logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for anta:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noranta
enghypotese [v]: assume, suppose
sannsynlighet [v]: assume, presume, suppose, take for granted, surmise [formal], guess [informal]
metode [v]: adopt, imitate
tanke [v]: reckon, think, suppose, figure
lover [v]: adopt, vote to accept
faktum [v]: presume, suppose [formal], presuppose [formal]
mening [v]: believe, suppose [formal]
farge [v]: take on
matematikk [v]: suppose, let [formal]
politikk [v]: enact, legislate
akseptere [v]: accept, believe
spahypotese [v]: asumir, suponer
sannsynlighet [v]: suponer, dar por sentado
metode [v]: adoptar, imitar
tanke [v]: estimar, creer
lover [v]: adoptar, aprobar
faktum [v]: presumir, suponer, presuponer
mening [v]: creer, considerar, estimar, suponer
farge [v]: tomar
matematikk [v]: suponer
politikk [v]: decretar, promulgar
akseptere [v]: aceptar, creer
swehypotese [v]: anta
Synonymer:
 1. akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatning
 2. ane, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, tippe
 3. annamme, anta (form av), arve, bli gift med, bli rammet av, bli til del, bli utsatt for, erverve, , hale i land, høste, høste inn, innhente, innkassere, motta, oppdrive, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinne
 4. ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne
Avledede ord:anta at, antagelse, antagbar, antatt, antagelig, antagelighet, antagonisme, antagonist, antagonistisk, antall, antall dødsoffer, antall kjørte miles, antall nærværende, Antarktis, Antarktik, antaste, bantamvekter, brystimplantat, cantaloupmelon, et antall, fantasi, fantasi-, fantasibilde, fantasier, fantasiløs, fantasmagori, fantast, fantastisk, fantastisk bra, fantasere, fantaserende, fantasering, hudtransplantat, implantat, kantate, uantagbar, uantastbar, uantastelig, overtreffe i antall, plantasje, transplantat, transplantasjon, velgjørenhetsfantast, antakelig, antakelighet, antakelse, beslutningsdyktig antall, fantasifull, feberfantasere, implantasjon, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985.
 2. Det vil jeg anta.
 3. For en alt overveiende del må en anta at dette dreier seg om reklame for utenlandske produkter.
 4. Denne straffeloven er til nå ikke satt på prøve når det gjelder datainnbrudd, men det er rimelig å anta at den vil ramme tilfeller som det vi nå har opplevd i Trondheim, mener Schjølberg.
 5. Det er grunn til å anta at en økende vesteuropeisk innflytelse i vestlig samarbeide, kan gjøre det lettere for de østeuropeiske land å oppnå større handlefrihet.
 6. Det er intet grunnlag for å anta sinnssykdom, heller ikke i tiden før eller efter handlingen.
 7. Det vi vet er at det har vært en eksplosjonsulykke og vi må anta at den har ført til store materielle skader, men jeg tror ikke den militære balansen i nordområdet er blitt forrykket ved denne ulykken, sier BullHansen.
 8. Efterforskningen gir imidlertid ikke grunn til å anta at det vil bli pågripelser blant mannskapene på Setermoen, Heggelia eller Bardufoss.
 9. Erfaringene fra de seneste år med redusert vekst i pressestøtten gir ikke grunnlag for å anta at bevilgningene minst må ligge på dagens nivå for at den tilsiktede støtteeffekt skal kunne oppnås, heter det i stortingsmeldingen.
 10. Forholdene er helt anderledes i USA enn her, men jeg vil anta at også norske myndigheter vil kunne avsløre mer av narkotikatrafikken ved å kontrollere pengene.
 11. Hvis det blir en oppmykning generelt, skulle jeg anta at vi må følge efter, sier direktør Buer.
 12. Hvis man derfor ikke blir fritatt fra å innbetale forskuddstrekk til ett av landene, vil de pliktige forskuddstrekk kunne anta betydelige størrelser og i visse tilfeller også overstige lønnen, heter det i brevet.
 13. Ingen organisasjon er tjent med å kreve mer enn det finnes rimelig grunn til å anta blir innfridd.
 14. Jeg vil anta at mange som idag bruker bilen til og fra jobben, vil velge andre transportmåter dersom de i tillegg til vanlige bilutgifter må ut med 230 kroner måneden til universalkort.
 15. Jeg vil anta at mellom 80 og 90 prosent av tilfellene ikke blir behandlet av spesialist.
 16. Jeg vil anta at rundt 40% av det norske folk går i kirken julaften, sier forskningsstipendiat ved NAVF, religionssosiolog Knut Lundby til Aftenposten.
 17. La oss anta at vi fikk hans synspunkter.
 18. Men inntil disse hull er laget, vil innsatsen anta andre former.
 19. Men når vi står foran oppgjør for eftertiden, er det grunn til å anta at de Nordsjøansatte ikke i like stor grad som hittil vil føle seg forpliktet til å godta tvungen lønnsnevnd, fremholder fungerende formann i OFS, Eivind Lønningen.
 20. Planen som ennå ikke er presentert for styrene i Lyn og Akerklubbene omfatter ikke noe endelig kostnadsoverslag for en samlet utbygging, men jeg vil anta at det hele vil koste rundt 150 millioner kroner, sier Nyhus.
 21. Politiet har grunn til å anta at de impliserte i denne saken hører til i narkotikamiljøet i Oslo, men har ingen holdepunkter for at saken kan settes i sammenheng med drapet i Sannergaten i forrige uke, fastslår førstebetjent Stenerud.
 22. Rent generelt kan man si at billedstoff av denne type vil ha en opphissende virkning, og jeg vil anta at bildene vil avspore elevene rent faglig i timene.
 23. Statens forurensningstilsyn antar at kjølevæsken neppe representerer noen reell fare for den enkelte bilbruker, men synes det er rimelig å anta at verkstedpersonell kan utsettes for en helsefare, sier avdelingsdirektør Biørnstad.
 24. Totalt sett er det grunn til å anta at fordelingsvirkningene av en sterkt progressiv inntektsbeskatning overvurderes.
 25. Uten å gå i detaljer vil vi anta at det som sannsynligvis bidro mest til den overraskende, raske oppgangen, var en overvurdering av tonnasjeoverskuddet og en undervurdering av verksten i efterspørselen.
 26. Vi finner ikke holdepunkter for å anta at Hougen i vinnings hensikt har prøvd å tilegne seg penger av komiteens midler, opplyser politiadjutant Trond Lea ved Oslo politikammer.
 27. 28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
 28. Alle andre begrunnelser er subjektive og avhengig av skjønn, i den forstand at politiet kan anta noe.
 29. Anta at to tusen leger har avtale med trygdekontorene.
 30. Asylspørsmålet er blitt behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse av så alvorlig art at de bør gis politisk asyl eller oppholdstillatelse i Norge av humanitære grunner.
Resultater funnet i spansk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

spaanta
engallmenn [?]: anta
norallmenn [?]: anta
sweallmenn [?]: Anta
Synonymer:alce, ante
Resultater funnet i svensk ordbok
sweanta
enghypotes [v]: assume, suppose
sannolikhet [v]: assume, presume, suppose, take for granted, surmise [formal], guess [informal]
metode [v]: adopt, imitate
tanke [v]: reckon, think, suppose, figure
lover [v]: adopt, vote to accept
faktum [v]: presume, suppose [formal], presuppose [formal]
mening [v]: believe, suppose [formal]
färg [v]: take on
matematikk [v]: suppose, let [formal]
politikk [v]: enact, legislate
acceptera [v]: accept, believe
norhypotes [v]: anta
spahypotes [v]: asumir, suponer
sannolikhet [v]: suponer, dar por sentado
metode [v]: adoptar, imitar
tanke [v]: estimar, creer
lover [v]: adoptar, aprobar
faktum [v]: presumir, suponer, presuponer
mening [v]: creer, considerar, estimar, suponer
färg [v]: tomar
matematikk [v]: suponer
politikk [v]: decretar, promulgar
acceptera [v]: aceptar, creer
Synonymer:
 1. förutsätta, tro, tror, ponera, förmoda
 2. antagande, ana, gissa, supponera, antar, presumera, antaga
 3. ta för givet
 4. uppskatta, spekulera
 5. föreställ
 6. förmodan, religion, tillit, övertygelse, förlita, mena
Avledede ord:äggplanta, antag att, antaga, antagande, antagbar, antagen, antaglig, antagligen, antaglighet, antagonism, antagonist, antagonistisk, antal, antal dödsoffer, antal körda miles, antal närvarande, antarktisk, antasta, banta, bantamvikt, bli brantare, bröstimplantat, cantaloupmelon, ett antal, fantasi, fantasi-, fantasibild, fantasier, fantasilös, fantasmagori, fantast, fantastisk, fantastiskt, fantastiskt bra, fortplanta sig, göra undantag för, hudtransplantat, implantat, inplanta, kanta, kantat, lantarbetare, lantarbeterska, med undantag av, medlemsantal, oantagbar, oantastbar, oantastlig, överträffa i antal, planta, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Det ska du inte anta.
 2. Jag har anledning att anta att det inte är sant.
Liknende ord:
enganti
spaana
spaanca
spaanda
spaanea
spaante
sweana
Dine siste søk:
 1. anta


Anta ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) anta
Gerundio: antaende
Partisipp: antatt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  antar
 • du
  antar
 • han
  antar
 • vi
  antar
 • dere
  antar
 • de
  antar
8. Presens perfektum
 • jeg
  har antatt
 • du
  har antatt
 • han
  har antatt
 • vi
  har antatt
 • dere
  har antatt
 • de
  har antatt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  antok
 • du
  antok
 • han
  antok
 • vi
  antok
 • dere
  antok
 • de
  antok
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde antatt
 • du
  hadde antatt
 • han
  hadde antatt
 • vi
  hadde antatt
 • dere
  hadde antatt
 • de
  hadde antatt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal anta
 • du
  vil/skal anta
 • han
  vil/skal anta
 • vi
  vil/skal anta
 • dere
  vil/skal anta
 • de
  vil/skal anta
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha antatt
 • du
  vil/skal ha antatt
 • han
  vil/skal ha antatt
 • vi
  vil/skal ha antatt
 • dere
  vil/skal ha antatt
 • de
  vil/skal ha antatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle anta
 • du
  ville/skulle anta
 • han
  ville/skulle anta
 • vi
  ville/skulle anta
 • dere
  ville/skulle anta
 • de
  ville/skulle anta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha antatt
 • du
  ville/skulle ha antatt
 • han
  ville/skulle ha antatt
 • vi
  ville/skulle ha antatt
 • dere
  ville/skulle ha antatt
 • de
  ville/skulle ha antatt
Imperativ
bekreftende
 • du
  anta!
 • vi
  La oss anta!
 • dere
  anta!
Nektende
 • du
  ikke anta! (anta ikke)!
 • dere
  ikke anta! (anta ikke)!

Anta ble ogs gjenkjent som et svensk verb

Infinitiv: (Att) anta
Gerundio: antande
Partisipp: antagit
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  antar
 • du
  antar
 • han
  antar
 • vi
  antar
 • ni
  antar
 • de
  antar
8. Presens perfektum
 • jeg
  har antagit
 • du
  har antagit
 • han
  har antagit
 • vi
  har antagit
 • ni
  har antagit
 • de
  har antagit
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  antog
 • du
  antog
 • han
  antog
 • vi
  antog
 • ni
  antog
 • de
  antog
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hade antagit
 • du
  hade antagit
 • han
  hade antagit
 • vi
  hade antagit
 • ni
  hade antagit
 • de
  hade antagit
4a. Presens futurum
 • jeg
  skall anta
 • du
  skall anta
 • han
  skall anta
 • vi
  skall anta
 • ni
  skall anta
 • de
  skall anta
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  skall ha antagit
 • du
  skall ha antagit
 • han
  skall ha antagit
 • vi
  skall ha antagit
 • ni
  skall ha antagit
 • de
  skall ha antagit
4b. - Eller - (Mulig bruke begge)
 • jeg
  kommer att anta
 • du
  kommer att anta
 • han
  kommer att anta
 • vi
  kommer att anta
 • ni
  kommer att anta
 • de
  kommer att anta
11b. - Eller - (Mulig bruke begge)
 • jeg
  kommer att ha antagit
 • du
  kommer att ha antagit
 • han
  kommer att ha antagit
 • vi
  kommer att ha antagit
 • ni
  kommer att ha antagit
 • de
  kommer att ha antagit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  skulle anta
 • du
  skulle anta
 • han
  skulle anta
 • vi
  skulle anta
 • ni
  skulle anta
 • de
  skulle anta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  skulle ha antagit
 • du
  skulle ha antagit
 • han
  skulle ha antagit
 • vi
  skulle ha antagit
 • ni
  skulle ha antagit
 • de
  skulle ha antagit
Konjunktiv
6. Presens
 • jeg
  må anta
 • du
  må anta
 • han
  må anta
 • vi
  må anta
 • ni
  må anta
 • de
  må anta
13. Perfektum
 • jeg
  må ha antagit
 • du
  må ha antagit
 • han
  må ha antagit
 • vi
  må ha antagit
 • ni
  må ha antagit
 • de
  må ha antagit
Imperativ
bekreftende
 • du
  anta!
 • vi
  Låt oss anta!
 • ni
  anta!
Nektende
 • du
  anta inte!
 • ni
  anta inte!

Siste søk

# Land Term
1 Flag Judas
2 Flag divergent
3 Flag ser cliente de
4 Flag gjøre rassia
5 Flag te
6 Flag strong
7 Flag akselerator
8 Flag letthåndterlighet
9 Flag lån
10 Flag under ett
11 Flag forvervslysten
12 Flag seco
13 Flag skip through
14 Flag klipper
15 Flag watt
16 Flag rejoice
17 Flag solstice
18 Flag fremragende

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7322 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6702 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1251 - sekunder.

mobiltelefon