logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for note:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engnote
normessage [n]: kort brev [n]
books [n]: antegning [u], note [u], kommentar [u], anmerkning [u]
banking [n]: skyldseddel [u]
writing [n]: antegning [u], notering [u]
musikk [n]: note [u]
oppmerksomhet [v]: merke noe, legge merke til, observere
remark [v]: framholde, påpeke
observe [v]: legge merke til, merke noe, notere, beakte, observere, iaktta
spamessage [n]: nota [f], carta [f]
books [n]: anotación [f], apunte [m], comentario [m]
banking [n]: pagaré [m]
writing [n]: nota [f]
musikk [n]: nota [f], nota musical [f]
oppmerksomhet [v]: tomar nota de, observar, darse cuenta de
remark [v]: señalar, mencionar, notar
observe [v]: notar, observar, advertir
swemessage [n]: kort brev [n]
books [n]: anteckning [u], not [u], kommentar [u], anmärkning [u]
banking [n]: skuldsedel [u]
writing [n]: anteckning [u], notering [u]
musikk [n]: not [u]
oppmerksomhet [v]: märka, lägga märke till, observera
remark [v]: framhålla, påpeka
observe [v]: lägga märke till, märka, notera, beakta, observera, iaktta
Synonymer:
 1. [n]: short letter, line, billet, personal letter [gt]
 2. [n]: written record [gt], written account [gt]
 3. [n]: air [gt], aura [gt], atmosphere [gt]
 4. [n]: bill, government note, bank bill, banker's bill, bank note, banknote, Federal Reserve note, greenback, paper money [gt], folding money [gt], paper currency [gt]
 5. [n]: musical note, tone, musical notation [gt]
 6. [n]: annotation, notation, comment [gt], commentary [gt]
 7. [n]: eminence, distinction, preeminence, high status [gt]
 8. [n]: tone [gt], tone of voice [gt]
 9. [n]: promissory note, note of hand, debt instrument [gt], certificate of indebtedness [gt]
 10. [v]: observe, mention, remark, state [gt], say [gt], tell [gt]
 11. [v]: notice, mark
 12. [v]: take note, observe
 13. [v]: take down, write down [gt], set down [gt], get down [gt], put down [gt]
Antonymer:[v]: ignore
Avledede ord:bank note, connote, denote, eighth note, footnote, footnotes, half note, keynote, musical note, notebook, noted, notepad, notepaper, notes, noteworthy, quarter note, sixteenth note, whole note, advice note, make a note, note down, notetaker, promissory note, sound note, unnoted, banknote, blue note, c-note, demand note, family rhinotermitidae, federal reserve note, genus notechis, genus notemigonus, government note, grace note, keep note, keynote address, keynote speech, mental note, municipal note, nanotechnology, nickel note, note of hand, note payable, note receivable, note value, notebook computer, notebook entry, notecase, notechis, [Vis mindre / mer]
Anagram:tone
Eksempel:
 1. The meeting ended on an optimistic note.
 2. Please note the change in the meeting agenda.
 3. Please pass the note around.
 4. Why didnt you note down the points?
 5. Then, please give him this note. This is urgent.
 6. The note is embossed with the school emblem.
 7. A note was attached to the document with a paper clip.
 8. The town gave birth to many men of note.
 9. Read the note at the bottom of the page.
 10. This is a matter worthy of note.
 11. This note summarizes some information that we hope to discuss at the meeting in San Francisco.
 12. Here is note from him. He must have come here.
 13. I neglected to note it in my calendar.
 14. Dont you think you ought to write them a thank-you note?
 15. Can you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
 16. Please note that we have quoted the lowest possible price.
 17. Please note my words.
 18. Did you note down my phone number?
 19. I lost a ten-dollar note.
 20. I made a note of the telephone number.
Resultater funnet i norsk ordbok
nornote
engbøker [n]: annotation, note, remark, comment
musikk [n]: note, tone, musical note
spabøker [n]: anotación [f], apunte [m], comentario [m]
musikk [n]: nota [f], nota musical [f]
swebøker [n]: not
Synonymer:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
 2. beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, opplysning, tips, underretning, vink
 3. huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notat, notis, påminnelse
 4. kildehenvisning, referanse, sluttnote
Avledede ord:åttendedelsnote, fjerdedels note, fotnote, halvnote, helnote, ikke notert, monoteisme, monoteistisk, notere, notering, noteplan, noteskrift, sekstendelsnote, børsnotere, knote, konnotere, annotering, noter, notert, noteskriving, notesystem, notetegn, Notepad, gi inn etter noter, sluttnote
Anagram:tone
Wiki:En note er et symbol i musikken som representerer og bestemmer tonehøyden og varigheten på lyden. En note er skrevet på en notelinje. Hvilken linje notehodet er plassert på, forteller hva slags tonehøyde den representerer - lyse toner ligger høyere oppe i systemet, og dypere toner ligger lavere.
Eksempel:
 1. Efter norsk press overleverte den svenske ambassaden i Tripoli den 27. mai en note til det libyske UD, skriver forfatterne.
 2. Molotovs note betyr enten noten til eller noten fra Molotov.
 3. Jeg regner imidlertid ikke med noen reaksjon på vår note før forhåpentligvis søndag.
 4. Vi overveiet den mulighet å sende en note til Iraks myndigheter i Bagdad, men valgte en skarpere form ved å innkalle Iraks charge daffaires i Oslo, sier BullNjaa.
 5. 27. mai ble en note med forespørsel om Germa Lionel sendt til libysk UD via den svenske ambassaden.
 6. 29. mai sendte ambassaden en note - som er forblitt ubesvart - til libyske myndighter med spørsmål om hvorfor skipet ble holdt tilbake.
 7. Ambassadør Bjørn Blakstad i Madrid har overlevert en note fra Norge hvor han uttrykker bekymring.
 8. Bakgrunnen for islendingenes note er en frykt for at danskene skal satse på dette fisket og trekke andre EFland med seg på loddefisket.
 9. Beslutningen om å sende en slik note til britene ble tatt på det nordiske statsministermøtet i Reykjavik nylig.
 10. Den svenske pilotens sightseeingtur over Østfold skyldtes en navigasjonsfeil, heter det i en note til UD.
 11. Derfor kan det være grunn til å foretrekke f.eks. Molotovs note fremfor noten til Molotov.
 12. Det er disse endringer, som forøvrig ventes å gjelde også for en ny lov, som Sverige har protestert mot i form av en skriftlig note.
 13. Det er i alle fall grunn til å regne med at Norge vil komme med en meget streng protestnote, en note som ventelig vil føre til at forholdet mellom Norge og SovjetUnionen vil bli meget anstrengt.
 14. Det var fredag at regjeringen i Reykjavik sendte en skarp note til den norske regjering der Island beklager at Norge har inngått en avtale med Danmark om loddefisket ved Jan Mayen uten å rådføre seg med Island.
 15. Dette regner Utenriksdepartementet med efter å ha sendt sin siste note til de nigerianske myndigheter 25. juni.
 16. Efter alt å dømme skal utenriksminister Svenn Stray først orientere den sovjetiske Osloambassadør, som trolig også vil bli overbragt en note med den offisielle norske protest imot den spionasje KGB har drevet i Norge gjennom den tidligere statssekretær og byråsjef.
 17. En ny note ble sendt libysk UD 21. juni.
 18. En offisiell note med krav om å sette skipet fri ble overlevert libysk UD 21. juni.
 19. En tilsvarende note ble også overrakt den libyske ambassade i London, som for få uker siden ble overtatt av revolusjonære studenter og straks omdøpt til Libyas ambassade, Folkets Kontor.
 20. En tilsvarende note ble også overrakt presidenten i det folketribunal som behandler saken, av den norske representanten for Direktoratet for sjømenn, konsulent Jan Frydenlund.
 21. Festivalbilletter kan bestilles ved henvendelse til DølaJazz, Blue Note, boks 438, 2601 Lillehammer, eller telefon 062 / 50 049 til festivalkontoret, og Rica Victoria Hotel tilbyr rimelige rom.
 22. Forholdet mellom supermaktene ble imidlertid ytterligere forverret, da det sovjetiske telegrambyrået TASS i helgen offentliggjorde en note med anklager om amerikanske brudd på eksisterende avtaler.
 23. Heller ikke eksisterte det norske partitur som egnet seg og om en eneste note var skrevet feil, ville den øyeblikkelig være avslørt av et utall filatelister.
 24. Hvis det gjelder en note til Utenriksdepartementet fra de stedlige ambassadører angående privilegier eller andre krav, blir noten på vegne av samtlige skrevet av korpsets doyen.
 25. Hvis det ikke går som jeg hadde villet - jeg behøver ikke å ha slått feil note eller noe sånt, bare hatt en gal følelse, er det som om jeg har sviktet musikken.
 26. I en note heter det at det er uhørt og fullstendig uakseptabelt at et medlem av alliansen provoserer en annen alliert.
 27. I en note til Irak ble det understreket at Thorshavet var i internasjonalt farvann da angrepet fant sted.
 28. Ifølge bokens forfattere, Per Arne Totland og Alvin Rosfjord, måtte det norske utenriksdepartementet øve press på den svenske ambassaden før den overleverte til de libyske myndigheter en note med krav om forklaring på hvorfor fartøyet ble holdt tilbake.
 29. Jeg tror Mozart ville gledet seg over vår versjon, vi har ikke endret en note i partituret.
Liknende ord:
engnode
engnone
engnose
engnot
engnoted
engnotes
nornoe
Dine siste søk:
 1. note


Note ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) note
Gerundio: noting
Partisipp: noted
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  note
 • you
  note
 • he
  notes
 • we
  note
 • you
  note
 • they
  note
8. Presens perfektum
 • i
  have noted
 • you
  have noted
 • he
  has noted
 • we
  have noted
 • you
  have noted
 • they
  have noted
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  noted
 • you
  noted
 • he
  noted
 • we
  noted
 • you
  noted
 • they
  noted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had noted
 • you
  had noted
 • he
  had noted
 • we
  had noted
 • you
  had noted
 • they
  had noted
4a. Presens futurum
 • i
  will note
 • you
  will note
 • he
  will note
 • we
  will note
 • you
  will note
 • they
  will note
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have noted
 • you
  will have noted
 • he
  will have noted
 • we
  will have noted
 • you
  will have noted
 • they
  will have noted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would note
 • you
  would note
 • he
  would note
 • we
  would note
 • you
  would note
 • they
  would note
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have noted
 • you
  would have noted
 • he
  would have noted
 • we
  would have noted
 • you
  would have noted
 • they
  would have noted
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  note
 • you
  note
 • he
  note
 • we
  note
 • you
  note
 • they
  note
13. Perfektum
 • i
  have noted
 • you
  have noted
 • he
  have noted
 • we
  have noted
 • you
  have noted
 • they
  have noted
past
 • i
  noted
 • you
  noted
 • he
  noted
 • we
  noted
 • you
  noted
 • they
  noted
plu
 • i
  had noted
 • you
  had noted
 • he
  had noted
 • we
  had noted
 • you
  had noted
 • they
  had noted
Imperativ
bekreftende
 • you
  note!
 • we
  Let's note!
 • you
  note!
Nektende
 • you
  don't note! (do not note)!
 • you
  don't note! (do not note)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag battery
2 Flag electrón
3 Flag peruanska
4 Flag spratt
5 Flag bullig
6 Flag recortador
7 Flag vag
8 Flag consonancia
9 Flag electrodeposición
10 Flag smug
11 Flag paternalisme
12 Flag civet cat
13 Flag seminar
14 Flag el más mínimo
15 Flag eskort
16 Flag chirivía
17 Flag fores
18 Flag el día después de mañana

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2294 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1898 - sekunder.

mobiltelefon