Norsk-Tysk oversettelse av relativt

Oversettelse av ordet relativt fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

relativt på tysk

relativt
generellannet verhältnismäßig
  gradannet ziemlich, einigermaßen
Synonymer for relativt
Eksempler med oversettelse
Det er beklagelig at vi har relativt lite kunnskap om forekomst av tretthet i sentralnervesystemet.
Dette er relativt og flertydig.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Botta" har relativt gode kort på hånden denne gang.
2.Det er først relativt nylig i dette århundre at USA og Sovjetunionen er blitt verdens sterkeste stormakter, og at maktbalansen i verden har endret seg slik at det frie Europa har sitt maktpolitiske vern i en garanti fra USA.
3.En aktiv børs med de nåværende relativt liberale skatteregler for aksjegevinster, har ført til at aksjeselskapsformen igjen er aktuell for norske rederier.
4.Etter det som i det aller siste er kommet frem i pressen, ser det ut til at Regionssykehuset i Trondheim har anvendt relativt restriktive retningslinjer for prøverørsmetoden.
5.Fallhøyden" bør kunne beregnes med relativt stor grad av sikkerhet.
6.Inngangsbilletten" vil følgelig også bli relativt høy.
7.Man må i den sammenheng allikevel kunne hevde at pensjonsordningen i Staten idag er relativt god.
8.Men likevel kan en ikke slutte med å undre seg over at det blant relativt opplyste mennesker er mulig å rendyrke den politiske propagandakunst så utspekulert plumpt og dumt - som sovjetrusserne kan det.
9.Mobilitet" er et variabelt begrep og flyttingen i Norge relativt liten, sier Stahl.
10.Piningen" av kilo fra 55 og ned til 48 på relativt kort tid tok for mye på kreftene, og kanskje også på humøret.
11.Slipset setter farge på mannens relativt grå kledesdrakt.
12.Truede dyr i Norge" omtaler relativt få dyrearter, men boken åpner våre øyne for hvor viktig det er å holde artsrikdommen intakt.
13.Vi har alltid betalt relativt store pengepremier til dem som har vunnet her i New York.
14.Vi har kontakt, og de signalene vi har fått er relativt optimistiske", uttaler Kristiansen.
15.Vi lever i et likestillingspatriarkat der kvinner kan få gjøre alt det menn gjør, bare det relativt sett er underordnet det menn gjør.
16.(Cecil Chr. Stephansen) Enhver turbåt må ha kokeapparat, helst også kjøleboks ombord, gjerne også et varmtvannsanlegg, og vår relativt korte sesong kan forlenges betraktelig hvis man dessuten har en eller annen form for oppvarming ombord.
17.Av annonsene kan vi lese at det ofte er nokså lave takster satt av selgeren selv på relativt rommelige leiligheter.
18.Bedriftens gjeld er relativt betydelig.
19.Begge deler har vært stimulerende for meg, sier Beranek, relativt avslappet før premiereavspark.
20.De europeiske sentralbanker vokter valutamarkedet og holder det relativt stabilt i Europa.
21.Den henvender seg til et relativt smalt, spesielt interessert filmpublikum, men markedet er jo så stort at spesielt interesserte fort blir en halv million mennesker.
22.Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
23.Dessuten har våre to land en relativt bred militærindustriell kontaktflate som vi gjerne vil videreutvikle, understreker Hauge.
24.Det eneste jeg kjenner til er en 20 år gammel undersøkelse, som viste at kvinner relativt kort tid efter fødsel kan være i samme fysiske form som før.
25.Det eneste jeg vet om Frogg er at laget har sluppet inn relativt mange mål.
26.Det er den relativt kompliserte og omfattende efterforskning i narkotikasaker og saker som dreier seg om økonomisk kriminalitet, som har aktualisert omorganiseringen av efterforskningen, sier Fyhn.
27.Det er et relativt høyt tall, fastslår rapporten, og mener det skyldes at arbeidsløsheten er større nå enn den var noen gang på 70tallet.
28.Det er gledelig at det er oppnådd bred enighet i kommisjonen om behovet for en varig og relativt kraftig demping av skatteprogresjonen.
29.Det er gledelig at for eksempel en kommune som Værøy, som ikke har et eneste kvinnelig kommunestyremedlem, har klart å få en relativt stor kvinneandel i kommunens råd og utvalg.
30.Det er grunn til å regne med noe rommeligere vilkår for kommunene, samtidig som vi skal arbeide innenfor relativt stramme rammer, sa Hogstad.
Dine siste søk