logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lovfestede:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlovfestede
englaw [n]: purview
spalaw [n]: alcance [m]
swelaw [n]: lagstadgande
Example:
 1. Oppdraget er så omfattende både organisasjonsmessig og økonomisk at diakonitjenesten må inn i lovfestede, ordnede former for å kunne fungere efter sin hensikt.
 2. Endring av paragraf 22 i borettsloven, dvs. opphevelse av den lovfestede forkjøpsrett og tilbakeføring av loven slik den var før tvangsforkjøpsretten ble innført fra 1. januar 1978.
 3. Hovedgrunnen til arbeidsløsheten i Forbundsrepublikken er at arbeide er blitt for dyrt, fremfor alt på grunn av lovfestede reguleringer og avgifter.
 4. Ankommende besøkende til museets annen etasje efter 4. september vil først møte vikingetiden og spesielt året 935, da Norge fikk den første lovfestede hærordning - leidangen - under Håkon den gode.
 5. Av 19 undersøkte pumper i Stavangerdistriktet var det 15 som gikk klart i forbrukernes disfavør, men likevel innenfor de lovfestede marginer.
 6. De mest nærliggende reformer Stortinget har vedtatt, er oppretting av lovfestede bispedømmemøter og et sentralt kirkemøte.
 7. De nylig vedtatte kirkereformer blir rimeligvis en hovedsak når Kirkerådet idag og imorgen er samlet til møte, og skal gå i gang med de mer konkrete forberedelser av det første lovfestede Kirkemøte, som er fastsatt til 26. november til 1. desember i Oslo.
 8. Dersom de siste prognosene medfører riktighet, vil Oslo kommunes lovfestede utbetalinger til sosialhjelp til livsopphold stige med 60 millioner kroner i år.
 9. Det er karakteristisk at regjeringene i disse landene insisterer på å dominere alle økonomiske avgjørelser gjennom lovfestede kontrolltiltak og statseide virksomheter.
 10. Det er meglingsmennene som har kalt partene sammen efter at den lovfestede megling er avsluttet for å undersøke om det fortsatt er grunnlag for megling.
 11. Det første lovfestede Kirkemøtet i Den norske kirke er over.
 12. Det første lovfestede kirkemøte, starter om en uke.
 13. Det historiske, første lovfestede kirkemøte i Den norske kirke ble åpnet i Vestre Aker kirke igår.
 14. Det siste og mest gledelige skritt i saken er da at vårens bispemøte ber Kirke og undervisningsdepartementet om, ut fra det forarbeid som foreligger, å innby Stortinget til å fatte vedtak om opprettelse av lovfestede sognediakonstillinger i Den norske kirke helst i løpet av inneværende år.
 15. Det ville imidlertid være av vel så stor betydning om kommunen gjennom de generelle, lovfestede tilskuddsordninger kom opp på et nivå som er i bedre overensstemmelse med hovedstadens faktiske utgifter.
 16. Dette sa redaktør Per Voksø da han holdt foredrag under åpningsmøtet for det historiske første lovfestede kirkemøte i Den norske kirke.
 17. Diakonene må bli formelt anerkjent som lovfestede kirkelige stillinger, og også andre kategorier av menighetsarbeidere må få gode arbeidsvilkår og klare instrukser, sier biskopen.
 18. Dommen i arbeidsretten, som gir arbeidsgiveren rett til å si opp de fire kvinnene fordi de er forsørget av sine menn, betraktes i vide kretser som både kvinnediskriminerende og brudd på den lovfestede rett til lønnet arbeid, heter det i en støtteerklæring fra Norske Kvinners Nasjonalråd, Norsk Sosionomforbund og Tjenestemannslaget ved Universitetet i Oslo.
 19. Grunnleggende dreier dette seg om den enkeltes rettssikkerhet - at den lovfestede rett til nødvendig helsehjelp blir en realitet for den enkelte når behov oppstår.
 20. Han støtter sjefredaktør Rødland i at det bør avklares om pressen med sitt lovfestede redaktøransvar kan få konsesjon til å bruke politiradioer.
 21. I 1984 vil Eksportrådet få anslagsvis 96 millioner kroner fra den lovfestede avgift på vareeksport, vel 13 millioner kroner i statlig støtte fra Handelsdepartementet, mens ni millioner ventes å komme fra egne inntekter.
 22. I nær fremtid skal det gjennomføres tilleggsvalg til de 11 bispedømmerådene og til kirkerådet, slik at Den norske kirkes første lovfestede Kirkemøte kan være fulltallig når det møtes 26. til 30. november.
 23. KROM mener at disse følger enten må erkjennes som de tilleggsstraffer de i realiteten er og derfor innarbeides i lovgivningen, eller det må gjennom lovfestede rettigheter forhindres at inngrepene skjer.
 24. Konsulent Trond Augustson i den nyopprettede helseavdelingen i Sosialdepartementet mener det er urealistisk å vente at den nye loven allerede første året vil garantere et tilfredsstillende tilbud til alle de grupper som nå har fått lovfestede rettigheter.
 25. Kulturrådet markerer som hovedprinsipp at det bør være friest mulig spredning av kulturytringer her i landet, dette i tilknytning til endringen i åndsverksloven som dreier seg om hvilke lovfestede rettigheter opphavsrettshavere har, for eksempel ved utlån av videogrammer.
 26. Man har med stor uro merket seg Regjeringens manglende vilje til å efterkomme kravene fra Stortingets sosialkomite, om å pålegge kommuner og fylker klare, lovfestede plikter.
 27. Man kan simpelthen stemme med opposisjonen ved de lovfestede, hemmelige valg og dermed bidra til en politisk kursomlegning.
 28. Men i løpet av den tiden har disse innsatsdyktige pedagoger klart å danne et interimsstyre, fått lovfestede vedtekter og arrangert sitt første sommerkurs med verdenskjente gjestepedagoger som undervisere.
 29. Myndighetene bør vurdere om avisene med sitt lovfestede redaktøransvar kan få konsesjon til å benytte politiradioer.
 30. Møtene blir trolig lovfestede, med blant annet valg av medlemmer til det fremtidige Kirkemøte som en sentral oppgave.
Similar words:
norlovfeste
norlovfestet
norlovfesting
norlovbestemt
englodestone
norlovende
engloadstone
Your last searches:
 1. lovfestedeLast searches

# NAL Term
1 Flag pricey
2 Flag priceless
3 Flag price tag
4 Flag anföra
5 Flag price range
6 Flag price
7 Flag flis
8 Flag paddy rice
9 Flag proceloso
10 Flag original purchase price
11 Flag vred
12 Flag star wars
13 Flag market price
14 Flag low-priced
15 Flag ekstemporere
16 Flag liquorice
17 Flag licorice
18 Flag uppsnappa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2482 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3024 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3277 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2685 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3281 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5308 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3291 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3870 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6476 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5977 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1695 - seconds.

mobiltelefon