logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for frita:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfrita
engskyld [v]: exculpate [formal], free from blame, exonerate
oppdrag [v]: absolve, acquit
befrie [v]: excuse, exempt
spaskyld [v]: exculpar, exonerar, eximir, absolver
oppdrag [v]: exonerar, dispensar
befrie [v]: dispensar, eximir
sweskyld [v]: frita
oppdrag [v]: fritaga
Avledede ord:fritagelse, fritakelse, fritatt, straffefritak
Anagram:ta fri, i fart
Eksempel:
 1. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det.
 2. Dette er Aftenpostens interessante karakteristikk av saksordførerens forslag om å frita elevene for opplæring i skriftlig sidemål.
 3. En slik rett vil frita for ansvar.
 4. Nå har medisinalråd Egil Willumsen gått ut og sagt at de vurderer å frita helsepersonell for tausehetsplikt med det formål å få frem flest mulig opplysninger om hvorvidt det skjer en forskjellsbehandling.
 5. Om norsk Pasientforenings materiale er av en slik art at det beviser sniking, må vi vurdere å frita foreningens kilder for taushetsplikten for å få klargjort forholdene, sier Willumsen.
 6. De må jo innse at intet annet kjent land kan konkurrere med den norske litteraturstøtten som hovedsakelig bygger på momsfritagelse, rett og slett fordi ingen andre har så høy moms å frita litteraturen for.
 7. Den inneholder også nøytralitetsbestemmelser, som skulle kunne frita samer for militærtjeneste uten å gjennomgå den vanlige fritagelsesprosedyren, sier Geir Haugen til Aftenposten.
 8. Departementet hadde taushetsplikt i forholdet til Anders Jahre personlig, og det er vel ikke noen annen person gitt å frita departementet for dette.
 9. Det er å frita seg selv for politisk ansvar, sa han.
 10. For sikkerhets skyld er han liberal nok til å frita oss for ansvaret for at Treholt ikke ble avslørt som KGBagent.
 11. For å frita bedrifter for opplæringsansvar opptrer kommunene som arbeidsgivere, men privat næringsliv er også aktivt med efter evne.
 12. Frita etatene for en del oppgaver, eventuelt omprioritere innenfor oppgaver.
 13. Han kunne ansette spesielle finansieringsagenter med Handelshøyskolebakgrunn - for måtte alle gode makter frita norske programfolk fra denslags virksomhet.
 14. Hun gikk inn for å frita beboere innenfor Kirkeveiringen for kjøreavgift og fikk støtte fra Arne Kvalheim.
 15. Høyesterett kom til at vilkårene for å frita Rune Berg for militærtjeneste ikke var tilstede.
 16. I en samtale med Aftenposten understreker han at selv om vi idag har en av verdens best utbygde velferdsstater, kan vi ikke frita oss for å stille kritiske spørsmål ved de nåværende ordninger, slik man gjør i de fleste andre vestlige land.
 17. I et opprop har enkelte kristne lederskikkelser i Norge gitt uttrykk for at Kirken ikke kan frita politiske ledere for det tunge ansvar å veie mål og midler for å oppnå fred.
 18. Idag er vilkåret for å frita den vernepliktige at det strider mot hans alvorlige overbevisning å gjøre militærtjeneste av enhver art.
 19. Loven gir derfor adgang til å frita barn for opplæring helt eller delvis dersom det virker urimelig for barna.
 20. Lærerne på Hovedgården ungdomsskole i Asker har søkt om å få frita elevene i niende klasse for karaktersettingen i orden og oppførsel.
 21. Men også pensjonister med høyere inntekt og formue kan ligningskontoret i enkelttilfeller frita.
 22. På sitt avsluttende budsjettmøte vedtok regjeringen å frita fra bilskatt alle kjøretøyer som utstyres med katalysator og kjører på blyfri bensin.
 23. Sivilombudsmannen sier seg enig i at man efter forskriften ikke har adgang til å frita for avgift.
 24. Skal det frita for straff at det er meget lett å begå en forbrytelse ?
 25. Stortinget har da også vedtatt bestemmelse om at Sosialdepartementet på rimelighetsgrunnlag kan frita enkeltpersoner eller grupper helt eller delvis fra samordning.
 26. Vilkårene for å frita et vernepliktig mannskap for militærtjeneste av overbevisningsgrunner er oppstilt i 1 i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritagelse for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
 27. Jeg vil først fremholde, at intet motiv, selv det mest idealistiske, kan frita for straffeansvar for hvad tiltalte har gjort.
 28. Bystyret velger skolestyret, og bystyret må eventuelt frita medlemmene, og det har vi ikke dekning i kommuneloven for å gjøre, sier ordføreren i Sandnes, Sigurd Aarsland, i en kommentar.
 29. Det var bittert at vi ikke kom frem til en avtale med Sleipnergassen, men ved å kritisere meg, bidrar opposisjonen til å frita vår britiske motpart for et ansvar som i høy grad hviler på dem, sa oljeministeren.
 30. Finansdepartemenetet vurderer muligheten for å frita frivillige organisasjoner for moms på gavesalg, samt gi dem skattefritakelse på provisjoner for salg av lodd og gjenstander, sier statssekretær Eivind Reiten til Aftenposten.
Resultater funnet i svensk ordbok
swefrita
engskuld [v]: exculpate [formal], free from blame, exonerate
uppdrag [v]: absolve, acquit
befria [v]: excuse, exempt
norskuld [v]: frita
spaskuld [v]: exculpar, exonerar, eximir, absolver
uppdrag [v]: exonerar, dispensar
befria [v]: dispensar, eximir
Avledede ord:fritaga, fritagen
Anagram:farit
Liknende ord:
norfrata
norfritt
spafrito
spafruta
swefria
swefritt
engfret
Dine siste søk:
 1. frita


Frita ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) frita
Gerundio: fritaende
Partisipp: fritatt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  fritar
 • du
  fritar
 • han
  fritar
 • vi
  fritar
 • dere
  fritar
 • de
  fritar
8. Presens perfektum
 • jeg
  har fritatt
 • du
  har fritatt
 • han
  har fritatt
 • vi
  har fritatt
 • dere
  har fritatt
 • de
  har fritatt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  fritok
 • du
  fritok
 • han
  fritok
 • vi
  fritok
 • dere
  fritok
 • de
  fritok
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde fritatt
 • du
  hadde fritatt
 • han
  hadde fritatt
 • vi
  hadde fritatt
 • dere
  hadde fritatt
 • de
  hadde fritatt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal frita
 • du
  vil/skal frita
 • han
  vil/skal frita
 • vi
  vil/skal frita
 • dere
  vil/skal frita
 • de
  vil/skal frita
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha fritatt
 • du
  vil/skal ha fritatt
 • han
  vil/skal ha fritatt
 • vi
  vil/skal ha fritatt
 • dere
  vil/skal ha fritatt
 • de
  vil/skal ha fritatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle frita
 • du
  ville/skulle frita
 • han
  ville/skulle frita
 • vi
  ville/skulle frita
 • dere
  ville/skulle frita
 • de
  ville/skulle frita
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha fritatt
 • du
  ville/skulle ha fritatt
 • han
  ville/skulle ha fritatt
 • vi
  ville/skulle ha fritatt
 • dere
  ville/skulle ha fritatt
 • de
  ville/skulle ha fritatt
Imperativ
bekreftende
 • du
  frita!
 • vi
  La oss frita!
 • dere
  frita!
Nektende
 • du
  ikke frita! (frita ikke)!
 • dere
  ikke frita! (frita ikke)!

Frita ble ogs gjenkjent som et svensk verb

Infinitiv: (Att) frita
Gerundio: fritande
Partisipp: fritat
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  fritar
 • du
  fritar
 • han
  fritar
 • vi
  fritar
 • ni
  fritar
 • de
  fritar
8. Presens perfektum
 • jeg
  har fritat
 • du
  har fritat
 • han
  har fritat
 • vi
  har fritat
 • ni
  har fritat
 • de
  har fritat
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  fritade
 • du
  fritade
 • han
  fritade
 • vi
  fritade
 • ni
  fritade
 • de
  fritade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hade fritat
 • du
  hade fritat
 • han
  hade fritat
 • vi
  hade fritat
 • ni
  hade fritat
 • de
  hade fritat
4a. Presens futurum
 • jeg
  skall frita
 • du
  skall frita
 • han
  skall frita
 • vi
  skall frita
 • ni
  skall frita
 • de
  skall frita
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  skall ha fritat
 • du
  skall ha fritat
 • han
  skall ha fritat
 • vi
  skall ha fritat
 • ni
  skall ha fritat
 • de
  skall ha fritat
4b. - Eller - (Mulig bruke begge)
 • jeg
  kommer att frita
 • du
  kommer att frita
 • han
  kommer att frita
 • vi
  kommer att frita
 • ni
  kommer att frita
 • de
  kommer att frita
11b. - Eller - (Mulig bruke begge)
 • jeg
  kommer att ha fritat
 • du
  kommer att ha fritat
 • han
  kommer att ha fritat
 • vi
  kommer att ha fritat
 • ni
  kommer att ha fritat
 • de
  kommer att ha fritat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  skulle frita
 • du
  skulle frita
 • han
  skulle frita
 • vi
  skulle frita
 • ni
  skulle frita
 • de
  skulle frita
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  skulle ha fritat
 • du
  skulle ha fritat
 • han
  skulle ha fritat
 • vi
  skulle ha fritat
 • ni
  skulle ha fritat
 • de
  skulle ha fritat
Konjunktiv
6. Presens
 • jeg
  må frita
 • du
  må frita
 • han
  må frita
 • vi
  må frita
 • ni
  må frita
 • de
  må frita
13. Perfektum
 • jeg
  må ha fritat
 • du
  må ha fritat
 • han
  må ha fritat
 • vi
  må ha fritat
 • ni
  må ha fritat
 • de
  må ha fritat
Imperativ
bekreftende
 • du
  frita!
 • vi
  Låt oss frita!
 • ni
  frita!
Nektende
 • du
  frita inte!
 • ni
  frita inte!

Siste søk

# Land Term
1 Flag sträv
2 Flag lagune
3 Flag mink
4 Flag ciclón
5 Flag come along
6 Flag suministro
7 Flag petulancia
8 Flag slyngel
9 Flag transcendence
10 Flag temboloroso
11 Flag modal
12 Flag väldigt rolig
13 Flag kasuar
14 Flag ätare
15 Flag arredrar
16 Flag duplicity
17 Flag bløt
18 Flag connection

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 429 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2283 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7620 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2619 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5544 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6361 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6865 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1912 - sekunder.

mobiltelefon