Norsk-Tysk oversettelse av sak

Oversettelse av ordet sak fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sak på tysk

sak
ikkefysisk saksubst. Ding [n]
  subjektsubst. Sache [f]
  aktivitetsubst. Sache [f]
  formålsubst. Sache [f], Ding [n], Gegenstand [m], Artikel [m]
  anliggendesubst. Angelegenheit [f], Sache [f]
Synonymer for sak
Avledede ord av sak
angelsakser, angelsaksisk, ete godsaker, bisak, bladrik grønnsak, blande seg i andres saker, direkte årsak, domstol som tar seg av mindre alvorlige saker, dra en sak for retten, en enkel sak, en kinkig sak, eksakt, eksakthet, forårsake, forårsake deflasjon, forårsake inflasjon, forårsake mutasjon hos, forårsake reflasjon, forårsakende, forsakthet, forsakelse, fritidsaktivitet, frukt- og grønnsakshandler, fyrverkerisak, sakte, gå i sikksakk, glassaktig, gjøre saken klar, gripe an saken, grønnsak, grønnsaker, grønnsakshandler, grønnsakshage, hekksaks, holde seg til saken, husransakningsordre, hovedsakelig, hovedsakelig sysselsettelse, i saktefilm, ikkefysisk sak
ingen årsak, innlagde grønnsaker, eksakt nå, kosakk, kvinnesaken, legge seg i andres saker, saktig, massaker, massakrere, neglesaks, ugyldig rettssak, årsak, årsak til klage, årsake, årsake kortslutning i, uoppklart sak, rå grønnsaker, rett på sak, ransake, ransakingsarrest, rettssak, sakke, sakke etter, sakkarin, sakkarose, sakeier, saké, saker, sikkerhetsårsak, sakkyndig, sakkunnskap, saklig, sakral, sakrament, sakramental, sakristan, sakristi, sakrosankt, saktne, saktne farten, saktne ned, saktmodig, saktmodighet, Saksifraga, saksisk, saksofon, saksofonist, saks til hekktrimming, sikksakk, selvforsakende, selvransakelse, årsak for og imot, skjøtt dine egne saker, sløsaktig, sløsaktighet, småsak, småsaker, som forårsaker meningskonflikter, søtsaker, større saks, tannet saks, terminsaker, toalettsaker, hagesaks, transaksjon, trykksaker, utenrikssak, være en gitt sak, verdisaker, hvit anglosaksisk protestant, forsake, sake, sakfelle, sakne, sakse, saksøke, sakte, sikksakke, det å påta seg en sak, framkalt av ytre årsaker, føre en sak, føre rettssak, grønnsakhandler, harpiksaktig, hovedsak, kvinnesaksforkjemper, saktighet, massakre, metallsaks, moskusaktig, sakførervirksomhet, saklighet, saks, saksbehandler, saksbehandling, saksdokumenter, saksedyr, saksgang, saksutreder, saksutredning, saksøker, sakte film, sauesaks, skrivesaker, spøkelsesaktig, vanskelig sak, årsaks-, årsaksfaktor, årsakssammenheng, sakfører, saksliste, for den saks skyld, ransakning, trykksak, på siden av saken, livsledsaker, kjønnsakt, usaklig, straffesak
Anagram av sak
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
2.Den røde tråd", i denne sak er at Kirken er for øket selvstyre.
3.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
4.Det er det vår sak å avgjøre".
5.Det er en alvorlig sak fordi det innebærer en grunnleggende mistillitserklæring fra kringkastingssjefens side.
6.Det er fortsatt grunn til å tenke seg om flere ganger før man trykker en sak.
7.Det er kvalmende hult når de sovjetiske myndighetene i sin boikotterklæring taler de høye idealers sak", skriver Morgenbladet," og man samtidig kan konstatere den virkelighet makthaverne i Kreml viser overfor menneskerettighetsforkjemperen Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner".
8.Det må være grunn til å spørre om hva formålet med et forbud mot brudd på taushetsplikt kan være hvis det ikke blir reagert i en sak av så stor offentlig interesse som denne, og hvor bruddene også har vært forbundet med grove forvrengninger," skriver Løvold.
9.Det skuffer meg at biskopene i denne sak er noen vattnisser som kryper i skjul.
10.Det som nå har skjedd, markerer så godt som overhodet mulig at regjeringssamarbeidet er overordnet alle og en hver sak i tiden fram til valget og etter valget også, hvis valgresultatet går i regjeringspartienes favør.
11.Det tjener heller ikke sprogfredens sak når Fredrik Norman samme dag hevder at 83% av elevene er mot tvungen sidemålsstil.
12.Dette er ikke mitt bord, det er ikke min sak, det er ikke mitt gebet.
13.Dette er ingen stor sak, men den angår mange.
14.Eg tenkjer ofte på deg," heter Arthur Millers hilsen til Havel, en av Tsjekkoslovakias fremste dramatikere, som har sonet en dom på tre og et halvt års fengsel for å ha talt for frihetens sak, Helsingforsavtalen og Charta 77.
15.Ei sak har alltid to sier : ei bra sie og ei dårlig sie.
16.En annen sak er at man kan regne på realrentekostnader ved at nedlagt kapital i Grunnlinjen først efter mange år blir tatt ibruk efter forutsetningene".
17.Enhver sak som går til dette utvalget, ser vi meget seriøst på, og saken vil bli oversendt Domsutvalget i den form vi fikk den fra Amatørutvalget.
18.Enhver sak som går til dette utvalget, ser vi meget seriøst på, og saken vil bli oversendt Domsutvalget i den form vi fikk fra Amatørutvalget.
19.Er dette en sak for" de store gutta" som andre ikke skal våge å bry seg med ?
20.Fasade, ventilasjon, tak vår sak", sier hundreårsjubilanten.
21.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
22.Hvem spøkefuglene er, kan ingen si noe sikkert om, men denne" köpenickiade" må dog anses som avslørt", fremholder Aftenposten og tilføyer at" det er på det rene at denne sak har vakt en viss munterhet i kommunen, der alle inntil nå har gått" fem på".
23.Høyre taler din sak - trygger din fremtid !
24.I denne sak", skriver bladet," må ytterligere" høringsrunder" og nye befaringer være spill av tid av tid og politiske krefter".
25.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
26.Jeg kan slå fast at dette ikke er en bagatellmessig sak.
27.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
28.Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere".
29.Mistenkeliggjøringen går i korthet ut på at det såkalte" ambassadebrevet" som ble sendt ordføreren, skal ha påvirket innholdet i administrasjonens anbefalinger i denne sak".
30.Noen og enhver har vel lært noe av denne sak.
Dine siste søk
sak