Norsk-Tysk oversettelse av tilstrekkelig

Oversettelse av ordet tilstrekkelig fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilstrekkelig på tysk

tilstrekkelig
kvantitetadjektiv genügend, angemessen, ausreichend
Synonymer for tilstrekkelig
Avledede ord av tilstrekkelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De angitte tap virker mer som grove anslag og er efter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig grunnlag for namsdom.
2.Den sovjetiske marineutbygging i nord, samt modernisering av luftstyrkene, har gjort det vanskelig å regne med sikker og tilstrekkelig rask forsterkning av allierte styrker til Norge i krigstid...
3.Departementet anser Deres tidligere redegjørelser for tilstrekkelig til belysning av de spørsmål Departementet har reist i forbindelse med de undersøkelser som er foretatt av Kontrollkontoret, og tatt i betrakning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger.
4.Det er en selvfølgelig oppgave for et stort fagforbund som ser bunnen falle ut av de tradisjonelle næringene, uten at arbeidsledigheten settes tilstrekkelig i fokus av de politiske myndigheter.
5.Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
6.I den vestlige verden er det ikke tilstrekkelig forståelse for sjømilitære problemer og maritim strategi.
7.Man har ikke funnet de anførte grunner tilstrekkelig tungtveiende", heter det i brevet.
8.Når det åpenbart, selv med en tverrpolitisk enighet i et av verdens rikeste land, er umulig å gi et tilstrekkelig helsetilbud - må man gå nye veier.
9.Oslos folketall må stige med 70 000 for at kommunen skal kunne få tilstrekkelig skatt.
10.Tilsvarende er det ikke tilstrekkelig for oss å snakke i runde ord om behovet for europeisk samarbeide.
11.Vi er så flinke, men hvorfor er vår viten ikke tilstrekkelig til å få forebyggelsen ned fra ønsketenkningens pidestall ?
12.Waltweben" ga god stemningsmessig kontrast, men fikk vel ikke i tilstrekkelig grad atmosfæren gjenskapt.
13.Å unngå tilbakefall til sosialistisk vanstyring av landet er det bredeste grunnlag for mobilisering foran et valg, men ikke tilstrekkelig.
14.100 kroner måneden er vel ikke tilstrekkelig til å lage et godt og spennende nytt TVtilbud i Norge ?
15.Ad hocutvalgene og utredningsarbeidet som kontinuerlig foregår i partiet, er ikke tilstrekkelig, vi trenger mer permanente modeller, sa Lunde.
16.Barns behov og rettigheter blir ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom lovverket.
17.Beklager, men Berit er ikke tilstrekkelig motivert for oppgaven idag.
18.Blant de innviklet sammensatte tiltak som kan minske faren for krig tilbyr SovjetUnionen USA som en begynnelse det enkle, men samtidig tilstrekkelig effektive tiltak å fryse fast atomvåpenarsenalene.
19.Budsjettet er imidlertid ikke tilstrekkelig til å møte de økede behov for innsats på disse viktige områder.
20.Da mener vi i Verdens Villmarksfond at man på nytt må vurdere å flytte sauene tilstrekkelig langt vekk til nye beiteområder.
21.Da utvalg og råd skulle velges, prøvde vi iherdig å finne tilstrekkelig mange kvinner.
22.De har ikke i tilstrekkelig grad klart å følge opp utviklingen av nye produkter, nye varianter, nye markeder.
23.De valgordninger som reformforslagene legger opp til, vil gi tilstrekkelig mulighet til å sikre at representasjonen blir slik at rådene og Kirkemøtet vil virke efter intensjonene.
24.Den engstelse foreldre føler når de får et for tidlig født barn, må kunne minskes ved at sykehusene får tilstrekkelig utstyr, også når antall premature barn blir større enn vanlig, sier Henning Bongard, som selv har erfart utryggheten omkring et for tidlig født barn, og ikke legger skjul på hvor overrasket han er over at forholdene ikke er gjort noe med.
25.Den løsningen det er lagt opp til mellom de to departementer gjør at Bastøy som et godt tilbud for friluftslivet ikke kan bli tilstrekkelig ivaretatt.
26.Denne uttalelse må ikke misforstås dithen at jeg har liten tro på fylkeslegenes generelle kompetanse, men det er som en følge av den medisinske utvikling ingen lege kan ha tilstrekkelig oversikt over problemer innen de forskjellige spesialiteter, sier professor Kåss.
27.Derfor er det ikke tilstrekkelig at vakthavende på skipsbroen har telefonkommunikasjon, mener han.
28.Dersom erfaringene ikke blir tilstrekkelig positive, må Regjeringen komme tilbake med nye virkemidler, mener han.
29.Dersom hensikten med et utvidet tilbud skal være å realisere bestemte kulturpolitiske mål, må konsekvensen bli at man starter med å anslå utgiftene og derefter beregner om reklame vil være en nødvendig og / eller tilstrekkelig inntektskilde til å møte utgiftene.
30.Det er derfor ikke tilstrekkelig å spørre de to NATOland Danmark og Norge hva de mener.
Dine siste søk