logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for relevant:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engrelevant
norsubject [a]: relevant, høre til
information [a]: vesentlig, viktig
spasubject [a]: pertinente, relacionado
information [a]: esencial, pertinente
swesubject [a]: relevant, höra till
information [a]: väsentlig, viktig
Synonyms:[adj]: applicable [st], at issue [st], in dispute [st], in hand [st], in question [st], under consideration [st], germane [st], related [st], pertinent [st], to the point [st]
antonyms:[adj]: irrelevant
Derived terms:be relevant, irrelevant, irrelevantly, relevantly
Anagrams:levanter
Example:
 1. Your question is not relevant to the subject.
 2. They found out truth while examining a pile of relevant documents.
 3. I hope this expense report contains all the relevant business expenses because Im not paying a cent more after this.
 4. The content of his speech is not relevant to the subject.
 5. I thought his opinion was relevant.
 6. Moreover, they underscored the need for providing policy relevant ready-to-use scientific results and methodology.
 7. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.
 8. The information is relevant.
 9. Information in conversations could be relevant or irrelevant.
 10. The relevant parties must do it.
 11. The time has come to debate the most relevant matters.
 12. I have gone into all the details of this thing whether they seemed to me relevant or not.
 13. How is your religion relevant on planet Mars?
 14. How is this relevant?
 15. French is no longer as relevant in the modern world as it used to be a few centuries ago.
 16. Is that relevant?
 17. It wasnt relevant.
 18. Thats not relevant.
 19. I dont see how thats relevant.
 20. We all have experienced the serendipity of relevant information arriving just when we were least expecting it.
Results found in Norwegian dictionary
norrelevant
engsubjekt [a]: relevant, germane [formal]
spasubjekt [a]: pertinente, relacionado
swesubjekt [a]: relevant
Synonyms:korrekt, passende, riktig, likeverdig, fullgod, lemplig
Derived terms:irrelevant, urelevant, være relevant
Example:
 1. Den lette tilgangen på relevant energiteknologi og rikelig tilfang av statsstøttede og private eksportkreditter fra Europa og Japan, henviser USA til hovedsakelig en observatørstatus, skriver han.
 2. Det var vanskelig å få en relevant jobb hjemme på Nesna i Helgeland, dessuten hadde jeg lyst til å reise hit.
 3. Nei, dette er ikke relevant ; det er snakk om et annet bibelsyn.
 4. Nei til atomvåpens daglige leder, Ole Kopreitan, mener spørsmålet om vestlig underlegenhet ikke er relevant.
 5. Arbeidsmiljøloven er nemlig ikke relevant i forhold til de problemstillinger han reiser.
 6. Begge land mottar sikkert relevant efterretningsmateriale fra USA, men det er sikkert behov for raskere formidling av slik informasjon, samtidig som det alltid er nyttigst med direkte kontakter, og to kilder er alltid bedre enn bare en.
 7. Begrunnelsen er blant annet at et slikt påbud vil ha stor trafikksikkerhetseffekt og at antall biler med belter montert originalt eller eftermontert nå er blitt så stort at et påbud er relevant.
 8. Budsjettet for Handelshøyskolen er på vel 60 millioner kroner, så en milliard kroner ekstra blir ikke helt relevant å tenke seg.
 9. Bygdeutvalget har levert et interessant og relevant bidrag til debatten om hvordan vi skal bruke våre støtteressurser i fremtiden for å nå størst mulig effekt.
 10. De spørsmål man naturlig kan stille er om en slik sammensetning av dagligvarekurven er like relevant for alle land.
 11. Definisjon av hva som er relevant skolegang / undervisning for ulike elevgrupper.
 12. Den kalkulasjonsrenten på 7 pst., som ifølge Skånland bør være relevant for Grunnlinjen, vil alle uten videre kunne se er fullstendig urealistisk.
 13. Den er for dårlig, for lite relevant, og instruktører og censorer er ikke godt nok kvalifisert for oppgaven, er det blitt hevdet.
 14. Den perfekte mor, den lykkelige familie, det glade par - ikke noe av dette er relevant for hennes situasjon lenger.
 15. Dernest mener vi at akupunktur er et relevant alternativ til eksisterende behandlingsformer.
 16. Dersom man imidlertid skulle fjerne bruken av karakterer og eksamen i grunnskolen, blir man kun stående igjen med et system basert på loddtrekning eller alder, eventuelt kombinert med relevant yrkeserfaring.
 17. Det er ikke et relevant argument at saken vil få konsekvenser for de statsansatte og Statens Pensjonskasse.
 18. Det er trist å måtte konstatere at en relevant problemstilling avfeies på en så lettvint måte.
 19. Det er vanskelig å se annet en at dette er et relevant spørsmål.
 20. Det hendte imidlertid at vi gjorde unntak, men det var kun når de angjeldende personer hadde tidligere praksis fra Nordsjøen eller annen relevant erfaring, f.eks. fartstid i handelsflåten, sa Lund.
 21. Det må være forskning som ikke først og fremst styres av kortsiktige gruppeinteresser i samfunnet ellers, men av forskersamfunnets egen oppfatning av hva som er mest relevant.
 22. Det siste er kanskje et mer relevant regnestykke, eftersom uhjelp betales av skattepenger, mens Norges Bank vel selv klarer utgiftene til sitt nybygg.
 23. Dette er et relevant spørsmål kanskje av interesse nå foran den forestående valgkamp, hvor hovedtemaene vil bli skatter og arbeidsledighet.
 24. Dette er selvfølgelig en relevant problemstilling, men la oss se nærmere på disse to energiressursene og spesielt på noe lengre sikt.
 25. Dette er usedvanlig unyansert, og lite relevant i forhold til det flertallet i Bygdeutvalget har foreslått.
 26. Dette sikrer at det teoretiske stoffet både er tidsmessig og at det har bakkekontakt og er relevant for yrkets mer praktiske sider.
 27. Efterhvert som året har gått og årsrapporter og tertialmeldinger og andre former for økonomisk og ellers relevant informasjon er blitt fremlagt, har oppfatningen om 1984 som et godt år festnet seg.
 28. En annen og mer relevant betraktningsmåte er å sammenlikne med jordbruket som har matforsyningsberedskap og distriktsbosetting som sine to hovedargumenter i et land hvor matproduksjonskostnadene er 23 ganger verdensmarkedets priser på viktige matvarer.
 29. Et historisk perspektiv er derfor lite fruktbart og lite relevant.
 30. For alle disse har et kort møte med engelsk kulturliv i ung og mottagelig alder uten tvil vært relevant og sannsynligvis til nytte.
Results found in Swedish dictionary
swerelevant
engsubjekt [a]: relevant, germane [formal]
norsubjekt [a]: relevant
spasubjekt [a]: pertinente, relacionado
Synonyms:korrekt, passande, riktig, likvärdig, fullgod, lämplig
Derived terms:irrelevant, vara relevant
Similar words:
norrelevans
swerelevans
engrecant
engrecent
engrecusant
norreferat
norreferent
Your last searches:
 1. relevantLast searches

# NAL Term
1 Flag sprouting
2 Flag lockelse
3 Flag applesauce
4 Flag ses
5 Flag tune
6 Flag twist
7 Flag primtall
8 Flag opak
9 Flag devalvera
10 Flag missing
11 Flag säga
12 Flag it's true
13 Flag polskdans
14 Flag kossa
15 Flag live with
16 Flag lava
17 Flag minne om
18 Flag proe

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 433 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1486 - seconds.

mobiltelefon