logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for part:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engpart
norallmenn [n]: del [u], stykke [n]
mechanical [n]: del [u]
money [n]: andel [u]
component [n]: komponent [u], del [u], element [n], bestanddel [u]
intransitive [v]: skilles, skille lag
spaallmenn [n]: parte [f], porción [f]
mechanical [n]: pieza [f]
money [n]: parte [f]
component [n]: componente [m], pieza [f], parte [f], elemento [m]
intransitive [v]: separarse
sweallmenn [n]: del [u], stycke [n]
mechanical [n]: del [u]
money [n]: andel [u]
component [n]: komponent [u], del [u], element [n], beståndsdel [u]
intransitive [v]: skiljas, skiljas åt
Synonymer:
 1. [n]: portion, component part, component, relation [gt]
 2. [n]: region, location [gt]
 3. [n]: concern [gt]
 4. [n]: portion, object [gt], physical object [gt]
 5. [n]: section, division, concept [gt], conception [gt], construct [gt]
 6. [n]: function, office, role, duty [gt]
 7. [n]: piece, thing [gt]
 8. [n]: character, role, theatrical role, persona, portrayal [gt], characterization [gt], enactment [gt], personation [gt]
 9. [n]: share, portion, percentage, assets [gt]
 10. [n]: contribution, share, attempt [gt], effort [gt], endeavor [gt], endeavour [gt], try [gt]
 11. [n]: voice, tune [gt], melody [gt], air [gt], strain [gt], melodic line [gt], line [gt], melodic phrase [gt]
 12. [n]: parting, line [gt]
 13. [v]: separate, split, move [gt]
 14. [v]: separate, split up, split, break, break up
 15. [v]: depart, start, start out, set forth, set off, set out, take off, leave [gt], go forth [gt], go away [gt], part with [rt]
 16. [v]: separate, divide, change [gt]
 17. [v]: separate, disunite, divide, move [gt], displace [gt]
 18. [adv]: partially, partly
Antonymer:[adv]: wholly
Avledede ord:antiparticle, apart, apart from, apartheid, apartment, apartment building, apartment complex, be part of, bipartisan, bipartite, bit part, body part, business partner, cocktail party, come apart, compartment, copartnership, counterpart, depart, departed, department, department store, departmental, departure, drunken party, duplex apartment, efficiency apartment, fall apart, falling apart, fire department, fortified rampart, forward part, glove compartment, impartial, impartiality, impartially, important part, interdepartmental, keep oneself apart from, Labor Party, one-room apartment, part of speech, partake, parthenogenesis, partial, partiality, partially, participant, participate, participate in, [Vis mindre / mer]
Anagram:rapt, trap, prat, tarp
Eksempel:
 1. Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone.
 2. I am proud to be a part of this project.
 3. You do your part and Ill do the rest.
 4. Are you planning to take part in the meeting?
 5. Your son took part in the student movement, I hear.
 6. It is not my part to meddle in your affairs.
 7. You are in part responsible for it.
 8. Take part in the activity not for money but for learning through experience.
 9. Examinations play a large part in education.
 10. Effectively dealing with competition is an important part of life.
 11. Last summer, I worked part time on the farm.
 12. Its not easy to part with ones favorite possessions.
 13. There was no objection on the part of the students.
 14. The students are for the most part diligent.
 15. I would often take part in an English speech contest in my school days.
 16. More people live in the northern part of the city.
 17. We spent the major part of our holidays in the country.
 18. Our success was due in part to good luck.
 19. Our world is only one small part of the universe.
 20. Scientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norpart
engallmenn [?]: Party
spaallmenn [?]: Parte
sweallmenn [?]: Party
Synonymer:
 1. andel, bit, del, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, mengde, rasjon, stubb, stump, stykke
 2. deltaker, side
Avledede ord:antipartikkel, apartheid, arbeiderparti, cocktailparty, departement, departements-, finansdepartement, hopspart, hos begge parter, samtalepartner, mellom departementene, motpart, upartisk, upartiskhet, partenogens, parti, partiånd, partisipp, partisippiel, partielt, partigruppe, partikkel, partipris, partisan, partisinne, partisk, partiskhet, partitiv, partitoppen, partitur, partner, perfektum partisipp, presens partisipp, spartan, spartansk, stedfortredende departementssjef, steinparti, svakere part, svakere partner, soppartet, ta parti, toparti-, tvistende part, Utenriksdepartementet, partisipere, bakpart, departemental, forretningspartner, gjenpart, halv bakpart, [Vis mindre / mer]
Anagram:prat
Wiki:En part (latin: pars - genitiv: partis, oldnordisk: partr) betyr en del av noe. Ordet blir brukt i flere sammenhenger, også juridisk.
Eksempel:
 1. God presseskikk skulle tilsi at man i en så følsom situasjon i hvert fall ville be om en uttalelse fra den part som blir utsatt for beskyldninger.
 2. Bergen Bank, Den norsk Creditbank og Kredittkassen - er part helst bør unngås.
 3. Besøket ville gått inn under den utvekslingsavtalen idrettsforbundet har med SovjetUnionen, og jeg regner med at vi får en innbydelse fra den kanten en eller annen gang, sier Kaas, som synes det er trivelig med internasjonal utveksling på trenersektoren, men som selvsagt er interessert i at det ikke må bli en slags enveiskjøring der bare den ene part skal dra nytte av andres erfaringer.
 4. De spanske myndigheter beklaget sterkt det som har skjedd, og de er spesielt lei for at en uskyldig part som Norge på denne måten blir bragt opp i denne striden mellom spanske og franske fiskere, sier ambassadør Bjørn Blakstad til Aftenposten.
 5. Det bedrøvelige er at fritidsbåter kan registreres på to personer, slik at man ved å selge en part i båten, nærmest lar bruksretten gli over til en annen, sier havneformann Amvik på Solvik.
 6. Det er enkelt for deg å si ; som organisasjonssjef representerer du den sterke part, den som sitter i dømmende organer.
 7. Det er for sterkt å si at vi føler oss ført bak lyset av industriministeren, men vi er blitt bedt om å forhandle med en part som ikke har hatt mandat til å fullføre forhandlingene.
 8. Det er først og fremst den svake part - pasienten - som vil nyte godt av en pasientforsikring.
 9. Det er vel heller sjelden at lærere føler seg fysisk truet av barn i barneskolen, men at lærere i enhver situasjon representerere den sterkeste part, kan jeg ikke si meg enig i.
 10. Det er ytterst beklagelig at en slik krise skulle oppstå, og særlig at den tredje part blir skadelidende - i dette tilfelle elever og lærere ved skolen, sa kulturministeren.
 11. Det må isåfall være den annen part som kommer på bedre tanker.
 12. Er det videre riktig efter norsk lov å holde barn skjult for en av foreldrene så lenge denne part ikke har brutt norsk lov ? spør barnevernsnevnden.
 13. Fra vi gikk inn som part i avtalen med operatørene, har det vært en fem dagers full stopp i Nordsjøen i oktober 1982 og en 10 dagers konflikt på Valhallfeltet i forbindelse med oppgjøret iår.
 14. Hvis det skulle bli tvangsauksjon, kan det jo også tenkes at Husbanken eller en tredje, utenforstående part ønsker å kjøpe leilighetene.
 15. Hvordan kan det være realistisk og logisk at en part skal sette seg ved bordet og forhandle om styrkereduksjoner når han ikke har styrke selv ?
 16. I tillegg til dette har mange av oss barn, og eftersom vi ikke blir den forsørgende part i familien, får vi hovedansvaret for dem, er jentene enige om.
 17. ILOs uttalelse sier i klartekst at Regjeringens bruk av tvungen voldgift overfor OFS ved tre anledninger ikke er i overensstemmelse med en konvensjon om forhandlingsfrihet der Norge er part, sier Helle.
 18. Jeg mener at det må være innlysende at enhver som er part i saken, må falle inn under ordningen om fri sakførsel.
 19. Jeg tror kong Hussein fortsatt oppfatter seg som en nødvendig og viktig part i bredere fredsforhandlinger, understreket Reagan, uten å gå i detaljer.
 20. Med en slik avtale vil de to lands myndigheter ikke tillate noen form for undergravningsvirksomhet mot den annen part, understreket SydAfrikas utenriksminister Roelof Botha.
 21. Med visse unntak skal en domsavgjørelse til fordel for den fornærmede part, altså den av foreldrene som har fått sitt barn bortført til et annet land, tas til følge av myndighetene i det landet barnet er bortført til.
 22. Når vi er blitt part i disse avtalene, betyr det at vi har avtaler som vi kan tilby medlemmene som kommer.
 23. På dette tidspunkt sto prosessfullmektigen til den ankende part og forklarte om hvordan en trål var innrettet, og jeg trodde faktisk at det ble kastet bort på rettens bord modeller av en trål eller et eller annet som bevismiddel, fortsetter han, ikke helt uten smil i stemmen.
 24. Ser ikke Norsk Lærerlag noe betenkelig i å bruke en slik lov visavis barn som i utgangspunktet er den svake part ?
 25. Slik systemet er idag, er det den lille mann - den vanlige trafikant - som er den svake part, supplerer Engstrøm.
 26. Store deler av husleielovgivningen fungerer som en slags vernelov for å beskytte den svake part.
 27. Så er det vel ingen som kan beskylde meg for å være part i saken ? kommer det tørt.
 28. Vi ser ikke dette som noen endelig seier, men vi er glad det er stadfestet at bensinforhandlerne er en uskyldig part, og at vi er selvstendige næringsdrivende, - ikke oljeselskapenes forlengede arm, sier disponent Henrik Thrana.
 29. Vi skal holde samme linje inntil det punkt kommer da også den annen part er interessert i å få i stand en avtale, mente Stray.
 30. Vårt grunnlag er at vi er uskyldig part i saken.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engpact
engpant
engpar
engpare
engpark
engparty
engpast
Dine siste søk:
 1. part


Part ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) part
Gerundio: parting
Partisipp: parted
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  part
 • you
  part
 • he
  parts
 • we
  part
 • you
  part
 • they
  part
8. Presens perfektum
 • i
  have parted
 • you
  have parted
 • he
  has parted
 • we
  have parted
 • you
  have parted
 • they
  have parted
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  parted
 • you
  parted
 • he
  parted
 • we
  parted
 • you
  parted
 • they
  parted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had parted
 • you
  had parted
 • he
  had parted
 • we
  had parted
 • you
  had parted
 • they
  had parted
4a. Presens futurum
 • i
  will part
 • you
  will part
 • he
  will part
 • we
  will part
 • you
  will part
 • they
  will part
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have parted
 • you
  will have parted
 • he
  will have parted
 • we
  will have parted
 • you
  will have parted
 • they
  will have parted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would part
 • you
  would part
 • he
  would part
 • we
  would part
 • you
  would part
 • they
  would part
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have parted
 • you
  would have parted
 • he
  would have parted
 • we
  would have parted
 • you
  would have parted
 • they
  would have parted
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  part
 • you
  part
 • he
  part
 • we
  part
 • you
  part
 • they
  part
13. Perfektum
 • i
  have parted
 • you
  have parted
 • he
  have parted
 • we
  have parted
 • you
  have parted
 • they
  have parted
past
 • i
  parted
 • you
  parted
 • he
  parted
 • we
  parted
 • you
  parted
 • they
  parted
plu
 • i
  had parted
 • you
  had parted
 • he
  had parted
 • we
  had parted
 • you
  had parted
 • they
  had parted
Imperativ
bekreftende
 • you
  part!
 • we
  Let's part!
 • you
  part!
Nektende
 • you
  don't part! (do not part)!
 • you
  don't part! (do not part)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag sportsmann
2 Flag polder
3 Flag ap-
4 Flag taper
5 Flag pair
6 Flag grindstone
7 Flag mollusker
8 Flag playoff
9 Flag daunt
10 Flag kackel
11 Flag come down
12 Flag ta med trumf
13 Flag ver
14 Flag vekterstav
15 Flag stikkprøve
16 Flag sette spor hos
17 Flag calcular
18 Flag spørrende

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 433 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1583 - sekunder.

mobiltelefon