norska-Engelska översättning av dom

Översättning av ordet dom från norska till engelska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning.

dom in engelska

dom
kritikksubst. judgment, judgement
  rettsvitenskapsubst. conviction, condemnation, sentence, decree, judgement, judgment, ruling, adjudication [formal]
Synonymer för dom
Deriverade termer dom
abdomen, abdominal, eiendomsrett, alderdom, alderdommelig, alderdomssvakhet, ankedomstol, avdømme gjennom skilledom, avgi dom, barndom, barnesykdom, barnesykdommer, blødersykdom, blodomløp, botende sykdom, mangelsykdom, dødsdom, domene, dommer, dommedag, domestisere, domestisert, domherre, dominant, dominere, dominerende, Dominikanske Republikk, domino, dominobrikke, dominoeffekt, domkirke, domsrett, domstol, domstol som tar seg av mindre alvorlige saker, domstol med tillempet sedvanerett, domstolsbyggning, domsverge, selveiendom, eiendom, eiendommelig
eiendommelighet, eiendommelig nok, Europeisk domstole, fast eiendom, eiendomsmegler, fastslå gjennom dom, fattigdom, fordom, fordomsfri, fordomsfrihet, fordomsfull, fredsdommer, fullstendig fattigdom, gallesykdom, guddommelig, guddommelighet, hedendom, helligdom, hjertesykdom, Internasjonale domstol, jordeiendom, jødedom, karsykdom, kassasjonsdomstol, kondom, kjønnssykdom, kristendom, kvele i sin ungdom, lærdom, linjedommer, mentalsykdom, møydomshinne, overdommer ved høyesterett, på betinget dom, Parkinsons sykdom, personlig løseiendom, politidommer, politidomstol, privat eiendom, rikdom, rikdommer, sadomasochisme, sinnssykdom, sykdom, sykdomshistorie, skilledom, skilledommer, skillemanns dom, sløvende ungdom, sodomi, spådom, spådomskunst, stundom, tiggerlig fattigdom, trelldom, treskodom, trolldom, underskrevet dødsdom, ungdom, ungdommer, ungdommelig, ungdommelighet, ungdoms-, ungdomskriminalitet, ungdomskriminell, ungdomsforelskelse, ungdomshotell, ungdomsreformskole, venerisk sykdom, vilkårlig dom, visdomstann, ytterste dom, domfelle, domisiliere, alderdomssløvhet, avsi dom, blødersjukdom, domfellelse, dominospill, dommerembete, dompap, domprost, domsmyndighet, eiendoms-, eiendomsfirma, guddom, guddommeliggjørelse, gå i barndommen, kodom, landeiendom, landområde, læren om barnesjukdommer, læren om behandling av sjukdommer, læren om hjertesykdommer, manndom, nervesykdom, sadomasochist, sjukdom, sjukdomsframkallende, sjukdomslære, sodomitt, som omhandler barnesjukdommer, språkeiendommelighet, stor landeiendom, ta lærdom av, trenge inn på annens eiendom, ungdomsskole, ungdomssløvsinn, visdom, voldgiftsdom, yrkessjukdom, visdommens ånder, femidom, sinnsykdom, odometer, jordomseiling, straffedom, domensjon, jordomdreining, usseldom, dominert, dominikaner, sykdomsspredning, smittesykdom, landområde omgitt av vann
Liknande ord

 
 

Wiki
Begrepet «Dom» har andre betydninger. En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol. I straffesaker vil dommen fastsette om den tiltalte er skyldig eller ikke, samt hvilken straff han eventuelt skal idømmes.

Fler exempel
1.Bevis for sannheten av en beskyldning tillates ikke ført for straffbar handling som den beskyldte er frikjent for ved endelig innenlandsk eller utenlandsk dom.
2.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
3.Det er den demokratiske presidentkandidat Walter Mondales dom efter at det republikanske partikonvent har renominert president Ronald Reagan.
4.Det var det første den lille damen bak meg i køen sa da hun kom ut på baksiden av Dom Sojuzov eller Fagforeningenes hus.
5.Dette slår Oslo byrett fast i en dom hvor Aftenposten er frifunnet for et erstatningskrav på 50 000 kroner.
6.Dette slår en enstemmig Oslo byrett fast i en frifinnende dom i straffesaken mot pastor Hans Bratterud.
7.Dom liker det, sa gutten, han rev vingene av fluene !
8.Dommen" fra den etiske komite i Representantenes hus er også en dom over et regelverk som knapt noen av de politikere det gjelder, finner ut av.
9.Dommer" og rikstrener Åke Fiskerstrand skal bekjentgjøre Treningsnevndens" dom".
10.Eg tenkjer ofte på deg," heter Arthur Millers hilsen til Havel, en av Tsjekkoslovakias fremste dramatikere, som har sonet en dom på tre og et halvt års fengsel for å ha talt for frihetens sak, Helsingforsavtalen og Charta 77.
11.En dom i fornærmedes favør forteller vanligvis intet om faktum.
12.En dom som er så klart kjønnsdiskriminerende som dommen i Stavanger byrett, kan ikke bli stående.
13.En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil adferd er synd" heter det i Oslo byretts enstemmige dom.
14.Gjentagelse av gamle fordommer og vedtatte oppfatninger"," En revy uten hjertelag og vidd", lød pressens dom, som neppe hensatte Frøland i noen syvende himmel.
15.Ingen kan straffes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom".
16.Myndigheter å"r människor dom också !
17.Rotete og følelsesladet" er den hårde dom som felles over både norske og svenske romaner.
18.Som svar på Deres brev av 27 / 8 d.å. kan jeg opplyse at i ovennevnte sak har Overvåkingssentralen ikke vært i besittelse av materiale som man hadde grunn til å tro var innsamlet efter Oslo byretts dom 16. juni 1981.
19.Tack för rosorna langs vägen, tack för tornorna bland dom.
20.Vi kann inte räkna dom alla".
21.Anklagen efter mordbrannparagrafen og fare for meget streng dom gjorde at jeg fant å måtte reise fra Norge i september i 1982, forklarte Nils A. Somby.
22.Beinhard og iset øverst, løssne nederst, var Ingemars dom som også vinneren Hans Enn og Pirmin Zurbriggen tiltrådte.
23.Blir lagmannsrettens dom i Hauglinsaken rettskraftig, blir det umulig å praktisere arbeidsmiljølovens paragraf 55 a slik lovendringen i 1982 forutsetter, sier LOadvokat Karl Nandrup Dahl til NTB.
24.De to tjenestemennene har sikkert følt både avskjedigelsen og den publisitet saken fikk, som en dom fra arbeidsgiver og opinionens side.
25.Det er urettferdig å gi oss en slik dom.
26.Det ligger et paradoks i at en dom som nok kan være jurdisk" riktig", likevel kan" gal".
27.Det vil nok bli vanskeligere å vinne frem med et erstatningssøksmål uten en frifinnende dom.
28.Det vil sjokkere alle om jeg får en dom slik at jeg blir kastet i fengsel, sa Nils A. Somby under pressekonferansen.
29.Det ville hjelpe med en dom som fastslo at oppsigelsen er usaklig ?
30.Dette er en interessant dom, men jeg har ikke fått lest selve dommen, sier likestillingsombud Eva Kolstad til Aftenposten.
Din senaste sökningar
dom