirkens lære kan forandres i lys av nyere tids forskning og utvikling.
20.Boken tar sikte på blant annet å hjelpe politikerne til å klargjøre begrepet" kristne grunnverdier", og å stimulere de politiske partier til å klargjøre sitt verdigrunnlag.
21.Båtsfjord kommune har fått 7,4 millioner kroner i statstilskudd fra Kommunaldepartementet til å klargjøre et område i Båtsfjord sentrum for et fiskeriserviceanlegg.
22.Da får han det konkrete spørsmål som tvinger ham til å klargjøre om han er kandidat eller ikke.
23.Da sporet ble klart, trakk et disellokomotiv vognene over stedet slik at svillepakkemaskinen kunne klargjøre sporet.
24.De siste ukene har imidlertid den amerikanske delegaten Louis Fields kommet med en rekke uttalelser med sikte på å klargjøre forslaget.
25.De to partier ber departementet klargjøre om det er anledning til å ordne voteringen slik som de tre partier har vedtatt.
26.De vil være sterkt medvirkende til å klargjøre eierforholdet til Quislingarkivet.
27.Den faglige utfordring ligger i at vi må forbedre våre teoretiske og praktiske forutsetninger og klargjøre hvilke rammebetingelser som må til for å drive fullverdige grupper overfor hva slags type pasienter.
28.Den norske regjering må nå klargjøre om den virkelig ønsker å bevare en ulvestamme, uttalte den britiske forsker Steven Hill i et intervju med BBC Radio søndag.
29.Den skyldes at EFlandene ikke har maktet å klargjøre i hvilken retning utviklingen skal gå videre, og derfor vet de ikke hva de vil" få igjen" hvis de ofrer noe for å komme ut av de aktuelle finansproblemer.
30.Den tidligere politisjefen har de siste ukene avgitt vitnemål i flere rettssaker for å klargjøre hva som skjedde med dem som" forsvant" på 1970tallet.
Liknende ord

 
 

klargjøre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) klargjøreklargjørendeklargjort
Indikativ
1. Presens
jegklargjør
duklargjør
hanklargjør
viklargjør
dereklargjør
deklargjør
8. Presens perfektum
jeghar klargjort
duhar klargjort
hanhar klargjort
vihar klargjort
derehar klargjort
dehar klargjort
2. Preteritum (Fortid)
jegklargjorde
duklargjorde
hanklargjorde
viklargjorde
dereklargjorde
deklargjorde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde klargjort
duhadde klargjort
hanhadde klargjort
vihadde klargjort
derehadde klargjort
dehadde klargjort
4a. Presens futurum
jegvil/skal klargjøre
duvil/skal klargjøre
hanvil/skal klargjøre
vivil/skal klargjøre
derevil/skal klargjøre
devil/skal klargjøre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha klargjort
duvil/skal ha klargjort
hanvil/skal ha klargjort
vivil/skal ha klargjort
derevil/skal ha klargjort
devil/skal ha klargjort
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle klargjøre
duville/skulle klargjøre
hanville/skulle klargjøre
viville/skulle klargjøre
dereville/skulle klargjøre
deville/skulle klargjøre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha klargjort
duville/skulle ha klargjort
hanville/skulle ha klargjort
viville/skulle ha klargjort
dereville/skulle ha klargjort
deville/skulle ha klargjort
Imperativ
Bekreftende
duklargjør
viLa oss klargjøre
dereklargjør
Nektende
duikke klargjør! (klargjør ikke)
dereikke klargjør! (klargjør ikke)
Dine siste søk