logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for privatisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprivatisering
engdenasjonalisering [n]: denationalization, privatization
spadenasjonalisering [n]: desnacionalización [f], privatización [f]
swedenasjonalisering [n]: privatisering
Example:
 1. De siste ukers debatt om privatisering av helsevesenet har fått et noe merkelig preg.
 2. Deler av trygdesektoren er, i alle fall i teorien, områder hvor man kan tenke seg fullstendig privatisering.
 3. Loven vil føre til økt privatisering og forskjellsbehandling av syke mennesker, ikke bedre helsetjeneste.
 4. Lægeforeningen ønsker ingen privatisering av den offentlige helsetjeneste.
 5. Vi synes det er bra at Høyre på denne måten avklarer sin innstilling til privatisering av legetjenestene.
 6. Økte egenandeler er en annen måte å gjennomføre privatisering på, heter det videre.
 7. De tanker Regjeringen gjør seg om privatisering som et selvstendig mål er et opplegg for større ulikhet i vårt samfunn, sa Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Gro Harlem Brundtland i Stortinget igår.
 8. Debatten omkring privatisering har i stor grad vært konsentrert om helse og sosialspørsmål.
 9. Dersom Arbeiderpartiet tror de skal legge opp en valgkamp i 1985 om privatisering kontra velferssamfunn, vil det bli en kamp mot vindmøller fra partiets side, sa Bondevik.
 10. Det går imidlertid klare grenser for en privatisering.
 11. Det har vært meget lærerikt å høre britenes synspunkter på deregulering og privatisering av tjenester i transport og kommunikasjonssektoren, uttaler samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
 12. For vår egen del ønsker vi å bygge opp et så godt tilrettelagt offentlig helsevesen at det private legemarked skal bli svært beskjedent, sier Hauge, som mener at det er lite som tyder på noen utstrakt privatisering av legetjenesten i Norge.
 13. Hvilke områder er det som ikke passer for privatisering ?
 14. I denne sammenheng er det lovverket og restriksjonene som er avgjørende, og ikke hvem som eier produksjonsmidlene, poengterer statssekretæren, som likevel stiller seg åpen for å holde de nevnte produksjonsgrenser utenfor en eventuell privatisering i første omgang.
 15. I utgangspunktet er jeg imot privatisering av norsk sykehusvesen, men jeg innser at stiftelsesmodelltanken vil gi oss som arbeider og pasienter i norske sykehus større ressurser.
 16. Jeg er sterkt negativ til en utvikling som går i retning av privatisering som dette.
 17. Jeg tror personlig ikke at privatisering er helsepolitikkens sesamsesam.
 18. Konsekvensen av legeavtalen og den privatisering som det legges opp til, er at fordelingen av samfunnsgoder vil bli enda skjevere enn den er idag, sier Grete Knudsen.
 19. Kravet om privatisering - som reises i hele VestEuropa - er uttrykk for ubalanse mellom behov, efterspørsel og tilbud, til tross for at veksten i helsebudsjettene gjennom mange år har vært dobbelt så sterk som veksten i bruttonasjonalproduktet.
 20. Legeavtalen er et skritt i retning av privatisering av legetjenesten, sier Eskeland til avisen Dagningen.
 21. Mye tyder på at valgkampen i 1985 blir et oppgjør om privatisering og velferdsstatens fremtid, hevdet Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde på årsmøtet i VestAgder Arbeiderparti igår.
 22. Privatisering er ikke bare snakk om privatisering av helse og sosialsektoren.
 23. Regjeringen har ingen konkrete planer om såkalt privatisering av større offentlige tiltak eller områder.
 24. Spørsmålet om privatisering innen helse og sosialtjenesten er ikke noe sort / hvittproblem.
 25. Svenske helsemyndigheter aksepterer en viss privatisering av helsetjenester, sier direktør Mosten.
 26. Vi frykter at aksjeselskapsformen for den dominerende monopoldelens vedkommende skal åpne for privatisering av televirksomheten i neste omgang, sier nestleder Lundberg i Teletjenesteforbundet.
 27. Vi vil aldri være med på en privatisering av offentlige tjenester som setter velferden i fare, poengterte Bondevik.
 28. Vi vil undersøke når privatisering kan bidra til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst, forenkle den statlige forvaltning, redusere Statens utgifter.
 29. Øket privatisering av helsetjenesten står som et generelt mål på partiprogrammet til statsminister Margaret Thatcher.
 30. Øket privatisering innenfor helsevesenet vil føre oss bort fra velferdssamfunnet, sa Ap.sekretæren.
Results found in Swedish dictionary
sweprivatisering
engdenationalisering [n]: denationalization, privatization
nordenationalisering [n]: privatisering
spadenationalisering [n]: desnacionalización [f], privatización [f]
Wiki:Privatisering är den ekonomiska och politiska process då offentligt ägda verksamheter övergår till privata ägare. Motsatsen, då privatägda verksamheter blir offentligägda, kallas förstatligande om staten blir huvudägare och kommunalisering om en kommun tar över som ägare. Ofta föregås en privatisering av att verksamheten bolagiseras.
Similar words:
norprivatisere
sweprivatisera
norprivatsamling
norprojisering
sweprivatsamling
engpraising
engprevailing
Your last searches:
 1. privatiseringLast searches

# NAL Term
1 Flag terpentinolje
2 Flag panterett
3 Flag ranger
4 Flag pollutant
5 Flag undervannsbåt
6 Flag massif
7 Flag musculoso
8 Flag hoe
9 Flag crinolina
10 Flag chaos
11 Flag inerte
12 Flag convencer
13 Flag opolitisk
14 Flag rote i
15 Flag élan
16 Flag hjernemasse
17 Flag algoritm
18 Flag forkvakle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1773 - seconds.

mobiltelefon