Norsk-Tysk oversettelse av slutning

 
 

Fler eksempler
1.Det ville være for sterkt å trekke den slutning at statsministeren har forventning om noe som likner forlik om trygde og skattepolitikk.
2.Den slutning som efter mitt skjønn da bør kunne trekkes, er at Reksten hadde tømt alle sine likvide ressurser, såvel hjemme, som utenfor Riket i tiden mellom konjunktursammenbruddet og betalings innstillingen.
3.Et avsnitt har en slik ordlyd at det måtte lede til spekulasjoner og den slutning at man her sto overfor en spionsak av virkelig stort format, mener han.
4.Forholdstallet mellom testosteron og epitestosteron er bare en indikator på om hvorvidt en utøver har tatt inn testostronet kunstig, ikke en endelig slutning.
5.Svært få av ministrene hadde positive erfaringer å vise til, og det er antagelig en slutning som kommunene på NordJæren vil merke seg, sier informasjonssekretær Erling Hansen i Kommunal og arbeidsdepartementet i en kommentar til møtet.
6.Tallet gir grunn til å undersøke saken nærmere, men man kan ikke uten videre trekke den slutning at abortene og dødfødslene har sammenheng med arbeidsmiljøet, sier han.
7.14 dager senere oppdaget Adminiralitetet nærværet av et tysk spionskip, som hadde gjennomført utstrakte observasjoner i norsk territorialfarvann, men kom ikke frem til hva som synes å ville være en klar slutning av dette, fordi ingen fra Admiralitetets efterretningsgruppe" dissenterte fra Mr. Churchills overbevisning om at en landgang i Skandinavia var over Tysklands evne".
8.Av dette kan vi blant annet trekke den slutning at" intelligenstester" ikke måler det som normalt kalles intelligens.
9.Av innholdet ligger det nær å trekke den slutning at bladet er kontroversielt for flere enn" enkelte kretser".
10.De trakk derfor den slutning at hverken han eller hans hustru Jelena Bonner nå bor der.
11.Den siste slutning av en supertanker for lasting utenom Kharg, ble gjort til en rate på 29 poeng på world scale.
12.Den slutning at privatbilen" kveler sentrum" ligger dermed snublende nær.
13.Den slutning vi bør trekke av Reiulf Steens intervju og TVspillet var imidlertid at hvis man vil unngå valget mellom å gi efter for enhver sovjetisk maktbruk og å true med atomvåpen, må man sikre seg en betryggende og avskrekkende konvensjonell balanse.
14.Den viktigste slutning av dette er at elforbruket øker jevnt på bekostning av oljeforbruket.
15.Denne slutning synes å få støtte i et astronomisk fenomen, nemlig en måneformørkelse.
16.Denne slutning trekker jeg fordi statsråden begrenser spørsmålet om privatisering til et spørsmål av finasiell karakter, og underslår at spørsmålet om privatisering dreier seg om hvordan vi skal planlegge og organisere vår fremtidige helsepolitikk Det er på det rene at det er den akutte økonomiske situasjonen som har aktualisert privatiseringsdebatten i vårt land som i andre.
17.Det er en slutning du trekker på mine vegne.
18.Det er et slikt samfunn i splid med seg selv som Hobbes gjorde den store feil å identifisere med naturtilværelsen, og trekke den slutning at mennesket er" ulv for mennesket" (homo homini lupus).
19.Det er ikke grunnlag for å trekke en slik slutning på bakgrunn av mitt innlegg.
20.Det synes nærliggende å trekke den slutning at ønsket om å gjenerobre regjeringsmakten overskygger alt annet, herunder også de krav man vanligvis stiller til sannhet og redelighet i den politiske agitasjon.
21.Efter samtaler jeg nå har hatt på kunsthistorisk hold, ligger det meget nær å trekke den slutning at Ingrid Langaard opplevde å bli fortrengt som kunsthistoriker i vårt miljø.
22.En medarbeider i NRK kan da øyeblikkelig trekke den slutning at her har NRK intet stoff.
23.En naturlig slutning som rapporten trekker, er at både stat og kommune burde satse mer på disse praktiske tiltakene.
24.En rigg for lite i markedet kunne gi meget god slutning, var det imidlertid en rigg for mye i markedet, var resultatet det stikk motsatte.
25.Formannen i det danske sosialdemokratiske partiet trekker en forhastet slutning når han sier at det nå er enighet om en atomvåpenfri sone i Norden, sier statssekretær Kjell Colding ved statsministerens kontor til Aftenposten.
26.Han advarer samtidig mot å trekke den forhastede slutning at USA forbereder seg på en langvarig atomkrig, slik enkelte" militære eksperter" tidvis har tatt til orde for.
27.Han trekker også den slutning av materialet at når det gjelder integrering av avvikende elever, kan den mest positive målsetning ikke bli bedre enn at" de må ikke bli avvist, men heller ikke akseptert".
28.Hvilke konsekvenser trekker statsråden selv av sin slutning ?
29.Hvilken slutning ville politiet dra ?
30.Hvorvidt en eventuell anmeldelse fra Spakmo vil bli møtt med forføyninger fra politiets side, eftersom entreprenøren vitterlig fortsatte rivningen på tross av husleierettens sist foreliggende slutning, vil bli avgjort på et senere tidspunkt.
Dine siste søk