Franske verb


Fransk verb med Norsk oversettelse.

abaisser

forydmyke, fornærme

abandonner

gi opp, avstå fra

avsverge seg, gi opp

avbryte

gi avkall på, fratre

la være

spyle, overgi

gi opp, slutte

gi opp

kjøre bort

falle fra, hoppe av

gi opp, avstå fra

la være igjen, overgi

svike, være utro mot, være lojal mot

abasourdir

forbløffe, overveldige, forstumme, gjøre målløs

forundre, forbløffe, gjøre forbauset

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

abâtardir

forvanske

abattre

blåse ned, blåse overende

felle

tynge ned, trykke ned

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

slakte, døde

skyte ned

gå løs på, banke løs på, demolere

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

hugge ned, felle, ta ned noe

abdiquer

abdisere

avsverge seg

abhorrer

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

abîmer

forminske, sette ned

skade

såre, mishandle

abjurer

avsverge

avsverge, fornekte, avkall, avsverge seg

abolir

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse

abominer

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

abonder

finnes i overflod, vrimle av

aborder

antaste

ta opp, bringe på bane, anføre, berøre, komme inn på

takle, angripe

støte sammen, renne på, fortøye

aboutir

lykkes, slå vel ut

lykkes

aboyer

skjelle, bjeffe

abraser

skave av, slite ned, nytte ut, skrape av

abréger

forkorte

forkorte, trekke sammen, korte ned, kondensere, sammendra

abreuver

vanne

abriter

beskytte

skjerme seg, ta beskyttelse, søke tilflukt

abroger

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse, gjenkalle

abrutir

gjøre omtåket

forarget, fordumme

absorber

oppsluke, fengsle, helt oppta

suge opp, absorbere

absorbere

sysselsette, oppta

absoudre

mislike

unskylde, tilgi, gi absolusjon

abuser

misbruke

lure, narre, bedra, dupere, villede, forlede

voldta, skjende, misbruke

spille dobbeltspill, lure, bedra

accabler

hjemsøke, plage, ramme

trykke, ligge tungt på skuldrene

overveldige

accélérer

påskynde, aksellerere

påskynde, drive på

aksellerere, øke farten, øke hastigheten, øke farten, sette full fres

påskynde

accentuer

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

betone

accepter

istemme, være overens, holde med om

godta, godkjenne

akseptere, motta, ta imot

godta, akseptere

akseptere, anta, tro

acclamer

tiljuble, juble

klappe, applaudere

accompagner

følge med, eskortere, følge, følge, gå med

accomplir

utføre, verkstelle, fullføre, oppfylle

infri, oppfylle

fullføre, utføre

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

accorder

forlene

stemme

tildele, tildømme

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

få i samklang, anpasse, harmonisere

skjenke, gi, tildele, donere

medgi, gå med på

accoster

antaste

forsøke å verve kunder

accoucher

føde, nedkomme med, gi liv til

forløse

accoupler

pare

accoutumer

herde

accréditer

akkreditere, befullmektige, autorisere

accrocher

henge opp

bli sittende fast

ringe av, legge på røret

henge opp, opphenge

accroître

øke, stige opp

tilta, vokse

øke, forstørre

høye, øke, forhøye, forsterke

accueillir

velkommen

motta

innhuse, losji, innkvartere, gi husrom

accumuler

samle i høyder, hamstre, legge opp lager av

samles, skokke seg sammen, komme sammen

samle, samle sammen

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

accuser

klandre

anklage, beskylde, påtale, påtaler

acheminer

sende

acheter

kjøpe, kjøpe inn

achever

fullbyrde, sluttføre, avslutte

slutte, avslutte, sluttføre, konkludere

fullbyrde, sluttføre

avlive

fullbyrde, sluttføre

acidifier

forvandle til syre

aciduler

gjøre syrlig

aciérer

forståle, hard ytre

acquérir

, forverve

oppnå, oppnå, forverve, skaffe seg,

acquiescer

samtykke, gå med på

acquitter

frita, renvaske

betale av, sluttbetale, betale, kvitte seg med

kvittere

frikjenne, fri, la slippe unna

actionner

aktivere

sette i gang, manøvrere

activer

aktivere

påskynde, drive på

røre i, røre om i

påskynde

aktivere

stimulere, aktivere

adapter

anpasse etter, tilrettelegge etter

anpasse, avpasse

anpasse, lempe, avpasse

additionner

regne sammen, addere, summere

adhérer

holde fast ved, stå fast ved

klebe fast, henge fast, hefte ved

koble, forene

adjoindre

vedlegge, tillegge

adjuger

tildømme, tilerkjenne, tildele

admettre

anta, forutsette

erkjenne, medgi, bekjenne

oppta

slippe inn, la komme inn

innta, ta inn

godta, godkjenne

godta, akseptere

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

åpent tilstå, erkjenne

medgi, gå med på

administrer

gi

administrere, forvalte, skjøtte

admirer

beundre

admonester

formane

adopter

adoptere, anta, ta etter, oppta

anta, godkjenne, vedta

adoptere

adorer

tenke fint om, like, være forelsket i

tenke fint om, like

like, tenke fint om, være forelsket i

tilbede

dyrke, tilbede, avgude, tenke fint om, like

adoucir

bli roligere

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

gjøre myk

mykne

adresser

adressere

advenir

hende, ramme

affaiblir

bli usikker, vakle

forminske, forvikle

forringe, skade

mildne, gjøre utvannet

forminske, utmatte, få slappere helse, gjøre kraftløs, gjøre matt

forminske, gjøre svakere

affaler

hale ned, stryke

affecter

røre, gjøre inntrykk på

påvirke

berøre, påvirke

late som, affektere

angå, røre, berøre

bestemme, avgjøre

tildele, anvise, fordele, anslå

affermer

arrendere, leie ut

afficher

sette opp, henge opp

briljere med, stoltsere med, vise opp

sette opp

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

affirmer

late som, foregi

forsikre, bedyre, affirmere

insistere, vedholde

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

affliger

hjemsøke, plage, ramme

plage, hjemsøke

plage, hjemsøke

bedrøve

affranchir

frigi

frankere

affréter

charter

affronter

møte, trosse, se i hvitøyet

affûter

bryne, slipe, kvesse

agacer

gnage på

irritere, forarge

agencer

stille på geledd, ordne

agglomérer

hope sammen, hope

aggraver

forverre, forverre

agir

handle, gjøre

agiter

forvirre, gjøre nervøs

vifte

skjelve, skake om

skjelve, ruske

opprøre, uroe, oppskake, egge, stimulere, opphetse

egge, som ildner opp, drive, opphetse

agrafer

hefte

få fanget, sette fast, hafte [informal]

agrandir

forstørre

forstørre

forstørre

utøke, øke ut, øke på

øke, forstørre

høye, øke, forhøye, forsterke

agréer

infri

korrespondere, være i overensstemmelse

agréger

forene

agrémenter

berike

agresser

angripe, angripe, overfalle, attakere, overfalle og rane

aguerrir

herde

ahurir

forstumme, gjøre målløs

forundre, forbløffe, gjøre forbauset

aider

hjelpe

hjelpe, gjøre en tjeneste

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

aigrir

forbitre, gjøre sur, gjøre bitter

aiguillonner

som ildner opp til, egge til

drive på

aiguiser

bryne, slipe, kvesse

aimer

ville, ha lyst å

tenke fint om, like, være forelsket i

nyte av

tenke fint om, like

elske

tenke fint om, like

like, tenke fint om, være forelsket i

tenke fint om, like

ville ha, ønske

ajourner

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge, legge på hyllen, skyte opp, vente med, gi anstand

ajournere, utsette

skyte opp, holde fram

ajouter

tillegge, legge til, supplere, komplettere

la følge med på kjøpet

tillegge

tillegge, tilføre

fylle opp

vedlegge, tillegge

ajuster

justere, regulere, ordne, stille inn

anpasse, lempe, avpasse

alarmer

skremme, avskrekke, forskrekke

alerter

alarmere, varsle

varsle mot, forvarsle

aliéner

overlate, overføre

aligner

gjøre rett, rette

anordne, stille opp

stille på geledd, ordne

allaiter

amme

die, gi bryst

alléger

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere

befri

alléguer

unnskylde seg med, skylde på

påstå, gjøre gjeldende

aller

passer, sitte bra

kjøre, reise, fare

høre hjemme

fortsette, gå videre

passe

passe

passe, anstå, være lempelig

allonger

forlenges, bli lenger

dra ut på, forlenge, forhale

forlenge, dra ut, utstrekke

allouer

tildele, tildømme

tildele, anvise, fordele, anslå

allumer

sette på, vri på

tenne

antenne, tenne på

sette på

tenne, sette på

altérer

fikle med, gjøre endringer i

forvanske

alterner

alternere, omveksle

amadouer

myke opp

lokke med, lokke, true

amaigrir

få til å gå ned i vekt, gjøre smalere

amalgamer

amalgamere

amarrer

belegge, gjøre fast, sikre

amasser

samle i høyder, hamstre, legge opp lager av

lagre

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

legge opp, lagre

ambitionner

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

améliorer

forbedre

amender

endre, revidere

amener

hale inn, dra inn

ta med

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

lede til, fremme, bidra til

américaniser

amerikanisere

amidonner

stive

amnistier

benåde

amocher

såre, mishandle

amoindrir

underskatte, bagatellisere

forminske, redusere

amollir

myke opp

amorcer

begynne, innlede, initiere

amortir

amortere

avskrive

amplifier

forsterke, utvide, øke, forstørre

forsterke

overdrive, forstørre, dramatisere

amputer

amputere

amuser

roe, underholde

roe

underholde, roe, fornøye

analyser

analysere

analysere, undersøke

undersøke

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

anéantir

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

tilintetgjøre, utslette

anesthésier

bedøve, bedøve

angliciser

anglisere, gjøre engelsk

animer

gi liv til, besjele

live opp, pigge opp

animere, live opp

animere, live opp, gi liv til

annexer

tillegge, vedlegge

annektere

annihiler

utrydde, utrote

annoncer

anmelde

forutse, varsle mot

tilkjennegi, meddele

publisere, offentliggjøre

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

annoter

kommentere, forsørge med forklarende notater

annuler

annullere

oppheve, annullere

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse

rive opp

innstille, avlyse

innstille, avlyse

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

annullere, oppheve, ugyldigerklære

anticiper

være foran, komme foran

antisipere, foregripe

oppheve, gjøre uvirksom

antisipere, vente seg

foregripe, forekomme

antidater

antedatere, forutdatere

apaiser

stille, mette

roe ned noen

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere

berolige, dempe, bli roligere, tystne

trøste, oppmuntre, berolige

apercevoir

få syn på

utskille, skille, oppdage, merke noe, var for

aplanir

slette over

planere ut, hamre ut, valse

slette til

utarbeide

aplatir

planere ut, hamre ut, valse

apostasier

falle fra

apparaître

opptre, forekomme

komme til syne, bli synlig

slå ut

begynne, begynne, starte

bli synlig, vise seg, opptre, dykke opp, framtre

dykke opp, framtre

apparier

pare

appartenir

tilhøre

appauvrir

utarme, gjøre lutfattig

appeler

kalle

alarmere, kommandere ut, tilkalle

innkalle, sammenkalle

istemme, kalle

kalle

kalle, tilkalle

appliquer

passe, gjelde, være relevant

applikere, stryke på, legge på, anbringe

anvende, tillempe, bruke

apporter

bringe, gi

la være, gi

anføre, sitere

ha med seg, komme med

hente, skaffe, gå etter

apposer

vedhenge, feste, føye

apprécier

oppskatte, bedømme, vurdere

oppskatte, vurdere, like, sette pris på

appréhender

ta inn, knipe [informal], hafte [informal]

apprendre

lære seg, innse, forstå

lære

lære

få vite, oppdage, lære seg, snoke opp

lære

apprêter

forberede, tilberede, krydre

approcher

nærme seg, nærme seg

stille i nærheten, stille nært

approfondir

fordype

undersøke, ransake, granske

approuver

samtykke til

samtykke, bifalle, godkjenne

godkjenne, uttale seg fint om

like, samtykke til

forsikre, bekrefte, godkjenne, bifalle

approvisionner

levere, furnere

forsørge med det nødvendige, utruste

appuyer

trykke

støtte en person

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

støtte, bekrefte, styrke

støtte, bakke opp

arbitrer

dømme, avdømme gjennom skilledom, avgjøre

argenter

forsølve

argumenter

resonnere, argumentere

argumentere, diskutere, debattere

armer

armere

bevæpne

arnaquer

sniffe [informal], svindle [informal]

sno [informal], knøvle [informal]

arpenter

gå omkring

arracher

tvinge fram

rive ut, slite bort

rykke, slite

få frem

dra ut

slite

arranger

ordne, fikse [informal]

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system

ordne, arrangere, stille på geledd, sette ut

arrangere, organisere

klare opp, greie ut, ordne

skjønne opp

legge

ordne

arrêter

stappe

stenge av

avtale, komme overens om

arrestere, gripe, anholde, ta inn, knipe [informal], hafte [informal]

opphøre, slutte med noe, slutte, stappe, avslutte, avbryte

hafte, ta

stappe, bli, holde opp, fange opp

arriérer

skyte opp, holde fram

arrimer

stue inn

arriver

ankomme, komme fram, ankomme

slutte, komme i mål

hende, skje, inntreffe, forekomme

dykke opp, komma

inntreffe, skje, hende

arrondir

avrunde

arroser

vanne

sprøyte

stenke på, sprøyte på

sprøyte

øse sjy over steken

stenke ned, skitne ned, flekke ned

articuler

artikulere, uttale, tale tydelig

asperger

sprøyte

bestenke

stenke på, sprøyte på

stenke ned, skitne ned, flekke ned

asphyxier

kvele, fremkalle asfyksi hos

aspirer

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

aspirere

assaillir

rase på, gå løs på, angripe, angripe

angripe, angripe, overfalle, attakere

assaisonner

krydre

assassiner

drepe, slå i hjel, slakte, massakrere, døde, myrde, snikmyrde

assécher

gjenvinne, vinne for dyrking

assembler

utarbeide, sammenstille

assemblere

sette sammen, montere

samles, skokke seg sammen, komme sammen

sette sammen, montere

samle, samle sammen

asseoir

sitte

asservir

forslave

holde nede, fortrykke

assiéger

beleire

assigner

tildele, istemme, kalle

tildele, anvise, fordele, anslå

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

assimiler

assimilere

assimilere, oppta

assister

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

associer

koble sammen, lenke sammen

assosiere, forbinde i tanken

assommer

bedøve

bedøve

assourdir

bedøve, dempe

assouvir

mette, tilfredsstille

assujettir

underkue, betvinge

assumer

påta seg, ta på seg

assurer

forsikre, forvisse, garantere

belegge, gjøre fast, sikre

forsikre, dekke

forsikre, garantere

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

asticoter

gnage på

astiquer

gjøre fin, fiffe opp

gjøre fin, skjønne opp, piffe opp

atermoyer

drøye, tvile, slynge seg, veie for og imot, vakle

dra ut på tiden, forhale, skyte opp

atomiser

atomisere, vaporisere, spraye

attacher

klemme sammen

sette på seg, spenne på seg

feste med reim

binde, knytte

binde fast

vedhenge, feste, føye

feste, sette fast, binde, knytte sammen

knytte til, binde sammen

attaquer

rase på, gå løs på, angripe, angripe

angripe voldsomt, gå til angrep mot

angripe, angripe, overfalle, attakere

gå løs på, angripe

atteindre

, komme fram til

rekke

komme til,

attendre

vente

være der ved ankomsten av

speide etter, passe på

vente

vente på

avvente

vente, drøye

vente på

vente på

antisipere, vente seg

attendrir

myke opp

mørne

atténuer

forringe, minske

mildne, minske

mildne, gjøre utvannet

forminske, gjøre svakere

atterrir

lande

attester

bekrefte, bestyrke

bevitne

attirer

tiltale, falle i smak

lokke, lure, forlede, narre

attrahere

dra, lokke

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

attiser

røre i, røre om i

tenne, opptenne

attraper

lure, narre

innfange, gripe, ta til fange

pådra seg,

snappe opp

rekke, gi, rekke seg mot

fange

gripe, fange

attribuer

tildele, belønne med

tildele, anvise, fordele, anslå

tilskrive, tilrekne, tilerkjenne

attrouper

samles, skokke seg sammen, komme sammen

augmenter

øke

øke, stige opp

stige opp, vokse, rase oppover

øke

høye, forhøye

høye, drive opp, sette opp

slakke oppover, stige opp

utøke, øke ut, øke på

høye, øke, forhøye, forsterke

augurer

tyde på, både, varsle mot

både [literature], varsle om, forutse

authentifier

gjøre rettsgyldig, legalisere

automatiser

automatisere

autoriser

akkreditere, befullmektige, autorisere, tillate, låte, gi tillatelse til, bemyndige

tillate, medgi

avaler

drikke opp, slenge i seg drikke

oppsuge, inndrikke

svelge

svelge

komme over det, smelte, svelge

avancer

stille fram, vri fram

arte seg

avansere, gå framover, gå videre, gå på

forskudd, forskuttere, betale på forskudd

framskride

avansere, gå framover, gjøre framsteg

avantager

favorisere, gjøre en tjeneste

fremme, gjøre en tjeneste

avertir

varsle

underrette, informere

aveugler

blende

avilir

forderve, fornærme

vulgarisere, forgrove, forringe

aviser

underrette, informere

aviver

forsterke, stige i intensitet

tenne, opptenne

animere, live opp, gi liv til

avoir

ha

lure, narre

avorter

få til å miste fosteret

avouer

erkjenne, medgi, bekjenne

bekjenne, erkjenne

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

åpent tilstå, erkjenne


Fransk verb med Svensk oversettelse.

abaisser

förödmjuka, förnedra

abandonner

ge upp, avstå från

avsäga sig, ge upp

avbryta

ge avkall på, frånträda

lämna

spola, överge

ge upp, sluta

ge upp

köra bort

avfalla, hoppa av

ge upp, avstå från

lämna kvar, överge

svika, vara otrogen mot, vara illojal mot

abasourdir

förbluffa, överväldiga, förstumma, göra mållös

förvåna, förbluffa, göra häpen

förvirra, förvilla, förbrylla, göra rådlös

abâtardir

förvanska

abattre

blåsa ned, blåsa omkull

fälla

tynga ned, trycka ned

demolera, rasera, riva ned, förstöra

slakta, döda

skjuta ned

gå lös på, bulta på, demolera

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

hugga ned, fälla, ta ner

abdiquer

abdikera

avsäga sig

abhorrer

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

abîmer

försvaga, sätta ned

skada

såra, misshandla

abjurer

avsvärja

avsvärja, förneka, avsvära, avsäga sig

abolir

avskaffa, annullera, upphäva, upplösa

abominer

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

abonder

finnas i överflöd, vimla av

aborder

antasta

ta upp, föra på tal, anföra, beröra, komma in på

tackla, angripa

stöta ihop, ränna på, förtöja

aboutir

lyckas, slå väl ut

lyckas

aboyer

skälla, ge skall

abraser

skava av, slita ned, nöta ut, skrapa av

abréger

förkorta

förkorta, dra ihop, korta av, kondensera, sammandra

abreuver

vattna

abriter

skydda

skärma av, ta skydd, söka skydd

abroger

avskaffa, annullera, upphäva, upplösa, återkalla

abrutir

göra omtöcknad

förslöa, fördumma

absorber

uppsluka, fängsla, helt uppta

suga upp, absorbera

absorbera

sysselsätta, uppta

absoudre

ogilla

förlåta, tillgiva, giva absolution

abuser

missbruka

lura, narra, bedra, dupera, vilseleda, förleda

våldta, skända, missbruka

spela dubbelspel, lura, bedra

accabler

hemsöka, plåga, drabba

trycka, ligga som en tyngd över

överväldiga

accélérer

påskynda, accelerera

påskynda, driva på

accelerera, höja farten, öka hastigheten, öka farten, sätta full fräs

påskynda

accentuer

accentuera, betona, framhäva, framhålla, starkt betona, trycka på, understryka

betona

accepter

instämma, vara överens, hålla med om

godta, godkänna

acceptera, motta, ta emot

godta, acceptera

acceptera, anta, tro

acclamer

tilljubla, jubla bifall åt

klappa, applådera

accompagner

följa med, eskortera, åtfölja, följa, gå med

accomplir

utföra, verkställa, fullgöra, uppfylla

infria, uppfylla

fullgöra, utföra

utföra, uträtta, åstadkomma, genomföra, förverkliga

accorder

förläna

stämma

tilldela, tilldöma

tillskriva, tillräkna, tillerkänna

bringa i samklang, anpassa, harmonisera

skänka, ge, tilldela, donera

medge, gå med på

accoster

antasta

försöka värva kunder

accoucher

föda, nedkomma med, ge liv åt

förlösa

accoupler

para

accoutumer

härda

accréditer

ackreditera, befullmäktiga, auktorisera

accrocher

hänga upp

bli fasthakad

ringa av, lägga på luren

hänga upp, upphänga

accroître

öka, stiga

tillta, växa

öka, förstora

höja, öka, förhöja, förstärka

accueillir

välkomna

mottaga

inhysa, logera, inkvartera, ge husrum

accumuler

samla på hög, hamstra, lägga upp lager av

samlas, skockas, komma tillsammans

samla, samla ihop

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

accuser

klandra

anklaga, beskylla, påbörda, åtala

acheminer

sända

acheter

köpa, inköpa

achever

fullborda, slutföra, avsluta

sluta, avsluta, slutföra, konkludera

fullborda, slutföra

avliva

fullborda, slutföra

acidifier

förvandla till syra

aciduler

göra syrlig

aciérer

förståla, härda ytan

acquérir

, förvärva

ernå, uppnå, förvärva, skaffa sig,

acquiescer

samtycka, gå med på

acquitter

frita, rentvå

betala av, slutbetala, betala, göra sig kvitt

kvittera

frikänna, fria, låta slippa undan

actionner

aktivera

sätta i gång, manövrera

activer

aktivera

påskynda, driva på

röra i, röra om i

påskynda

aktivera

stimulera, aktivera

adapter

anpassa efter, tillrättalägga efter

anpassa, avpassa

anpassa, lämpa, avpassa

additionner

räkna ihop, addera, summera

adhérer

hålla fast vid, stå fast vid

klibba fast, hänga fast, häfta vid

ansluta, förena

adjoindre

bifoga, tillägga

adjuger

tilldöma, tillerkänna, tilldela

admettre

anta, förutsätta

erkänna, medge, bekänna

uppta

släppa in, låta komma in

inta, ta in

godta, godkänna

godta, acceptera

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna

öppet tillstå, erkänna

medge, gå med på

administrer

ge

administrera, förvalta, sköta

admirer

beundra

admonester

förmana

adopter

adoptera, anta, ta efter, uppta

anta, godkänna, antaga

adoptera

adorer

tycka om, gilla, vara förtjust i

tycka om, gilla

gilla, tycka om, vara förtjust i

tillbedja

dyrka, tillbedja, avguda, tycka om, gilla

adoucir

blidka

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

göra mjuk

mjukna

adresser

adressera

advenir

hända, drabba

affaiblir

bli osäker, vackla

försvaga, förvekliga

försämra, skada

mildra, göra urvattnad

försvaga, utmatta, förslappa, göra kraftlös, göra matt

försvaga, göra svagare

affaler

hala ned, stryka

affecter

röra, göra intryck på

påverka

beröra, påverka

låtsas, affektera

angå, röra, beröra

bestämma, avgöra

tilldela, anvisa, fördela, anslå

affermer

arrendera, arrendera ut

afficher

sätta upp, hänga upp

briljera med, stoltsera med, visa upp

sätta upp

annonsera, tillkännage, offentliggöra, kungöra, publicera

affirmer

låtsas, förege

försäkra, bedyra, affirmera

insistera, vidhålla

försäkra, bestämt påstå, bedyra, hävda

affliger

hemsöka, plåga, drabba

plåga, hemsöka

plåga, hemsöka

bedröva

affranchir

frige

frankera

affréter

chartra

affronter

möta, trotsa, se i vitögat

affûter

bryna, slipa, vässa

agacer

gnata på

reta, förarga

agencer

ställa upp på led, ordna

agglomérer

gyttra ihop, hopa

aggraver

försvåra, förvärra

agir

handla, göra

agiter

förvirra, göra nervös

vifta

skaka, skaka om

skaka, ruska

uppröra, oroa, uppskaka, egga, stimulera, upphetsa

egga, sporra, driva, upphetsa

agrafer

häfta

få fast, sätta fast, haffa [informal]

agrandir

förstora

förstora

förstora

utöka, öka ut, öka på

öka, förstora

höja, öka, förhöja, förstärka

agréer

infria

korrespondera, vara i överensstämmelse

agréger

förena

agrémenter

berika

agresser

angripa, anfalla, överfalla, attackera, överfalla och råna

aguerrir

härda

ahurir

förstumma, göra mållös

förvåna, förbluffa, göra häpen

aider

hjälpa

hjälpa, gynna

hjälpa, assistera, bistå, undsätta

aigrir

förbittra, göra sur, göra bitter

aiguillonner

sporra till, egga till

driva på

aiguiser

bryna, slipa, vässa

aimer

vilja, ha lust att

tycka om, gilla, vara förtjust i

njuta av

tycka om, gilla

älska

tycka om, gilla

gilla, tycka om, vara förtjust i

tycka om, gilla

vilja ha, önska

ajourner

uppskjuta, dröja med, fördröja, senarelägga, lägga på hyllan, skjuta upp, vänta med, ge anstånd

ajournera, uppskjuta

skjuta upp, hålla kvar

ajouter

tillägga, lägga till, supplera, komplettera

låta följa med på köpet

tillägga

tillägga, tillfoga

fylla upp

bifoga, tillägga

ajuster

justera, reglera, ordna, ställa in

anpassa, lämpa, avpassa

alarmer

skrämma, avskräcka, förskräcka

alerter

larma, varna

varsla, förvarna

aliéner

överlåta, överföra

aligner

göra rak, rikta

anordna, ställa upp

ställa upp på led, ordna

allaiter

amma

dia, ge di

alléger

mildra, dämpa, lindra, lugna, stilla, lätta, minska, döva, blidka

befria

alléguer

ursäkta sig med, skylla på

påstå, göra gällande

aller

passar, sitta bra

åka, resa, fara

höra hemma

fortsätta, gå vidare

passa

passa

passa, anstå, vara lämplig

allonger

förlängas, bli längre

dra ut på, förlänga, förhala

förlänga, dra ut, utsträcka

allouer

tilldela, tilldöma

tilldela, anvisa, fördela, anslå

allumer

sätta på, vrida på

tända

antända, tända på

sätta på

tända, sätta på

altérer

fiffla med, göra ändringar i

förvanska

alterner

alternera, omväxla

amadouer

mjuka upp

lirka med, locka, truga

amaigrir

få att gå ner i vikt, göra smalare

amalgamer

amalgamera

amarrer

belägga, göra fast, säkra

amasser

samla på hög, hamstra, lägga upp lager av

lagra

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

lägga upp, lagra

ambitionner

aspirera, sträva, sikta, sträva efter

améliorer

förbättra

amender

ändra, revidera

amener

hala in, dra in

ta med

förorsaka, orsaka, vålla, framkalla, frambringa

leda till, främja, bidra till

américaniser

amerikanisera

amidonner

stärka

amnistier

benåda

amocher

såra, misshandla

amoindrir

underskatta, bagatellisera

förminska, reducera

amollir

mjuka upp

amorcer

börja, inleda, initiera

amortir

amortera

avskriva

amplifier

förstärka, utvidga, öka, förstora

förstärka

överdriva, förstora, dramatisera

amputer

amputera

amuser

roa, underhålla

roa

underhålla, roa, förnöja

analyser

analysera

analysera, undersöka

undersöka

analysera, undersöka, utreda, examinera

anéantir

tillintetgöra, förstöra, förinta, demolera

tillintetgöra, förgöra

anesthésier

bedöva, söva

angliciser

anglisera, göra engelsk

animer

ge liv åt, besjäla

liva upp, pigga upp

animera, liva upp

animera, liva upp, ge liv åt

annexer

tillägga, bifoga

annektera

annihiler

utrota, utplåna

annoncer

anmäla

förebåda, varsla

tillkännage, meddela

publicera, offentliggöra

annonsera, tillkännage, offentliggöra, kungöra, publicera

annoter

kommentera, förse med förklarande noter

annuler

annullera

upphäva, annullera

avskaffa, annullera, upphäva, upplösa

riva upp

inställa, avlysa

inställa, avlysa

annullera, upphäva, upplösa, avskaffa

annullera, upphäva, ogiltigförklara

anticiper

vara före, komma före

antecipera, föregripa

upphäva, göra overksam

antecipera, vänta sig

föregripa, förekomma

antidater

antedatera, fördatera

apaiser

stilla, mätta

lugna ned

mildra, dämpa, lindra, lugna, stilla, lätta, minska, döva, blidka

lugna, dämpa, blidka, tysta

trösta, uppmuntra, lugna

apercevoir

få syn på

urskilja, skönja, upptäcka, märka, varsebli

aplanir

släta över

platta ut, hamra ut, valsa

släta till

utarbeta

aplatir

platta ut, hamra ut, valsa

apostasier

avfalla, bli avfälling

apparaître

uppträda, förekomma

komma inom synhåll, bli synlig

slå ut

börja, begynna, starta

bli synlig, visa sig, uppträda, dyka upp, framträda

dyka upp, framträda

apparier

para

appartenir

tillhöra

appauvrir

utarma, göra utfattig

appeler

kalla

larma, kommendera ut, tillkalla

inkalla, sammankalla

instämma, kalla

kalla

kalla, tillkalla

appliquer

passa, gälla, vara tillämplig

applicera, stryka på, lägga på, anbringa

använda, tillämpa, bruka

apporter

bringa, ge

lämna, ge

anföra, citera, åberopa

ha med sig, komma med

hämta, skaffa, gå efter

apposer

vidhänga, fästa, foga

apprécier

uppskatta, bedöma, värdera

uppskatta, värdera, gilla, sätta värde på

appréhender

ta in, knipa [informal], haffa [informal]

apprendre

lära sig, inse, förstå

lära

lära

få reda på, upptäcka, lära sig, snoka upp

lära

apprêter

bereda, tillaga, krydda

approcher

närma sig, nalkas

ställa i närheten, ställa nära

approfondir

fördjupa

undersöka, rannsaka, granska

approuver

samtycka till

samtycka, bifalla, godkänna

godkänna, uttala sig gillande om

gilla, samtycka till

försäkra, bekräfta, godkänna, bifalla

approvisionner

leverera, furnera

förse med förnödenheter, utrusta

appuyer

trycka

stöda

gynna, främja, stödja

stödja, bekräfta, styrka

stödja, backa upp

arbitrer

döma, avdöma genom skiljedom, avgöra

argenter

försilvra

argumenter

resonera, argumentera

argumentera, diskutera, debattera

armer

armera

beväpna

arnaquer

snuva [informal], skinna [informal]

sno [informal], knycka [informal]

arpenter

gå omkring i

arracher

tvinga fram

riva ut, slita bort

rycka, slita

få fram

dra ut

slita

arranger

ordna, fixa [informal]

ordna, anordna, arrangera, indela, organisera, ställa i ordning

ordna, arrangera, ställa upp på led, sätta ut

arrangera, organisera

reda upp, reda ut, ordna

snygga upp

lägga

ordna

arrêter

stoppa

stänga av

avtala, komma överens om

arrestera, gripa, anhålla, ta in, knipa [informal], haffa [informal]

upphöra, sluta upp med, sluta, stoppa, avsluta, avbryta

haffa, ta

stoppa, stanna, hejda, fånga upp

arriérer

skjuta upp, hålla kvar

arrimer

stuva in

arriver

ankomma, komma fram, anlända

sluta, komma i mål

hända, ske, inträffa, förekomma

dyka upp, komma

inträffa, ske, hända

arrondir

avrunda

arroser

vattna

spruta

stänka på, spruta på

spruta

ösa stek

stänka ner, solka ned, fläcka ned

articuler

artikulera, uttala, tala tydligt

asperger

spruta

bestänka

stänka på, spruta på

stänka ner, solka ned, fläcka ned

asphyxier

kväva, framkalla asfyxi hos

aspirer

aspirera, sträva, sikta, sträva efter

aspirera

assaillir

rusa på, gå lös på, anfalla, angripa

angripa, anfalla, överfalla, attackera

assaisonner

krydda

assassiner

dräpa, slå ihjäl, slakta, massakrera, döda, mörda, lönnmörda

assécher

återvinna, vinna för odling

assembler

utarbeta, sammanställa

assemblera

sätta ihop, montera

samlas, skockas, komma tillsammans

sätta ihop, montera

samla, samla ihop

asseoir

sitta

asservir

förslava

hålla nere, förtrycka

assiéger

belägra

assigner

tilldela, instämma, kalla

tilldela, anvisa, fördela, anslå

tillskriva, tillräkna, tillerkänna

assimiler

assimilera

assimilera, uppta

assister

hjälpa, assistera, bistå, undsätta

associer

koppla ihop, länka ihop

associera, förbinda i tanken

assommer

bedöva

bedöva

assourdir

bedöva, dämpa

assouvir

mätta, tillfredsställa

assujettir

underkuva, betvinga

assumer

åta sig, ta på sig

assurer

försäkra, förvissa, garantera

belägga, göra fast, säkra

försäkra, täcka

försäkra, garantera

försäkra, bestämt påstå, bedyra, hävda

asticoter

gnata på

astiquer

göra fin, fiffa upp

göra fin, snygga upp, piffa upp

atermoyer

dröja, tveka, slingra sig, vela, vackla

dra ut på tiden, förhala, skjuta upp

atomiser

atomisera, vaporisera, spreja

attacher

klämma ihop

sätta på sig, spänna på sig

fästa med remmar

binda, knyta

binda fast

vidhänga, fästa, foga

fästa, sätta fast, binda, knyta ihop

knyta till, binda ihop

attaquer

rusa på, gå lös på, anfalla, angripa

häftigt angripa, gå till attack mot

angripa, anfalla, överfalla, attackera

gå lös på, angripa

atteindre

, komma upp till

räcka

komma till,

attendre

vänta

vara där vid ankomsten av

avvakta, passa på

vänta

vänta på

invänta

vänta, dröja

vänta på

vänta på

antecipera, vänta sig

attendrir

mjuka upp

möra

atténuer

förringa, minska

mildra, minska

mildra, göra urvattnad

försvaga, göra svagare

atterrir

landa

attester

bekräfta, bestyrka

bevittna

attirer

tilltala, falla i smaken

locka, lura, förleda, narra

attrahera

dra, locka

attrahera, fängsla, locka, hänrycka

attiser

röra i, röra om i

tända, upptända

attraper

lura, narra

infånga, gripa, ta till fånga

ådra sig,

snappa upp

räcka, ge, räcka efter

fånga

gripa, fånga

attribuer

tilldela, belöna med

tilldela, anvisa, fördela, anslå

tillskriva, tillräkna, tillerkänna

attrouper

samlas, skockas, komma tillsammans

augmenter

öka

öka, stiga

stiga, växa, rusa i höjden

öka

höja, förhöja

höja, driva upp, sätta upp

slutta uppåt, stiga

utöka, öka ut, öka på

höja, öka, förhöja, förstärka

augurer

tyda på, båda, varsla

båda [literature], varsla om, förebåda

authentifier

göra rättsgiltig, legalisera

automatiser

automatisera

autoriser

ackreditera, befullmäktiga, auktorisera, tillåta, låta, ge tillåtelse till, bemyndiga

tillåta, medge

avaler

dricka upp, stjälpa i sig

uppsuga, insupa

svälja

svälja

komma över det, smälta, svälja

avancer

ställa fram, vrida fram

arta sig

avancera, gå framåt, gå vidare, gå på

försträcka, förskottera, betala i förskott

fortskrida

avancera, gå framåt, göra framsteg

avantager

favorisera, gynna

främja, gynna

avertir

varna

underrätta, informera

aveugler

blända

avilir

fördärva, förnedra

vulgarisera, förgrova, försämra

aviser

underrätta, informera

aviver

förstärka, stegra

tända, upptända

animera, liva upp, ge liv åt

avoir

ha

lura, narra

avorter

få missfall

avouer

erkänna, medge, bekänna

bekänna, erkänna

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna

öppet tillstå, erkänna


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb