logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for progressiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprogressiv
engtax [a]: progressive
politics [a]: progressive
medicine [a]: progressive
spatax [a]: progresivo
politics [a]: progresista
medicine [a]: progresivo
swetax [a]: progressiv
Synonyms:
 1. uavbrutt, fremadgående, utvikling, progresjon, kontinuerlig, pågående, forgående, progress, fortløpende
 2. gjennomføre, avslutte, fullføre, sluttføre
Example:
 1. Den radikale vinner heder som dristig og progressiv når gamle sannheter forkastes, fortsatte Willoch.
 2. Folketygdavgiften gir mindre og mindre tilbake - og blir mer og mer progressiv skatt.
 3. Totalt sett er det grunn til å anta at fordelingsvirkningene av en sterkt progressiv inntektsbeskatning overvurderes.
 4. Bortfall og sammenslåing av fradragsregler, overgang til bare en skatteklasse, øket folketrygdavgift som fortsatt skal regnes av bruttoinntekten og lavere, mindre progressiv skatt på nettoinntekten.
 5. Da kunne man eventuelt gjøre prosentsatsen progressiv.
 6. De øvrige elementer i planen - en forsøksordning med såkalt progressiv avgift på dagtid, overgang til magnetkort, osv. - kan nemlig drøftes uavhengig av en kveldsavgift.
 7. Dermed har det utviklet seg til et slags fristed for progressiv pedagogisk tenkning.
 8. Dessuten vil det gi en mer progressiv tilbakebetaling, med lettelser i den første periode.
 9. Det blir antagelig satt i gang forsøk med såkalt progressiv parkeringsavgift og vanlig avgiftsparkering på kveldstid i Oslo sentrum på Fridtjof Nansens plass, i Rosenkrantzgate, Tordenskioldsgate, Paletomten, Bjørvika, Vestbanen og Youngstorvet.
 10. Disse inntekter lignes på vanlig måte efter regnskap - med den forskjell at samvirkelagene hittil er lignet efter en sterkt progressiv statsskattesats, 41 pst. på topp.
 11. Dylan har bestandig vært regnet som en radikal, progressiv artist.
 12. En mulighet når det gjelder å skille mellom hus og borge er å gjøre som i Sverige, hvor det er innført en progressiv skala for ligningsverdsetting av egen bolig.
 13. En progressiv skatt er innført fordi man ønsker å utjevne inntektsforskjellene efter skatt.
 14. En slik progressiv avgiftsprofil har vært prøvd med suksess i flere av de øvrige nordiske hovedsteder, og Koren har sterk tro på at systemet også her i byen vil kunne lette påkjenningen for trafikkbetjentene, samtidig som parkeringssirkulasjonen i indre Oslo bedres betraktelig.
 15. Ennå vil dette landet i en del år fremover trenge en progressiv politikk.
 16. Flertallets forslag om et personfradrag i skatt på 5 000 kroner innebærer i praksis at bare nettoinntekter over 45 000 kroner får progressiv skatt.
 17. Folketrygdavgiften bør økes til 15 prosent av brutto inntekt, mens det bør innføres en lavere, mindre progressiv skatt på nettoinntekten enn det vi har idag.
 18. For resten av inntekten skal betales statsskatt efter en progressiv skala.
 19. Gatestengninger uten noen form for opprustning av de omkjøringsgater som det henvises til, gir ikke bare en forskyvning av problemet, men en progressiv økning av problemene der trafikken er dirigert til.
 20. Hovedtrekkene i Skattekommisjonens forslag er at avgiften til Folketrygden skal økes og beregnes ut fra bruttoinntekt, at dagens to skatteklasser skal slås sammen og at skatten på nettoinntekten skal bli lavere og mindre progressiv.
 21. Hvorfor skal f.eks. den bilist som vil trygge seg og andre ved å investere i blokkeringsfrie bremser, belastes med progressiv straffeskatt ?
 22. Høy progressiv beskatning har gjort det lønnsomt med store lån, og inflasjonen har lettet nedbetalingen.
 23. I 1967 begynner imidlertid populariteten å dale, surfmusikk er ikke lenger tingen når flower power og progressiv, psykedelisk musikk gjør sin inntreden.
 24. I denne ruinen holder nå passende nok en progressiv skole til.
 25. I forbindelse med utskiftninger av de gamle parkometrene foreslår trafikksjefen nye elektroniske parkometre med progressiv avgiftssats.
 26. Idag hyldes de som pionerer og en progressiv avantgarde i samfunnsutviklingen - veivisere for dem som ennå er fattige.
 27. Lavere og mindre progressiv skatt på nettoinntekt.
 28. Lavere og mindre progressiv skatt på nettoinntekten, ved en forholdsvis kraftig reduksjon av skattesatsene.
 29. Lullet seg inn i forestillingen om å være liberal, ja, endog progressiv og med akseptable meninger.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweprogression
norprogress
sweprogress
norprogresjon
sweprofessor
norprosessor
norpromesse
Your last searches:
 1. progressivLast searches

# NAL Term
1 Flag susurro
2 Flag hellelegge
3 Flag såsa
4 Flag vederstyggelighet
5 Flag under behandling
6 Flag dra bort
7 Flag bragd
8 Flag make a mess of
9 Flag konfiskera
10 Flag raise
11 Flag tie someone down to
12 Flag offentlig helligdag
13 Flag søvnløs
14 Flag vad
15 Flag direkte skatt
16 Flag decrease in value
17 Flag konvergera
18 Flag stryk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 335 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1595 - seconds.

mobiltelefon